0
021284284
محتوای باستان شناسی در ایران
باستان شناسی

باستان شناسی

                                                                                ...
رشته باستان شناسی

رشته باستان شناسی

مقدمه رشته باستان شناسی در ایران زیر مجموعه رشته علوم انسانی به حساب می آید . البته از چند سال پیش دانشکده های هنر نیزاقدام به راه اندازی رشته باستان شناسی در مقطع کاردانی کردند اما به ناچار دانشجویانی که ...