0
021284284
محتوای آموزش مهارت زندگی
7875

دوره آموزشی مهارتهای سبک زندگی سالم healthy life style skills E-learning

آموزش مهارت های سبک زندگی سالم: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مهارت های سبک زندگی سالم مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که به ما کمک می کنند در موقعیت های گوناگون، عاقلانه و درست رفتار کنیم؛ به ...