0
021284284

نمونه وكالت خريد موتوسيكلت

وكالت خريد موتوسيكلت

موکل : آقای / خانم …………………………. فرزند ……………………….. بشناسنامه
شماره ………………….. متولد …………. صادره از ………………. به شماره ملی ………… ………….. ساکن …………………………….. ………………………………. ………………… ……………

وکیل : آقای / خانم …………………………. فرزند ………… …………….. بشناسنامه شماره …………… …….. متولد …………. صادره از ………………. به شماره ملی ………. ……………. ساکن ………………………………………….. ……………….. …… ………… ……………….. مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع قانونی مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی ایران و دیگر مراجع و مقامات ذیربط و اقدام به خریداری نمودن و قبول انتقال ششدانگ یک دستگاه موتور سیکلت از نوع ………………… به رنگ ……………. به شماره موتور………….. به شماره شاسی …………………… به مدل ………………. به پلاک نیروی انتظامی منصوبه فعلی در آن به شماره …………………. با جمیع متعلقات و لواحق آن از هر شخص حقیقی و حقوقی به نام موکل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و قبض و تصرف مبیع و تادیه ثمن و اخذ کلیه اسناد و مدارک و ایصال کلیه اسناد و مدارک به موکل در قبال اخذ رسید و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه .

حدود و اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن می باشد . و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ …. / …. / ………. هجری شمسی .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *