عضویت

محتوای استاندارد ISO 13153
مباحث ذخیره سازی انرژی در ساختمان    Topics for Energy-saving in Buildings  ISO 13153 E-learning   ISO 13153

مباحث ذخیره سازی انرژی در ساختمان Topics for Energy-saving in Buildings ISO 13153 E-learning ISO 13153

آموزش مباحث ذخیره سازی انرژی در ساختمان ISO 13153: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مباحث ذخیره سازی انرژی در ساختمان ISO 13153 استاندارد ISO 13153:2012 ، چارچوب فرایند طراحی برای صرفه جویی انرژی درساختمانهای مسکونی تک خانواده و ساختمان های تجاری ...