عضویت

مباحث سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001

ﺧﻼﺻﻪ: اﻣﺮوزه، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮ و آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺻﻨﺎﻳﻊ درﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻨﺎﻳﻊ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد در ﻛﻨﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺟﺪی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ درﺻﻮرﺗﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮ رت ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ، اﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (ISO) ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ OHSAS 18001, ISO 14001 هستندﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻳﻦ دو اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ (HSE) نام برده میشود .
 
ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی: ISO14001،HSE ،OHSAS18001 ، ﻣﺪﻳﺮیت
۱-ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﻃﺮﻓ ﻴﻦ ذﻳﻨﻔﻊ (ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺷﺮﻛﺎء و …) از اﺻﻮل ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮده و بر اﺳﺎس اﻳﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (ISO) در دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻲ، ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺑﺮان و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و وﻳﺮاﻳﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻨﻲ ﺧﻮد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﻦ درﺟﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ در اﻟﮕﻮی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ و رﻓﺘﺎری ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه و ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی آن ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ذﻳﻨﻔﻊ  ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ   OHSAS18001:2007 در راﺳﺘﺎی ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ISO9001:200 و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴطی ISO14001:2004 ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎزﻣﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺻﺪد ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ   ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد [۱]
HSE نظام واحدی است که صنایع برای یکپارچه کردن و رسیدن به دید منطقی و فراگیر در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای مدیریت این بخش پیشنهاد نمودند. به دلیل پیوستگی و مرتبط بودن مباحث در این مقوله ها، نظامی واحد به نام HSE تشکیل گردید .در برخی صنایع، کنترل کیفیت نیز به این مجموعه اضافه گردید. HSEQ و به عبارتی ساده تر استاندارد HSE روندی مدیریتی برای پوشش دادن نقاط ضعف ایمنی و بهداشتی در یک مجموعه صنعتی خواهد بود [۲].


 

جهت ثبت نام در دوره آموزشی مباحث سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی مباحث سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

 


 
۲- تاریخچه
حرکت بسوی یکپارچه سازی نظام های مدیریتی باعث به وجود آمدن مجموعه استانداردهای ISO گردید. استاندارد ISO9000 یکی از استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت است. پس از موفقیت مجموعه ISO9000 سازمان جهانی استاندارد (ISO) بران شد تا در زمینه محیط زیست و ایمنی نیز استانداردی تهیه نماید. ارتباط بین HSE و مجموعه قوانین ISO یک مولفه دو سویه است و یک سازمان بدون استقرار نظام HSE قادر به پیاده کردن مجموعه استاندارد ISO14001 و سیستم مدیریت OHSAS18001 نخواهد بود .از طرفی مجموعه استاندارد ISO باعث یکپارچه شدن مدیریت HSE و قابل ارزیابی شدن این مجموعه خواهد گردید.
۳- مدیریت زیست محیطی ISO14001
استاندارد جهانی ISO14001 در گروه فرعی نظامهای مدیریت محیط زیستی (SC1) از زیرگروههای فنی مدیریت زیست محیط (TC207) تهیه شده است. ویرایش دوم این استاندارد،ویرایش اول آن ISO14001:96 را منسوخ نموده است وجایگزین آن می گردد. استانداردهای مدیریت محیطزیستی به این منظور تهیه شدهاند که عناصر یک نظام  مدیریت محیطزیستی کارا را برای سازمان فراهم نمایند تا بتوانند با سایر الزامات سازمان یک پارچه شوند و سازمان را در دستیابی به اهداف محیطزیستی و اقتصادی یاری نمایند .این استانداردها و سایر استانداردها برای آن تهیه نشدهاند که با استفاده از آنها موانع تجاری غیر تعرفهای ایجاد شود یا تعهدات قانونی یک سازمان افزایش یا تغیر یابد. این استاندارد الزامات مشخصی را برای سایر نظامهای مدیریت مانند کیفیت ، مالی ، مدیریت ریسک ، ایمنی و بهداشت حرفهای تعیین نمیکند ،اما از عناصر این استاندادر میتوان هم ردیف یا یکپارچه با سایر استانداردها به کار گرفته شود. برای یک سازمان این امکان وجود دارد که نظامهای مدیریت موجود خود را برای استقرار یک نظام مدیریت محیط زیستی بر اساس الزامات این استاندارد منطبق نماید [۴].
۳- ۱-   ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ISO14001
 
ﻫﺪف ﻛﻠﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﻲ آب، ﺧﺎک و ﻫﻮا اﺳﺖ
۲-۳-عناصر مدیریت محیط زیستی
– داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد،
– اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺟﻊ،
– ﺗﻌﺎرﻳﻒ
ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﻤﻴﺰ، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ، اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ، ﻣﺪرک، ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺎﻣﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻧﻈﺎم  ، زﻳﺴﺖ ،ﺟﻨﺒﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻫﺪف ﻛﻼن زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺧﻂ ﻣﺸﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻫﺪف ﺧﺮد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻃﺮف ذﻳﻨﻔﻊ، ﻣﻤﻴﺰی داﺧﻠﻲ، ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق، ﺳﺎزﻣﺎن، اﻗﺪام ﭘﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﻲ، روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ.
-اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺷﺎﻣﻞ: اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﻠﻲ ، ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺘﻲ، ﻃﺮح رﻳﺰی )ﺧﻮد  ، ﺷﺎﻣﻞ: ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺘﻲ، اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت اﻫﺪاف ﻛﻼن و اﻫﺪاف ﺧﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (؛ اﺟﺮا و ﻋﻤﻠﻴﺎت )ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﻨﺎﺑﻊ، آﻣﻮزش، آﮔﺎﻫﻲ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت،  ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺘﻲ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪارک، ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻴﺎت، آﻣﺎدﮔﻲ و واﻛﻨﺶ در وﺿﻌﻴﺖ اﺿﻄﺮاری (؛ ﺑﺮرﺳﻲ )ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﺎﻳﺶ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، ارزﻳﺎﺑﻲ رﻋﺎﻳﺖ )ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت(، ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق، اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ؛ ﻣﻤﻴﺰی ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺘﻲ)؛ و بازنگری مدیریت است.[۱]
۴-OHSAS18001
Occupational Health and Safety Assessment Series یا OHSAS18001، بیان کننده الزاماتی است که سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یک سازمان باید داشته باشد تا با رعایت آن الزامات، سازمان بتواند در جهت کنترل خطرات و ریسکهای ایمنی و بهداشت شغلی حرکت نموده ،عملکرد خود را در راستای صیانت از نیروی انسانی و تأمین ایمنی و سلامتی شغلی کارکنان خود بهبود بخشد.OHSAS18001 خود بیانگر معیار عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی نیست و کلیه جزییات لازم برای طراحی یک سیستم مدیریتی را نیز ارائه نمیدهد ،تنها به موضوع ایمنی و بهداشت شغلی نیروی انسانی میپردازد و نه ایمنی محصول و خدمات   .
۴ -۱-  مزایای استقرار OHSAS 1800
الف) ایجاد یک سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی به منظور حذف یا کاهش خطرات برای کارکنان و سایر طرفهای ذینفع که ممکن است در معرض خطرات ناشی از فعالیتهای سازمان باشند

 • استقرار، حفظ و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی،
 • حصول اطمینان از انطباق با خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی که خود تعیین کرده است،
 • اثبات این انطباق به دیگران،

ه) درخواست گواهی ثبت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود توسط یک سازمان بیرونی،
و) تعیین انطباق با این مشخصات و اظهار آن توسط خود سازمان
۴- ۲-  عناصر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 • الزامات کلی،
 • خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی،

– طرح ریزی :
شامل: طرح ریزی برای شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و کنترل ریسک؛ الزامات قانونی و سایر الزامات؛ اهداف؛ برنامه(های) مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 • اجرا و عملیات

شامل: ساختار و مسئولیت؛ آموزش، آگاهی و صلاحیت؛ مشاوره و ارتباطات؛ مستند سازی؛ کنترل مدارک و دادهها؛ کنترل عملیات؛ آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری؛

 • بررسی و اقدام اصلاحی

شامل: اندازهگیری عملکرد و پایش؛ حوادث، رویدادها، عدم انطباق و اقدام اصلاحی و پیشگیرانه؛ سوابق و مدیریت سوابق؛ ممیزی؛

 • بازنگری مدیریت [۱].

 
۵ –  نظام مدیریت HSE
نظام مدیریت HSE سعی در بهبود وضعیت بهداشت، ایمنی و محیطزیست یک مجموعه دارد و مجموعه استاندارد ISO14001 و سیستم OHSAS18001 الزاماتی رابرای این معقول هها پیش بینی کرده است. طرح ریزی و داشتن برنامه ای مشخص و از پیش تدوین شده از شرطهای ISO می باشد و مدیریت HSE را در شناسایی راه درست یاری م ینماید. داشتن خط مشی محیطزیستی و ایمنی برای یک مجموعه افقهای دید را روشن می نماید و استقرار چرخه PDCA (طرح ریزی – انجام- بررسی- اقدام و بازنگری) (شکل شماره )۱ باعث پویایی مجموعه و بهبود مستمر آن خواهد شد  .

٣

شناخت جنبه های مختلف کار از نظر HSE و حرکت به سوی بهبود مستمر، از اهداف استاندارد کردن روشهای اجرایی است .بعد از شناخت مجموعه و بررسی تحلیلی وضعیت موجود مدیریت باید تعهد خود را اثبات نماید و این اولین قدم در استقرار سیستم و بهوجود آورنده خط مشی مجموعه است و افق دید را مشخص می نماید .در مرحله طرح ریزی و مدون کردن فرایندها باید دقت شود و شاخصها که از مهمترین فرایند است به خوبی تشخیص داده شود که معیار درستی برای ارزیابی صحیح فرآیند بهوجود آورد [۲].
 
 
 
۵ -۱-  هدف از ایجاد سیستم مدیریت HSE
هدف از استقرار این سیستم ارایه روشی است هدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه ایمنی، بهداشت و محیطزیست بطور دقیق تعیین و بطور موثر حذف و یا کنترل میشوند .
سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیطزیست بخشی از نظام مدیریت کل جاری در سازمان میباشد و برای توسعه ،اعمال، دستیابی، بررسی و حفظ خط مشی ایمنی، بهداشت و محیطزیست تلاش مینماید تا راهگشای روشهای اصول مدیریت ریسکهای ایمنی، بهداشت و محیطزیست مربوط به فعالیتهای شرکت شود (شکل شماره ۲ .)
شکل۲ : نمای شماتیک HSE

۵ -۲-   الزامات سیستم مدیریت HSE

 • رهبری و تعهد،
 • خط مشی و اهداف استراتژیک،
 • سازماندهی، تابع و مستند سازی

شامل:           مسئولیتها و ساختار سازمانی؛ نماینده (نمایندگان) مدیریت؛ منابع؛ شایستگی و صلاحیت؛ الزامات کلی؛ آموزش؛ پیمانکاران؛ ارتباطات؛ مستند نمودن و کنترل آنها؛ مستند سازی نظام مدیریت HSE؛کنترل اسناد نظام مدیریت HSE براس حصول اطمینان؛

 • ارزیابی و مدیریت ریسک

 
شامل: تعیین عوامل بالقوه آسیب رسان و تأثیرات آن اه ؛ ارزیابی؛ ثبت عوامل بالقوه آسیب رسان و تأثیرات آنها؛ اهداف مغایر اجرا؛ اقدامات کاهش ریسک؛

 • طرح ریزی

شامل: تعیین منابع مورد نیاز؛ یکپارچگی سرمایه؛ رویهها و دستورالعملهای کاری؛ ایجاد روشهای اجرایی (رویهها)؛ صدور دستورالعملهای کاری؛ مدیریت تغییر؛ حطر ریزی وضعیت اضطراری و حوادث غیر مترقبه؛
 

 • اجرا و پایش

شامل: فعالیتها؛ پایش؛ ثبت سوابق؛ عدم انطباق و اقدمات اصلاحی؛ گزارش رویدادها؛ پیگیری رویدادها؛
 

 • ممیزی و بازنگری شامل: ممیزی؛ و بازنگری مدیریت [۳].

 
 
۶ نتیجه گیری
 
در این مقاله سعی شد نگاهی اجمالی بر بحث پر طرفدار HSE داشته باشیم، و با مطالب ذکر شده میتوان به این نتیجه رسید که برقراری و تداوم اصول HSE برای هر سیستم ضروری است.
مزایای اعمال HSE شامل موارد زیراست:

 • شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان ایمنی، بهداشت و محیطزیستی در محیط کار،
 • ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی سازمان،
 • هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیطزیست،

-ایجاد ساختار مشخص برای مدیریت یکپارچه و تعیین  مسئولیتها،

 • ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر HSE در سازمان ،
 • شناخت قوانین و مقررات مربوط به استاندارد ISO14001 و سیستم OHSAS18001  بهصورت همه جانبه و یکپارچه،  – ارزیابی موثر ریسکها و کاهش آنها بهمنظور کنترل حوادث، و پیامدهای محیطزیستی ناشی از حوادث و دیگر فعالیتها  ،- کاهش زیانهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث،
 • ایجاد انگیزه در کارکنان بهعلت اعتماد آنها نسبت به مدیریت بواسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن،
 • ایجاد زمینه مناسب برای استفاده توان فکری بالقوه کارکنان برای تقویت مدیریت HSE،
 • فراهم شدن زمینههای رقابت سالم و موثر،
 • امکان خود ارزیابی سازمان برای تطبیق با یک سیستم مدیریت
 • کاهش زیان های ناشی از حوادث شامل کاهش:
 • خسارات ناشی از توقف کار،
 • هزینههای مربوط به درمان،
 • اتلاف وقت در اثر کارنکردن فرد یا افراد حادثه دیده،
 • اتلاف وقت بواسطه نگرانی های حاصل از تبعان و امدادرسانی ،
 • میزان پرداخت غرامتهای ناشی از کارافتادگی دایم، موقت و یا مرگ کارکنان،
 • میزان خرابی دستگاه یا اتلاف مواد و در نتیجه ضایعات کمتر در تولید ،
 • کاهش میزان آسیبهای محیطزیستی
 • هزینه آموزش کارکنان جدید که جایگزین کارکنان حادثه دیده میشود.

 
 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *