0
021284284
محتوای آموزش فنون تدریس
روش ها و فنون تدریس

روش ها و فنون تدریس

    روش ها و فنون تدریس مجموعه تدابیری که با استفاده از امکانات برای رسیدن به هدفی استفاده می شود را روش گویند که در نهایت به یادگیری فراگیران منجر می شود. یک روش مطلوب اولاً با پایه های ...
1 2 3