0
021284284
محتوای انگشت نگاری

بررسی روند اجرایی استفاده از  انگشت نگاری در کشف علمی جرایم

مفاله های علمی نمایه شده در رسانه برخط بنیاد آموزش مجازی ایرانیان نویسنده:  عاطفه خدادادنیاسماکوش کلمات کلیدی: انگشت نگار، انگشت نگاری، جرم، مجرم، صحنه جرم. کد پیگیری: Ebama77849 چکیده: امروزه علم انگشت‌نگاری به طور مؤثری در کشف جرم ‌و دستگیری ...