0
021284284
محتوای آموزش مجازی بازرگانی و مالی

فنون مذاکرات تجاری Principles of Economic Negotiations E-learning

آموزش فنون مذاکرات تجاری: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی فنون مذاکرات تجاری اصول و فنون مذاکره مفهوم عام و گسترده ای است که می توان از آن برای یک صلح جهانی و یا برطرف کردن مشکل دو انسان ...

سفارش(مسئول سفارشات) (کار و دانش) Order (responsible for orders) (work and knowledge) E-learning

مسئول سفارشات که شغلی از حوزه مالی و بازرگانی که باید بتواند از عهده تنظیم درخواست سفارش کالا صدور حواله های لازم جهت سفارش ثبت درخواست سفارش اجناس و کالاهای سفارش شده بایگاتی درخواست های سفارش کالا و درخواست های ...

سفارش گیرنده Receiver of the order E-learning

دوره آموزشی سفارش گیرنده + مدرک فنی حرفه ای سفارش گیرنده Receiver of the order E-learning آموزش مجازی سفارش گیرنده : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در ...

سرپرست ترخیص محصول Product clearance supervisor E-learning

دوره آموزشی سرپرست ترخیص محصول + مدرک فنی حرفه ای سرپرست ترخیص محصول Head of Sales (Wholesale) of Industries E-learning آموزش مجازی سرپرست ترخیص محصول : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ...

رییس فروش ( عمده فروش ) صنایع Head of Sales (Wholesale) of Industries E-learning

دوره آموزشی رییس فروش یا عمده فروش صنایع + مدرک فنی حرفه ای رییس فروش یا عمده فروش صنایع Head of Sales (Wholesale) of Industries E-learning آموزش مجازی رییس فروش یا عمده فروش صنایع : امکان ثبت نام در دوره ...

رفتار سازمانی organizational behavior E-learning

دوره آموزشی رفتار سازمانی + مدرک فنی حرفه ای رفتار سازمانی Organizational behavior E-learning آموزش مجازی رفتار سازمانی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره رفتار ...

حسابرس درجه ۲ Auditor  Grade 2 E-learning

آموزش حسابرس درجه 2: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی حسابرس درجه 2 حسابرس درجه ۲کسی است که علاوه بر مهارت در حسابداری عمومی تکمیلی بتواند از عهده کنترل عوامل موثر محیط کار، کنترل مدارک حسابرسی، بررسی اسناد، ...

حسابرس درجه ۱ auditor Grade 1 E-learning

آموزش حسابرس درجه ۱: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی حسابرس درجه ۱ حسابرس درجه ۱ کسی است که علاوه بر مهارت حسابداری صنعتی درجه ۲ بتواند از عهده کنترل سیستم انبار برحسب نوع کالا، کنترل مصرف کالا در واحدهای ...

حسابداری هزینه Cost accounting E-learning

حسابداری هزینه ، پروسه ردگیری ، ثبت و تجزیه و تحلیل هزینه های اخنصاص یافته به محصولات یا خدمات یک شرکت است.در حسابداری مدرن ،هزینه ها بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) اندازه گیری میشوند. (GAAP) رویدادهای تاریخی را ثبت ...

حسابداری عمومی تکمیلی General and supplementary Accounting E-learningB

دوره آموزشی حسابداری عمومی تکمیلی + مدرک فنی حرفه ای حسابداری عمومی تکمیلی General and supplementary Accounting E-learning آموزش مجازی حسابداری عمومی تکمیلی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت ...
1 2 3 4 5 22