عضویت

محتوای انواع بیمه
مدیریت بیمه

مدیریت بیمه

    مدیریت بیمه زندگی انسان در طول سالهای مختلف در طول پَستی و بلندیهای تاریخ، دستخوش تغییرات و تحولات گردیده است. این تحولات به ویژه در عرصه کار و فعالیتهای اجتماعی از نمودی دو چندان برخوردار بوده به گونه ...
معرفی رشته مدیریت بازرگانی

چگونگی مدیریت بیمه

"مدیریت رفتار سازمانی " هدف رفتار سازمانی ، شناخت ، پیش بینی و کنترل رفتار انسان در سازمان است . متغیرهای مستقل فردی در مبحث رفتار سازمانی به شرح زیرند : انگیزش : به مجموعه عامل‌هایی که مردم را وامی‌دارد ...