0
021284284
محتوای آموزش آزمون های روانشناسی
اصول مشاوره

اصول مشاوره

                                                                    اصول مشاوره مقدمه مشکلات امروزی بشر بسیار ...

دوره آموزشی آشنایی با آزمون های روانشناسی Introduction to psychology tests E-learningA

دوره آموزشی آشنایی آزمون های روانشناسی Introduction to psychology tests E-learningA آزمون وسیله ای است عینی و استاندارد شده که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار یا خصایص آدمی به کار می رود. در این تعریف ، مراد از عینی آن ...