0
021284284
محتوای ایمیل
DSF

نکات مهم در نوشتن ایمیل به زبان انگلیسی

نحوه نوشتن یک ایمیل رسمی ۱ با سلام و یک تبریک شروع کنید: همیشه ایمیل خود را با سلام و یک تبریک شروع کنید، مانند “Dear Ali” اگر رابطه شما با خواننده رسمی است، از نام و نام خانوادگی آنها ...