عضویت

محتوای اسطوره شناسی
اسطوره شناسی

اسطوره شناسی

اسطوره: اسطوره‌شناسی یا افسانه‌شناسی دانشی‌است که به بررسی روابط میان افسانه‌ها و جایگاهشان در دنیای امروز می‌پردازد. افسانه نماد زندگی دوران پیش از دانش و صفت و نشان مشخّص روزگاران باستان‌است. تحوّل اساطیر هر قوم، معرّف تحول شکل زندگی، دگرگونی ...

دوره آموزشی اسطوره شناسی Mythology E-learningB

آموزش اسطوره شناسی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی اسطوره شناسی اسطوره(Mythos) واژه ای است عربی که آن را به دو صورت توجیه و ریشه یابی کرده اند: یکی اینکه « اساطیر» از فعل «سطر»(نوشتن) و اسم آن یعنی ...