0
021284284
محتوای آموزش کشت برنج
شیوه تولید برنج

شیوه تولید برنج

تهیه بذر برای کاشت در خزانه شالیکاران،بذری را که برای کاشت انتخاب می‌نمایند، عموماً از محصول سال قبل تهیه شده است. کشاورزان بعد از برداشت برنج و خشک کردن آن مقداری بذر را بصورت شلتوک یا بصورت خوشه نگهداری می‌نمایند ...
1 2