عضویت

محتوای انواع برنامه درسی

بررسی محاسن و معایب نظام متمرکز وغیر متمرکز برنامه درسی

 یکی از مسایل اساسی در نظام برنامه ریزی درسی، پاسخ به این پرسش است که تصمیمات برنامه های درسی باید توسط چه کسانی و در چه سطحی گرفته شود؟  نظام متمرکز وغیر متمرکز برنامه درسی متخصصان برنامه ریزی درسی، در ...