0
021284284
محتوای دوره های روانشناسی

دوره آموزشی مدیریت استرس stress management E-learningB

آموزش مدیریت استرس: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت استرس تـَنیدگی یا اِستـِرس یا فشار روانی در روان‌شناسی به معنی فشار و نیرو است و هر محرکی که در انسان ایجاد تنش کند، استرس زا یا عامل تنیدگی نامیده می‌شود. استرس یک ...

دوره آموزشی روانسنجی Psychometric E-learning

آموزش روانسنجی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی روانسنجی در لغت به معنای مربوط به اندازه‌گیری آنچه روان‌شناختی است.بنیه قوی در آمار و روانشناسی شرط موفقیت در این دوره محسوب می‌شود.  داشتن سواد غنی در مورد روانشناسی و آشنایی خوب با فلسفه ...