0
021284284
محتوای روانشناسی کار
ravanshenasi kar

روانشناسی کار

تعریف روانشناسی کار روانشناسی کار ،‌ رشته‌ ای از روانشناسی است که در آن رفتار افراد در ارتباط با کار مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. روانشناس کار، اصول و یافته‌ های علم روانشناسی که در رابطه بین انسان و ...

دوره آموزشی روانشناسی کارWork Psychology E-learning

دوره آموزشی روانشناسی کارWork Psychology E-learning از شاخه‌های جدید علم ومعرفت که مساله نیروی انسانی ودیگر جنبه‌های مربوط دنیای کار را در کانون توجه خود دارد، روانشناسی کار است.این شاخه از دانش مطالعه علمی رابطه میان انسان ودنیای کار را وجه ...