0
021284284
محتوای دوره های مدیریتی

دوره آموزشی تحقیق در عملیات Research in operations E-learning

تحقیق در عملیات معمولا در قالب عناوینی چون علم مدیریت (Management Science)، روش های مقداری (Quantitative Methods)، تحلیل مقداری (Quantitative Analysis) و علم تصمیم گیری (Decision Science)نیز بیان می گردد. عبارت تحقیق در عملیات معمولاً به صورت مخفف OR نوشته ...

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت عمومی Doctor of Business Administration (DBA) management- General Management tendency E-learningB

آموزش مدیریت DBA گرایش مدیریت عمومی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت DBA گرایش مدیریت عمومی درباره مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA)DBA  مخفف Doctorate of Business Administration است ولی با دکترای رشته های مهندسی و علوم ...

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت نفت , گاز و انرژی Doctor of Business Administration (DBA) management- Energy, gas, and oil Management tendency E-learningB

آموزش DBA گرایش مدیریت نفت ، گاز و انرژی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی DBA گرایش مدیریت نفت ، گاز و انرژی درباره مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA)DBA  مخفف Doctorate of Business Administration است ولی با ...

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت صنعتی Doctor of Business Administration (DBA)management- Industrial Management Tendency E-learningB

آموزش مدیریت DBA گرایش مدیریت صنعتی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت DBA گرایش مدیریت صنعتی درباره مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA):DBA  مخفف Doctorate of Business Administration است ولی با دکترای رشته های مهندسی و ...

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات Doctor of Business Administration (DBA) management- IT Management tendency E-learningB

آموزش مدیریت DBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت DBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات درباره مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA)DBA  مخفف Doctorate of Business Administration است ولی با دکترای رشته های مهندسی ...

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت شهری – شهرسازی Doctor of Business Administration (DBA) management- Urban Management tendency – E-learning

آموزش DBA گرایش مدیریت شهری و شهرسازی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی DBA گرایش مدیریت شهری و شهرسازی درباره مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA)DBA  مخفف Doctorate of Business Administration است ولی با دکترای رشته های مهندسی ...

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت منابع انسانی Doctor of Business Administration (DBA) management- Human Resource Management Tendency E-learning

آموزش مدیریت DBA گرایش مدیریت منابع انسانی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت DBA گرایش مدیریت منابع انسانی درباره مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA)DBA  مخفف Doctorate of Business Administration است ولی با دکترای رشته های مهندسی ...

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت بازاریابی Doctor of Business Administration (DBA)management-Marketing management tendency E-learningB

درباره مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA) DBA  مخفف Doctorate of Business Administration است ولی با دکترای رشته های مهندسی و علوم پایه کاملاً متفاوت است. هدف این دوره توسعه مهارت های تحقیق و پژوهش در کنار اصول به ...

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مالی ,بانکداری و سرمایه گذاری Doctor of Business Administration (DBA)management – investment, banking and finance tendency E-learningB

آموزش DBA گرایش مالی بانکداری و سرمایه گذاری : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی DBA گرایش مالی بانکداری و سرمایه گذاری درباره مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA)DBA  مخفف Doctorate of Business Administration است ولی با ...

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات Master of Business administration (MBA) Management – IT Management tendency E-learning

آموزش MBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی MBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات سازمان های امروز، یک دوره استثنایی گذار از محیط های سنتی کسب و کار به فضای نوین مبتنی بر پارادایم ها ...
1 2