0
021284284
محتوای آموزش اختلالات یادگیری

دوره آموزشی اختلالات یادگیری و عوامل آن Learning Disorders and Its Factors E-learningA

دوره آموزشی اختلالات یادگیری و عوامل آن Learning Disorders and Its Factors E-learningA ناتوانی های ویژه  یادگیری به معنای اختلال در یک یا چند فرایند روانشناختی پایه است که به کاربرد زبان بیانی و نوشتاری مربوط است و می تواند به شکل عدم توانایی ...