عضویت

محتوای تکنیک

دوره آموزشی تکنیک های مصاحبه و گزینش Interview and selection techniques E-learning

تکنیک های مصاحبه و گزینش دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی تکنیک های مصاحبه و گزینش: از چالش های مدیران در سازمان ها، مدیریت و رهبری کارکنان می باشد. اگر کارکنان مناسب تر باشند، مدیران در کنترل ...