عضویت

نمونه قرارداد توام با رهن ، اجراي طرح با بانك

نمونه قرارداد توام با رهن ، اجراي طرح با بانك   

قرارداد شماره                 مورخ    /    /    طرح هاي صنعتي كه در شهرك هاي صنعتي ايجاد مي شود :

بين امضا كنندگان زير :

الف : بانك                    ثبت شده به شماره                    در تهران مقيم                    با
نمايندگي               معروف در همين دفتر طبق معرفي نامه مزبور كه از اين پس در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از يك طرف و :

ب:

كه از اين پس شريك ناميده مي شود و :

ج: (متعهدين كه اسامي مشخصات اسناد سجلي و محل اقامت آنان در ماده 33 اين قرارداد قيد گرديده و ذيل اين قرارداد را امضاء نموده مي نمايد )

و از اين پس در اين قرارداد (متعهدين )ناميده مي شود از طرف ديگر قرارداد حاضر بر اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره ) مصوب 8 شهريور 1362 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه ها و دستور العمل هاي مربوطه منعقد گرديد :

ماده 1-موضوع مشاركت مدني عبارت است از سرمايه گذاري و اقدام در امر احداث يك باب كارخانه         كه نسبت به آن موافقت اصولي شماره                مورخ                 از وزارت صنايع ، اداره كل صنايع            صادر و مشخصات دقيق كمي و كيفي آن به شرح گزارشات بررسي شده از طرف كارشناسان بانك مي باشد. كه شريك كاملاً از مفاد آن مطلع بوده و مورد تائيد وي مي باشد و از اين به بعد در اين قرارداد طرح ناميده مي شود . طرح مزبور طبق ضوابط و مقررات مربوط در يك قطعه زمين كه به موجب قرارداد                       مورخ    /    /    از طرف شهرك صنعتي                    به شريك واگذار شده است و مشخصات كامل آن به شرح ذيل مي باشد احداث خواهد شد (مشخصات كامل زمين محل اجراي طرح )

 ماده 2-بانك و شريك موافقت نمودند كه بانك سهم الشركه خود را به حساب مشترك نزد بانك واريز نمايد طبق ارزيابي انجام شده توسط بانك (كه مورد قبول شريك مي باشد ) شريك نيز قسمتي  از سهم الشركه خود را به مصرف احداث قسمتي از طرح موضوع مشاركت رسانده و متعهد گرديد بقيه سهم الشركه خود را به تشخيص و تائيد بانك به مصرف احداث بقيه طرح موضوع مشاركت برساند و به محض درخواست بانك سهم الشركه را نقداً به حساب مشترك واريز نمايد ، ضمناً طرح موضوع مشاركت به نسبت             درصد متعلق به بانك و               درصد متعلق به شريك مي باشد تشخيص بانك در مورد مصرف شدن سهم الشركه كه شريك جهت احداث طرح موضوع مشترك و يا واريز آن به حساب مشترك مشاركت براي شريك معتبر و غير قابل اعتراض مي باشد .

تبصره 1- واريز سهم الشركه كه بانك به حساب مشترك و استفاده از وجوه حساب مشترك مندرج در ماده تدريجاً با رعايت شرايط قرارداد حاضر و مصرف شدن وجوه برداشت شده قبلي موكول به موافقت و تائيد كتبي و قبلي  بانك در هر دو مورد مي باشد .

تبصره 2-كليه عايدات و وجوه حاصل از مشاركت در خلال مدت قرارداد حاضر بايد به حساب مشترك واريز شود .

تبصره 3- در صورت تخلف شريك از هر يك از مفاد و شرايط قرارداد حاضر و يا عدم ايفاء هرگونه تعهدات ديگر وي و نيز در صورت فسخ قرارداد حاضر بانك مي تواند حساب مشترك را مسدود نموده از وجوه موجود در حساب مشترك تمام يا هر قسمت از سهم الشركه خود ، سود ، خسارت و زيان هاي حاصله و يا هرگونه مبالغ ديگري كه به نفع بانك منظور گرديده و يا بايد منظور گردد را برداشت نمايد و شريك حق هرگونه اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود .

 ماده 3- مدت اين قرارداد از زمان انعقاد به مدت                 سال تعيين گرديد و شريك حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود و همچنين شريك تعهد نمود ظرف مدت مذكور كار اجرا و احداث طرح موضوع مشاركت را انجام رساند .

تبصره :در هر زمان قبل از خاتمه مدت مندرج در اين ماده بانك حق فسخ اين قرارداد و يا تمديد آن را به صرف اعلام كتبي به شريك خواهد داشت .

 ماده 4- با توجه به بررسي هاي انجام شده از طرف بانك هزينه كل احداث طرح موضوع مشاركت طبق ارزيابي بانك كه به اطلاع و امضا شريك رسيده ، ميباشد و با پرداخت مبلغ                           ريال به عنوان سهم الشركه به نسبت                         درصد طرح موضوع مشاركت شريك شد .

تبصره : مشاركت بانك و شريك در طرح موضوع مشاركت به صورت مشاع بوده به نحوي كه شريك به تنهايي و مستقلاً بدون اذن و اجازه قبلي و كتبي بانك حق هيچ گونه معامله اي تحت هر عنوان نسبت به هيچ يك از اموال موضوع مشاركت را ندارد .

 ماده 5- اداره امور مشاركت مدني با رعايت مفاد قرارداد حاضر و قوانين جاريه به عهده شريك و با نظارت بانك مي باشد  و شريك متعهد و ملزم گرديد كار اجرا و احداث طرح را طبق نقشه مصوب و پروانه مربوطه از هر حيث و هر جهت راساً و با نظارت بانك                    انجام دهد و از اين جهت هيچ گونه مسئوليتي متوجه بانك نمي شود و مديريت شريك تبرعاً و بدون هيچ گونه حق الزحمه اي خواهد بود و شريك حق مطالبه هر نوع وجهي را از اين بابت از خود سلب و ساقط نمود .

تبصره : هر نوع تغيير در نقشه و پروانه طرح موضوع اين قرارداد با كسب مجوز از مراجع ذيصلاح و موافقت كتبي بانك خواهد بود .

 ماده 6- چنانچه در اثر اقدامات شريك تمام يا قسمتي از مال كه تلف يا ناقص شود شريك نسبت به آن مسئول بوده و بايستي معادل آن را به بانك پرداخت نمايد . تشخيص تخلف شريك در اين مورد با بانك بوده و شريك به نحو غير قابل رجوع به بانك اختيار داد زيان هاي موضوع اين ماده را راساً از هر گونه اموال وي و يا وجوه موجود در حساب مشترك برداشت نمايد و شريك حق هرگونه ايراد و اعتراضي را از خود سلب نمود .

ماده 7- بانك به نسبت مشاركت ، در سود حاصله مشاركت مدني سهيم خواهد بود و شريك تعهد نمود سود متعلقه سهمي بانك را طبق محاسبه و تشخيص بانك همزمان با تسويه مشاركت مدني موضوع قرارداد حاضر به بانك بپردازد.

ماده 8- شريك متعهد گرديد كه به هيچ وجه زائد بر ميزان سرمايه مشاركت مدني با انجام معامله و ايجاد تعهدات مالي مبادرت ننمايد.

ماده 9- شريك قبول و تعهد نمود كه در طول مدت مشاركت با بانك با هيچ شخص حقيقي و حقوقي ديگري هيچ گونه قراردادي نسبت به موضوع مشاركت منعقد ننمايد.

ماده 10- شريك حق ندارد بدون موافقت كتبي و قبلي بانك هيچ گونه حقي از حقوق خود را در مورد سهم الشركه خود و همچنين عرصه طرح موضوع مشاركت مدني به هر صورت كه باشد جزئاً و يا كلاً عينا يا منفعتاً تحت عنوان هيچ يك از عقود به ديگري واگذار نمايد.

ماده 11- در صورتيكه بانك در مقام استرداد سهم الشركه خود باشد و نيز در مواردي كه شريك از هريك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد اطلاعاتي را كه شريك در مورد وضعيت خود داده است مطابق با حقيقت نبوده است  بانك مي تواند سهم الشركه و سود متعلقه و كليه خسارات وارده را طبق اسناد و دفاتر مربوطه از طريق صدور اجرائيه و يا هر اقدام قانوني ديگر مطالبه و وصول نمايد.

ماده 12- دفاتر و صورت حساب هاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تعبير و تفسير بانك مورد قبول شريك خواهد بود و از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورت حساب و اعلام بانك در هر مورد (اعم از سهم الشركه ، سود متعلقه ، زيان وارده و ساير هزينه ها ) قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت كافي مي باشد.

ماده 13- شريك تعهد نمود سيستم حسابداري صحيحي كه مبين وضع مالي خود و مشاركت مدني باشد برقرار نموده و در هر زمان كه بانك به تشخيص خود گزارش مربوط به نحوه فعاليت شريك را مطالبه نمايد شريك بلافاصله گزارش مربوطه را تهيه و تسليم بانك نمايد.

ماده 14- شريك قبول و تعهد نمود تمامي سرمايه مشاركت مدني را منحصراً و با نظارت بانك جهت اجراي طرح موضوع قرارداد حاضر به مصرف رسانيده است و حق ندارد از سرمايه مشاركت مدني به منظور ديگري به جز آنچه كه در اين قرارداد مشخص شده است استفاده ديگري بنمايد.

ماده 15– شريك تعهد نمود كه از اموال مشاركت مدني به نحوه احسن محافظت نموده و فعاليت هاي خود را در حدود اصول متعارف انجام داده و در هيچ يك از اموال فوق تعدي و تفريط ننمايد و در صورتيكه شريك در انجام هر يك از تعهدات مذكور تقصير نمايد مسئول پرداخت خسارت ناشي از اعمال خود مي باشد احراز قصور يا تقصير و به طور كلي تعدي و تفريط شريك و همچنين ميزان خسارت وارده را به تشخيص بانك مي باشد و شريك حق هرگونه اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 16– مدت وكالت هاي ياد شده در موارد فوق از  تاريخ عقد قرارداد تا واريز كليه بدهي مشتري اعم از اصل و سود و كارمزد و خسارات متعلقه و هزينه هاي : اجرايي و حق الوكاله و غيره مي باشد و در تمامي موارد مذكور در فوق مشتري حق عزل وكيل و حق ضم وكيل ديگر را از خود سلب نمود .

در صورت انحلال و يا ورشكستگي شركت قبل از انقضاي مدت قرارداد ، قرارداد فسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت مبلغ سهم الشركه و سود متعلقه را به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و چه به صورت ساير دارايي ها برداشت و يا تامين نموده و از شركت خارج نمايد بديهي است بانك مي تواند در صورت اقتضاء با قايم مقام قانوني شريك قرارداد مشاركت را تجديد نمايد.

ماده 17 –شريك تا تسويه كامل ناشي از اين قرارداد به تشخيص بانك با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نموده تا بانك بتواند در صورت عدم پرداخت سهم الشركه و يا سود متعلقه سهمي بانك و ساير حقوق عينيه و متصوره بانك و يا تخلف از هر يك از مقررات و شرايط اين قرارداد به تشخيص خود به شرح ذيل عمل نمايد :

1-   قرارداد مشاركت را فسخ و نسبت به فروش پلاك مندرج در ماده يك اين قرارداد و فروش مستحدثات ايجاد شده و در آن طبق ارزيابي و تشخيص خود اقدام نموده است و با اخذ ثمن مورد معامله ابتدائاً كليه مطالبات خود ناشي از مشاركت اعم از اصل سهم الشركه ، سود مشاركت ، هزينه هاي قانوني و قراردادي ، وجوه التزام و تخلف از شرط و غيره را برداشت و در صورتي كه وجهي باقي بماند باقيمانده را به شريك پرداخت كند .

2-   چنانچه بانك تشخيص دهد شريك در اجراي كار احداث طرح موضوع قرارداد طبق برنامه تعيين شده عمل نمي نمايد و يا از تكميل ساختمان امتناع مي ورزد و يا كار را بدون موافقت بانك تعطيل و معطل مي نمايد و يا به نحوي از انحاء عمليات طرح را متوقف نموده ، بانك با استفاده از وجوه موجود حساب مشترك راساً نسبت به تكميل طرح اقدام نمايد و در صورتي كه وجوه مذكور تكافوي تكميل طرح را ننمايد بانك در صورت مصلحت وجوه مورد نياز را تامين و به تشخيص خود به عنوان افزايش سهم الشركه خود منظور نمايد و سپس به شرح بند 1 اين ماده عمل نمايد .

3-     بانك مطالبات خود را از هر گونه اموال شريك به تشخيص خود استيفاء نمايد .

4-     در صورتي كه در خاتمه قرارداد شريك حاضر به فروش سهم الشركه خود نباشد و يا از خريد سهم الشركه بانك خودداري نمايد بانك نسبت به فروش عرصه و اعيان طرح موضوع مشاركت اقدام نموده و به شرح بند يك اين ماده و ماده 28 قرارداد 28 قرارداد عمل نمايد .

تبصره : وكالت مذكور در اين ماده وكالت تام بوده و شامل كليه امور مربوط به فروش اعم از مراجعه به موسسات عمومي و خصوصي و ادارات دولتي و شهرداري ها و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي و اخذ مدارك و اسناد لازم و صورت مجلس تفكيكي و سپردن هرگونه تعهد اعم از مالي و غيره و امضاء ذيل اوراق و اسناد و دفاتر اسناد رسمي خواهد وبد به نحوي كه در هيچ مورد احتياجي به حضور شريك نخواهد بود و بانك حق تفويض و واگذاري موضوع وكالت اين ماده را به غير ولو كراراً ، جزاً و كلاً دارد.

ماده 18- نظر به اينكه هزينه احداث طرح موضوع اين قرارداد به شرح ماده 2 تعيين گرديده است لذا شريك قبول و تعهد نمود كليه هزينه هاي ديگر را كه علاوه بر مبلغ پيش بيني در ماده 2 قرارداد حاضر لازم باشد از اموال خود پرداخت نمايد و جمع هزينه هاي مزبور را به بانك صلح نمود و ضمن عقد صلح مزبور قبول نمود كه اولاً : سهم الشركه بانك تغييري نيابد و افزايش هزينه ها تاثيري در ميزان سهم الشركه مندرج در اين قرارداد نداشته باشد .

ثانياً : كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از موارد قبلي و آتي اين قرارداد را از جمله شرط مدت موضوع ماده 5 و وكالت هاي بلاعزل پيش بيني شده در اين قرارداد پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت مفاد كليه مواد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود .

ماده 19-شريك به موجب قرارداد حاضر قبول و تعهد نمود چنانچه به هر دليل نقصان و يا خسارتي بر اصل سهم الشركه پرداختي بانك موضوع قرارداد وارد آيد آنرا به هر ميزاني كه بانك تعيين كند كه از اموال خود مجاناً به بانك پرداخت نمايد صرف اظهار بانك پرداخت نمايد صرف اظهار بانك در مورد ميزان نقصان و يا خسارت وارده بر اصل سرمايه معتبر بوده و شريك حق هرگونه ايراد و اعتراضي را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 20- شريك يا قبول شرايط عمومي و حساب جاري بانك به طور غير قابل رجوع به بانك حق و اختيار داده كه وجوه لازم جهت وصول وجه التزام و جبران كسر و نقصان و خسارت وارده بر اصل سهم الشركه و سهم الشركه خود را از هر يك از حساب هاي موجود و اموال و اسناد نزد خود برداشت و استيفاء نمايد.

ماده 21-شريك قبول نمود كه خدمات و امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد قرارداد حاضر را از طريق بانك تجارت انجام دهد.

ماده 22- پس از ختم تصفيه مشاركت مدني بانك مي تواند سهم الشركه افرازي خود حاصله از مشاركت را به شريك به صورت اقساطي به فروش رسانيده در اين صورت طرفين توافق دارند سهم الشركه بانك طبق تشخيص و محاسبه و ارزيابي بانك به شريك فروخته شود . شريك نيز تعهد نمود كه اموال ياد شده را طبق شرايط مندرج در اين ماده از بانك خريداري نمايد در اجراي مفاد اين ماده شريك براي مدت ده سال وكالت بلا عزل با حق توكيل غير و با سلب حق ضم وكيل و غيره به بانك تفويض نمود تا بانك نيز بتواند عند الاقتضاء و بنا به تشخيص خود سهم الشركه خود را به قيمتي كه خود ارزيابي مي نمايد و براي هر مدتي كه خود صلاح بداند به صورت اقساطي و يا نقدي به فروش رساند وكالتاً از طرف شريك تشريفات انجام معامله اقساطي را انجام داده كليه اموال وي ره در ازاي مطالبات خود ناشي از قرارداد فروش اقساطي نزد خود توثيق نموده و هر گونه قرارداد و سند را به امضاء برساند اعطاي وكالت موضوع اين ماده به بانك مسقط تعهدات شريك نخواهد بود .

تبصره 1- شريك قبول نمود چنانچه قيمت قابل فروش موضوع قرارداد كمتر از قيمت تمام شده آن باشد سهم بانك را به قيمت تمام شده محاسبه و مابه التفاوت را شريك از مال خود مجاناً و بلا عوض به بانك پرداخت نمايد در هر صورت نظر و تشخيص و محاسبه بانك در تعين قيمت تمام شده و سهم سود حاصله مشاركت براي شريك قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد .

تبصره 2- وكالت مذكور در اين ماده وكالت تام بوده و شامل كليه امور مربوط به فروش اعم از مراجعه به موسسات عمومي و خصوصي و ادارات دولتي و شهرداري ها و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي و اخذ مدارك و اسناد لازمه و صورت مجلس تفكيكي و سپردن هر گونه تعهد اعم از مالي و غيره و امضا ذيل اوراق و اسناد و دفاتر اسناد رسمي و اخذ ثمن و اسقاط كليه خيارات خواهد بود به نحوي كه در هيچ مورد ، احتياجي به حضور شريك نخواهد بود و بانك حق تفويض و واگذاري موضوع وكالت اين ماده را به غير ولو كراراً ، جزئاً و كلاًٌ دارد.

ماده 23- در صورتيكه بانك اين قرارداد را به هر جهت و يا به علت تخلف شريك از تعهدات وي فسخ نمايد و يا در پايان مدت قرارداد شريك از پرداخت سهم الشركه و سهم سود بانك امتناع ورزيد از تاريخ استفاده از سرمايه تا تاريخ تسويه كامل اصل بدهي مبلغي بر ذمه امضا كنندگان / امضاء كننده اين قرارداد تعلق خواهد گرفت از اين رو شريك علاوه بر بدهي تاديه نشده مبلغي به ماخذ 6% در سال بعلاوه مبلغي كه طبق نرخ سود مقرر بر اساس تعرفه بانك به عنوان خسارت تاخير در تاديه مبناي محاسبه قرار گرفته و نسبت به اصل بدهي هر سال اضافه و به بانك پرداخت نمايد و به همين منظور شريك با امضاي اين قرارداد به طور غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سر رسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب شريك برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي آن تملك نمايد و اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقيب عمليات اجرايي براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده 24- كليه هزينه هاي مربوط به ثبت قرارداد حاضر منجمله حق الثبت و حق التحرير سهم بانك كلاً و بودن حق هرگونه بعهده شريك مي باشد.

ماده 25- شريك موظف است در تمام مدت قرارداد امور و فعاليت هاي خود را طبق اصول صنعتي و مالي و فني و تجاري و محاسباتي اداره نموده و كارشناسان و متخصصين لايق و مجرب استخدام كند و شريك بايد كارخانه و ماشين آلات و وسايل متعلق به خود و يا مشاركت مدني را طبق دستورات كمپاني سازنده و با در نظر گرفتن ميزان راندمان و قدرت آنها اداره و نگه داري نموده و كليه قوانين و مقررات و اصول لازمه در امور مربوط به عمليات و كاركنان را رعايت نمايد ، بانك حق خواهد داشت راساً يا به وسيله شخص يا اشخاصي كه معين مي نمايد در هر موقع از ساعت كار و بدون اخطار قبلي عمليات شريك را مورد بازديد و رسيدگي قرار دهد شريك تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك قرار دهد و راهنمايي و توصيه هاي بانك را در هر مورد قبول نمايد و شريك مكلف است موجبات تحقق اين امر را از هر لحاظ فراهم نمايد در صورتي كه انجام امور ياد شده به هر علت متعذر گردد بانك در هر زمان حق دارد بنا به تشخيص خود قرارداد حاضر را فسخ نمايد.

ماده 26- عزل و نصب كارمندان و كارگران و تامين كادر فني شريك و تعيين حقوق و دستمزد و حق بيمه آنان و به طور كلي انجام فعاليت هاي تجاري موضوع قرارداد حاضر در كليه امور جاري شريك و مشاركت مدتي به عهده شريك مي باشد ليكن اين امر مانع نظارت بانك به شرح مذكور در ماده 25 اين قرارداد نخواهد بود.

ماده 27- شريك نبايد بدون موافقت بانك با اعظاء هيات مديره و بازرسيها و كارمندان خود به طور مستقيم و يا غير مستقيم معامله نمايد و يا در وضع حقوقي خود تغيير بدهد.

ماده 28- الف : شريك تعهد نمود در موقع صدور سند انتقال زمين مورد خريداري خود از شركت شهرك
صنعتي                نسبت به توثيق آن نزد بانك در قبال كليه مطالبات ناشي از قرارداد حاضر تحت مقررات و شرايط مندرجه در اين قرارداد و هر قيد و شرط ديگري كه بانك تعيين نمايد اقدام كند ، همچنين شريك متعهد گرديد در صورتيكه قبل از صدور سند انتقال زمين محل اجراي طرح و توثيق آن نزد بانك ماشين آلات و تاسيسات موضوع طرح خريداري گردد و نسبت به توثيق اموال مزبور نزد بانك به شرح مذكور در فوق اقدام نمايد . اعم از اينكه اموال ياد شده جزء كالاي مورد طرح بوده يا شريك از ساير منابع خريداري نموده باشد .

ضمناً شريك به منظور تضمين حسن انجام كار  ناشي از اين قرارداد كليه تاسيسات و مستحدثات ماشين آلات موجود رد طرح را در نزد بانك به وثيقه گذارد (مشخصات كامل ماشين آلات و تاسيسات ذكر گردد ) قبض و اقباض به عمل آمده و موارد مزبور مجدداً تحويل شريك داده شد ضمناً شريك قبول نمود كه كليه تاسيسات و ماشين آلات و به طور كلي هر آنچه كه در آينده در محل اجراي طرح ايجاد و نصب و راه اندازي شود جزء مورد وثيقه خواهد بود .

ب: شريك ضمن قرارداد حاضر براي مدت           سال تمام از تاريخ عقد اين قرارداد به بانك و
شركت شهر صنعتي             وكالت با شرط عدم حق عزل و با سلب حق ضم وكيل با حق توكيل غير ولو كراراً را تفويض نمود كه هر گاه نسبت به توثيق اموال مذكور در فوق اعم از زمين محل طرح و يا ماشين آلات و تاسيسات مذكور در فوق اقدامي به عمل نياورده ، شركت شهر صنعتي                   به وكالت از طرف شريك نسبت به انتقال زمين محل طرح به شريك و توثيق آن نزد بانك تحت شرايط و وضوابط مذكور در فوق اقدام نمايد همچنين بانك طبق مفاد وكالتنامه تفويضي نسبت به توثيق زمين و ماشين آلات و تاسيسات مذكور در بند يك بند خود اقدام و كليه هزينه هاي متعهد از قبيل تنظيم سند رهني و غير رهني را به حساب شريك منظور نمايد .

ج: شريك به موجب وكالت در بند فوق به بانك و شركت شهر صنعتي          اختيار داد كه هر گاه به هر علتي از علل انتقال زمين موضوع طرح به وي ميسر نگردد:

اولاً : بانك مي تواند كليه وجوهي را كه شريك بابت بهاي زمين محل طرح به شركت شهر صنعتي              پرداخت نموده از شركت شهر صنعتي            دريافت و بابت قسمتي از بدهي شريك به بانك ناشي از قرارداد حاضر منظور نمايد .

ثانياً : شركت شهر صنعتي               به موجب وكالت نامه مذكور بدون اينكه نيازي به ارائه دلايل و يا مدارك از ناحيه بانك باشد به مجرد مطالبه بانك وجوه مذكور را به بانك               پرداخت نمايد .

و: بانك طبق وكالت تفويضي شريك به شرح مذكور فوق از تاريخ امضاء و مبادله اين قرارداد هر زمان كه بخواهد مي تواند سند قطعي انتقال زمين را به جانشيني و قائم مقامي شريك امضاء و مبادله نمايد و كليه هزينه هاي پرداختي را به حساب بدهكار شريك منظور نمايد و شركت شهر صنعتي                نيز به موجب وكالت نامه مذكور اختيار داد به وكالت از طرف هر يك به درخواست بانك زمين محل طرح را به بانك انتقال دهد و به طور كلي و در كليه موارد مذكور در اين قرارداد بانك علي اطلاق و بدون هيچ گونه استثنايي قائم مقام شريك بوده و شركت شهر صنعتي                           طبق تعهد نامه شماره                مورخ             در تمام موارد بانك را به عنوان جانشين شريك تلقي خواهد نمود .

خ: مدت وكالت هاي ياد شده در بند هاي چهار گانه فوق ده سال تمام از تاريخ عقد قرارداد ميباشد و در تمام موارد مذكور در فوق شريك حق عزل وكيل و ضم امين ديگري را از خود سلب نمود.

ماده 29- شريك تعهد نمود كليه اموال فعلي خود و هر آنچه كه جزء موارد وثيقه بوده و در آينده جزء موارد وثيقه قرار خواهد گرفت و نيز كليه اموال موضوع مشاركت مدني را بلافاصله پس از امضاء قرارداد حاضر همه ساله به مبلغي كه مورد توافق بانك باشد در برابر آتش سوزي و انفجار و ساير خطراتي كه بانك تعيين كند به نفع بانك بيمه نمايد و بيمه نامه را بلافاصله به بانك تسليم نمايد . صورت انجام بيمه قل از امضاء قرارداد بيمه نامه بايد ظرف 15 روز به نام بانك انتقال يابد و نيز 15 روز قبل از انقضاء مدت بيمه مدارك تجديد بيمه را به بانك ارائه دهد . همچنين شريك مكلف است ماشين آلات و لوازم مربوطه را هنگام حمل و نيز به ترتيب مذكور در اين ماده بيمه نمايد در صورتي كه شريك تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانك مي تواندبه هر مبلغي كه مقتضي بداند اقدام به بيمه يا تجديد و يا انتقال آن به نفع خود بنمايد و شريك مكلف است به محض مطالبه بانك هزينه بيمه ويا تجديد آنرا فوراً به بانك بپردازد.

ماده 30- شريك مكلف است از تاريخ عقد قرارداد هر شش ماه يك بار چگونگي اقدامات مربوطه به موضوع مشاركت مدني را كتباً براي بانگ گزارش دهد همچنين شريك تعهد نمود تراز نامه مصوب مجمع عمومي خود را كه بايد حاوي كليه اطلاعات مربوط به مشاركت بانك باشد همه ساله در پايان همان سال مالي به بانك تسليم نمايد همچنين شريك قبول و تعهد نمود كه در هر زمان كه بانك به تشخيص خود گزارش مربوط به نحوه فعاليت و پيشرفت مشاركت مدني را از شريك مطالبه نمايد شريك بلافاصله گزارش مربوط را تهيه و تسليم بانك نمايد.

ماده 31- شريك تعهد نمود كليه عمليات گشايش اعتبار اسنادي يا بروات وصولي (ارزي و ريالي )مربوط به دوران مشاركت توسط بانك                     انجام دهد.

ماده 32– شريك قبول نمود كه توسعه تاسيسات متعلق به وي موكول به اجازه قبلي و كتبي بانك بوده و همچنين پرداخت سود سهام شركت شريك به ازاء تعهدات وي در هر سال با رعايت مقررات قانون تجارت با كسب اجازه قبلي و كتبي بانك صورت گيرد

ماده 33- خانم ها / آقايان (اسامي متعهدين ذكر مي گردد ):

حاضر شدند و با امضاء ذيل اين قرارداد مسئوليت ايفاء كليه تعهدات مندرج در اين قرارداد را متضامناً مشتركاً ، منفرداً همراه با شريك تقبل و تعهد نمودند به نحوي كه بانك حق دارد به هر يك از آنها منفرداً و يا به تمام آنها مجتمعاً جهت استيفاء مطالبات خود از هر حيث و هر جهت كه باشد مراجعه نمايد ضمناً اين تعهد مانع از اين نخواهد بود كه بانك بنا به تشخيص خود از طريق تقاضاي صدور اجراييه در خصوص موارد وثيقه نسبت به استيفاء مطالبات خود اقدامي نمايد و به هر حال اقدام به هر طريق مانع از اقدام به طور يا طرق ديگر جهت استيفاء مطالبات بانك نخواهد بود .

ساير مستندات :

تاريخ :

 محل امضاء بانك :                        محل امضاء شريك               محل امضا متعهدين 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *