0
021284284
محتوای آموزش مجازی بازرگانی و مالی
کارشناسی حقوقی سرمایه داران

کارشناسی حقوقی سرمایه داران legal expert of investors E-learning

دوره آموزشی کارشناسی حقوقی سرمایه داران + مدرک فنی حرفه ای Legal Expert Of Investors E-Learning آموزش مجازی کارشناسی حقوقی سرمایه داران: امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام ...
کارشناس نمایشگاه

کارشناس نمایشگاه Exhibition Expert E-learning

دوره آموزشی کارشناس نمایشگاه + مدرک فنی حرفه ای Exhibition Expert E-Learning آموزش مجازی کارشناس نمایشگاه : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی کارشناس نمایشگاه ...
کارشناس فروش اینترنتی

کارشناس فروش اینترنتی Internet Sales Expert E-learning

دوره آموزشی کارشناس فروش اینترنتی Internet Sales Expert E-learning آموزش مجازی کارشناس فروش اینترنتی: امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره کارشناس فروش اینترنتی و اخذ مدرک ...
تبدیل کردن مشتریان به نماینده فروش

نماینده فروش Sales Representative E-learning

دوره آموزشی نماینده فروش + مدرک فنی حرفه ای نماینده فروش عنوان انگلیسی دوره در این محل قرار بگیرد آموزش مجازی نماینده فروش : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ...
مسئول پرداخت حقوق و دستمزد

مسئول پرداخت حقوق و دستمزد Responsible for Paying Salary E-learning

دوره آموزشی مسئول پرداخت حقوق و دستمزد + مدرک فنی حرفه ای مسئول پرداخت حقوق و دستمزد Responsible for Paying Salary E-learning آموزش مجازی مسئول پرداخت حقوق و دستمزد : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما ...
مذاکره و عقد قراردادهای فروش

مذاکره و عقد قراردادهای فروش Negotiating and concluding sells’ Contracts E-learning

دوره آموزشی مذاکره و عقد قراردادهای فروش + مدرک فنی حرفه ای مذاکره و عقد قراردادهای فروش Negotiating and concluding sells’ Contracts E-learning آموزش مجازی مذاکره و عقد قراردادهای فروش : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات ...
مدیریت شبکه های توزیع

مدیریت شبکه های توزیع Distribution Network Management E-learning

دوره آموزشی مدیریت شبکه های توزیع + مدرک فنی حرفه ای مدیریت شبکه های توزیع Distribution Network Management E-learning آموزش مجازی مدیریت شبکه های توزیع : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ...

مدیریت حمایت از کارآفرینان Managing Entrepreneur Support E-learning

دوره آموزشی مدیریت حمایت از کارآفرینان + مدرک فنی حرفه ای مدیریت حمایت از کارآفرینان Managing Entrepreneur Support E-learning آموزش مجازی مدیریت حمایت از کارآفرینان : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ...

محاسبه هزینه ها و کنترل کالاهای خریداری شده و صورت حساب ها Calculating costs and controlling purchased goods and invoices E-learning

دوره آموزشی محاسبه هزینه ها و کنترل کالاهای خریداری شده و صورت حساب + مدرک فنی حرفه ای محاسبه هزینه ها و کنترل کالاهای خریداری شده و صورت حساب Calculating costs and controlling purchased goods and invoices E-learning آموزش مجازی ...

متصدی تنظیم اسناد مالی Financial Documentation Officer E-learning

دوره آموزشی متصدی تنظیم اسناد مالی + مدرک فنی حرفه ای متصدی تنظیم اسناد مالی Financial Documentation Officer E-learning آموزش مجازی متصدی تنظیم اسناد مالی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ...
1 2 3 4 22