0
021284284

آموزش مدیریت DBA گرایش مدیریت منابع انسانی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت DBA گرایش مدیریت منابع انسانی

درباره مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA)

DBA  مخفف Doctorate of Business Administration است ولی با دکترای رشته های مهندسی و علوم پایه کاملاً متفاوت است. هدف این دوره توسعه مهارت های تحقیق و پژوهش در کنار اصول به کارگیری دانش مدیریتی برای حل عارضه های سازمانی می باشد. مخاطبان این دوره مدیران ارشد، مشاوران و مدرسان حوزه مدیریت بوده که پس از گذراندن آن به فهم عمیقی از دانش مدیریت در زمینه های بازاریابی، تفکر استراتژیک و منابع انسانی دست پیدا کرده، متدهای به کارگیری دانش مدیریتی برای حل عارضه های سازمانی را آموخته، مهارت های رهبری سازمانی خود را توسعه داده و توانمندی های خود برای تصمیم گیری و تفکر در شرایط بحران را ارتقا می دهند.

تفاوت DBA با PhD

هدف دوره دکترای تخصصی رشته های مهندسی و علوم پایه، تولید دانش جدید بر پایه تحقیق و پژوهش های آزمایشگاهی و یا کتابخانه ای می باشد در حالیکه در دوره DBA، دانشپذیر اصول تحقیق و پژوهش در عارضه های سازمان را با رویکرد اجرایی آموخته تا علاوه بر توسعه دانش مدیریتی، مهارت های اجرای این دانش را در راستای حل مشکلات محیط کسب و کار بدست آورد. دانش آموخته گان دوره DBA، می توانند رهبری سازمان های بزرگ را بر عهده گیرند، برای توسعه علوم مدیریتی تحقیق و پژوهش انجام داده و جهت حل عارضه های سازمانی کسب و کارهای مهم به عنوان مشاور فعالیت نمایند.

درباره  دوره آموزشی مدیریت عالی کسب و کار DBA گرایش مدیریت منابع انسانی :
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ داراﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﺶ، اﺳﺘﺨﺪام، آﻣﻮزش و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن را داراﺳﺖ. از اﯾﻨﺮو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮب اﻓﺮاد، ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و رواﺑﻂ ﮐﺎری ﺧﻮب اﺳﺖ. مدیریت عالی کسب و کار DBA گرایش مدیریت منابع انسانی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ HR )Human Resource )را ﺑﺎ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﯿﺪ .ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪﯾﺎﺑﯽ، آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد، دادن ﭘﺎداش و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ، اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر، ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و روﯾﮑﺮدی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﺬب، ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰش و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺎزﻣﺎن؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ در آن ﯾﺎ ﺑﺮای آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اراﺋﻪ میگردد.
چرخه سریع اطلاعات و رخدادهای پیرامون مدیران چنان با سرعت به وقوع می پیوندد که مجال مطالعه و پژوهش جهت تعیین استراتژی صحیح و با اطمینان را از مدیران سلب می‌نماید و در نتیجه تعیین راهکار مناسب برای مدیران دشوار خواهد شد. بنیاد آموزش مجازی ایرانیان با درک این موضوع و به منظور پاسخگویی به آن ، با اتکاء به سابقه طولانی خود در طراحی و برگزاری دوره های DBA، اقدام به طراحی  دوره های DBAبا گرایش‌های مختلف و کاربردی نموده است.
در این گرایش با توجه به کمبود وقت مدیران و علاقه مندان به شرکت در دوره ، به موضوعات اساسی ، ضروری و متنوع مدیریتی  پرداخته می‌شود و در زمانی کوتاه ، اطلاعات اصلی و مهم هر موضوع به شرکت کنندگان انتقال یافته و موجب ارتقاء دانش، بینش و مهارت های ایشان می گردد.
این دوره شامل ۲ بخش مقدماتی ۳۰۰ ساعت و پیشرفته ۳۰۰ ساعت می باشد و به متقاضیانی که از محتوای آموزشی بهره مند می گردند و با موفقیت ارزیابی را پشت سر می گذارند ۲ گواهینامه مجزا (مقدماتی و پیشرفته هر یک به مدت ۳۰۰ ساعت ) تعلق می گیرد.
* به لحاظ اعتبار بالای بنیاد آموزش مجازی ایرانیان و سطح بالای آموزش ها، گواهینامه های این بنیاد دارای قابلیت ترجمه رسمی با مهر دادگشتری و وزارت امور خارجه می باشد و جهت مقاصد مهاجرتی، ارتقاء شغلی، رزومه و اعتبار فردی بسیار کاربردی است.

آموزش مجازی مدیریت DBA گرایش مدیریت منابع انسانی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی مدیریت DBA گرایش مدیریت منابع انسانی و اخذ مدرک معتبر مدیریت DBA گرایش مدیریت منابع انسانی را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.

5/5
مدیریت DBA گرایش مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی شامل عملکردهای مدیریتی مانند برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل است.

هدف از مدیریت منابع انسانی ایجاد شغل و ارتباط با کارمند است. 

دوره اموزش مجازی مدیریت DBA گرایش مدیریت منابع انسانی برای شما توسط بنیاد آموزش مجازی ایرانیان تهیه شده، تا به آسانی اینترنتی ثبت نام کنید.

بنیاد آموزش مجازی ایرانیان با اعتبار بسیار بالا برای شما شرایطی فراهم آورده که در مدت زمان کوتاه میتوانید مدرک مدیریت DBA گرایش مدیریت منابع انسانی را اخذ نمایید.

مدیریت منابع انسانی یعنی:

مدیریت منابع انسانی مجموعه‌ای از استراتژی‌های به کار رفته در مدیریت کارکنان بخش‌های مختلف یک سازمان یا شرکت با هدف ایجاد و بهبود مزیت‌های رقابتی است. این استراتژی‌ها بازده ناشی از عملکرد کارمندان در راستای تحقق اهداف کارفرما را به بالاترین حد خود می‌رسانند. مدیریت منابع انسانی بیش از هر چیزی به مدیریت افراد فعال در سازمان‌ها و سیاست‌ها و سیستم‌های مرتبط با آن‌ها می‌پردازد. واحدهای مرتبط با این حوزه مسئول رسیدگی به برنامه‌های تشویقی کارکنان، استخدام افراد جدید و اموری مشابه هستند.

تاریخچه مدیریت منابع انسانی:

نخستین آجرهای حوزه مدیریت منابع انسانی در قرن هجدهم و در جریان انقلاب صنعتی توسط رابرت اوون و چارلز ببیج نهاده شدند. این دو اولین کسانی بودند که کارمندان را به عنوان عاملی تاثیرگذار بر موفقیت یک سازمان عنوان کردند. اوون و ببیج سلامت کارمندان را مهم‌ترین دغدغه مدیریت می‌دانستند. منابع انسانی در اوایل قرن بیستم به عنوان حوزه‌ای مستقل مطرح شد. تاثیرگذارترین فرد بر این علم را می‌توان فردریک وینسلو تیلور آمریکایی دانست. او مدیریت علمی را پایه‌گذاری و تلاش‌های فراوانی در به حداکثر رساندن بازده اقتصادی در شغل‌های تولیدی کرد. همزمان با تیلور، روان‌شناسی به نام مایرز در انگلستان به کشفیات جالبی در زمینه تاثیر رفتار، اخلاق و وضعیت ذهنی ژنرال‌های ارتش بر سربازان دست یافت. مایرز نخستین دانه‌های جنبش روابط انسانی را در خاک مدیریت علمی کاشت.

این جنبش بر پایه پژوهش‌های التون مایو و مطالعات هاثورن، به بررسی تاثیر محرک‌هایی غیر از ثروت و شرایط کاری بر ذهن کارکنان می‌پرداخت. در اوایل قرن بیستم و با تحول دنیای تجارت و صنایع، استانداردهای جدیدی برای روابط درون‌سازمانی مطرح شدند. یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های مدیریت منابع انسانی به نام «انستیتو آماری کارمندان و تولید» در انگلستان احداث شد. این گروه به حمایت از کارگران پرداخته و مزایای شغلی و مالی متعددی را برای آن‌ها ایجاد کرد. در آمریکا نیز دانشکده‌ای با محوریت این علم جدید توسط دانشگاه کورنل شکل گرفت. این انقلاب به مرور راه خود را به کشورهای دیگر دنیا پیدا کرد. امروزه مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از اساسی‌ترین پایه‌های علم مدیریت شناخته می‌شود.

هدف از مدیریت منابع انسانی چیست؟

هدف از مدیریت منابع انسانی ایجاد شغل و ارتباط با کارمند است. بنابراین برای انجام یک کار در یک سازمان، شخص باید شناسایی شود. به منظور شناسایی فرد مناسب برای یک شغل خاص، باید اعلانی صادر شود که شامل شرح شغل (وظایف و مسئولیت‌ها) و مشخصات (مدارک تحصیلی و مدارک فیزیکی) باشد. بنابراین برای بررسی صحت داوطلبان دعوت شده، باید آنها را با روش‌های مناسب برای انتخاب فرد مناسب آزمایش کرد. متعاقباً به داوطلبان منتخب باید آموزش مناسب برای انجام وظایف و مسئولیت‌های خود که در اعلان ذکر شده است، ارائه شود. سپس، عملکرد کارکنان باید ارزیابی شود تا بدانیم که کارکنان مطابق با استانداردهای مطلوبی که توسط مدیریت تعیین شده است، عمل کنند. بر این اساس کارمندان باید در ازای کارهایی که در سازمان انجام داده‌اند پاداش یا حقوق دریافت کنند و ایمنی آنها در کار به عهده مدیر منابع انسانی یا مسئول ایمنی است که باید اقدامات ایمنی را به کارمندان آموزش دهد و بر اجرای دقیق آنها نظارت کند. اقدامات بهداشتی و رفاهی برای شاد نگه داشتن و انگیزه کارکنان بسیار مهم است که تاثیر مستقیمی‌بر بهره‌وری آنها دارد. با حفظ روابط مناسب و سالم بین کارکنان و مدیریت از تعارضاتی که عملکرد کلی سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد جلوگیری می‌شود.

مهمترین نکته پایبندی است و نادیده نگرفتن شغل و قوانین کار که بر کلیه فعالیت‌های ذکر شده در بالا تاثیر گذار است. تخلف از قوانین استخدام برای سازمان و برند کسب و کار هزینه دارد. از این رو مدیریت منابع انسانی مانند یک فرشته نگهبان است که کمک می‌کند سازمان به راحتی و در طولانی مدت به فعالیت خود ادامه دهد.

ده “C” مدیریت منابع انسانی عبارتند از: اثربخشی هزینه، رقابت، انسجام، اعتبار، ارتباطات، خلاقیت، مزیت رقابتی، صلاحیت، تغییر و تعهد. چارچوب ده “C” توسط آلن پرایس در کتاب خود با عنوان “مدیریت منابع انسانی در زمینه کسب و کار” عنوان شده است.

بررسی مفهوم DBA:

دوره DBA در معنی به مفهوم دکتری مدیریت کسب وکار می باشد.این دوره بالاترین سطح دوره برای آموزش مدیران در سطح کسب وکار می باشد.

فرصت های اشتغال و کاری DBA:

با گذراندن این دوره با توجه به گرایشی که انتخاب می شود فرصتی کاری و شغلی در سطح بالا به عنوان مدیرعامل موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین سمت های مدیران ارشد در این سازمانها را فراهم می کند.

با توجه به انعطاف پذیری این دوره ها و به روز بودن آن سازمانها و شرکت ها در مواجه با تغییرات کلان کسب وکار برای جذب دانش پذیران این گرایش ها معمولا بسیار مشتاق هستند.

به طور مثال با توسعه مفاهیم اقتصاد دیجیتال و تعریف واحدهای سازمانی مانند مرکز تحول دیجیتال،دفتر بازاریابی دیجیتال و موارد مشابه با توجه به وجود نداشتن این گرایش ها به صورت تخصصی در دانشگاههای کشور،استفاده از فارغ التحصیلان این دوره در شرکت ها بسیار زیاد می باشد.

آیا بدون مدرک MBA می توان در دوره DBA شرکت کرد؟

بدون مدرک MBA می توانید با داشتن مدرک کارشناسی ارشد در مصاحبه های ورودی دانشکده مدیریت شرکت کرده و در صورت قبولی در دوره های DBA شرکت کنید.

آیا شرکت دانشجویان و دارندگان مدرک دکتری در دوره های DBA مفید است ؟

فارغ التحصیلان دوره های دکتری در رشته های غیر مدیریتی به طور حتم برای ورود به حوزه کسب وکار نیاز است دوره های MBA,DBA را بگذرانند و بتوانند مهارت های مدیریتی را کسب کنند.

دانشجویان و فارغ التحصیلان دکتری رشته های مدیریت می توانند با انتخاب گرایش های تخصصی DBA دانشکده مدیریت در حوزه های مورد علاقه خود مانند تحلیلگری مالی،مدیریت استراتژیک،مدیریت بازاریابی،تحول دیجیتال،مدیریت منابع انسانی،روابط عمومی،توسعه رهبری دانش خود را در سطح عالی رهبری کسب و کار ارتقا دهند.

[wp-rss-aggregator sources=”112269″]

دیدگاه کاربران
 • شهروز فرجاد 26 فروردین 1396

  با سلام علاقمند به دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص دوره DBA با گرایش مدیریت منابع انسانی هستم

 • سیدرضاخدائیان 1 مرداد 1396

  من هم دوره dba استراتژیک را میخواهم شرایط و نوع مدرکش را بدانم ممنو

 • ساحل 26 اردیبهشت 1397

  سلام.لطفا درخصوص نحوه آزمون و دریافت گواهینامه دوره DBA با گرایش مدیریت منابع انسانی توضیحات بیشتری ارسال فرماییدمتشکرم.

 • مرتضی شکری 20 تیر 1397

  درباره دوره مدیریت منابع انسانیDBAبیشترتوضیح دهید لطفا.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *