0
021284284

نمونه قرارداد بيع قطعي خودرو و موتورسيكلت

بيع قطعي خودرو و موتوسيكلت

فروشنده : آقای / خانم ………………………….. فرزند :………………………. بشناسنامه شماره …………………. صادره ………………….. متولد ………………… به شماره ملی …………… ساکن ………………………………… ………… ……………. …………………….. ……… ………………….. ………. خریدار : آقای / خانم ……………………………. فرزند : …….. ……………….. بشناسنامه شماره …………………. صادره …………………. متولد ………………. به شماره ملی ………………………… بشماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی        ……………………. ساکن ……………………….. مورد معامله : تمامی ششدانگ یک دستگاه اتومبیل / خودرو………………. وسیله نقلیه از نوع مدل …………… سیستم ………………… به شماره نیروی انتظامی …………………….. سری پلاک ……………………. دارای موتور شماره…………………………………………. و شاسی شماره ……………………………… به رنگ …………… خریداری و ابتیاعی فروشنده طبق سند

……………………………………. با جمیع متعلقات و لواحق و توابع عرفی شرعی و قانونی به انضمام لوازم موجوده آن که به رؤیت کامل خریدار رسیده و صحیح و سالم به تصرف و قبض وی داده شده و به اقراره خودرو مورد معامله در تصرف و قبض دارد.

قیمت و مبلغ مورد معامله : ………………………………………. ريال وجه رایج که تمام آن با قرار تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه ومقدار از طرفین بعمل آمد و مفاد بخشنامه 130/10-14/1/58 سازمان ثبت به خریدار تذکر داده شد . مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متعاملین است و فروشنده ضمن عقد خارج لازم وموضوع این سند ، ضامن و متعهد و ملتزم گردید چنانچه کشف فسادی از لحاظ مالکیت در مورد معامله حادث و یا این که خودرو مورد معامله مستحقٌ للغیر نبودن در آید شخصاً مسئول و پاسخگو باشد و کلیه خسارات و غرامات و ضرر و زیان وارده و ناشیه به خریدار را با طیب خاطر و رضای کامل جبران و پرداخت و تأدیه نماید . چنانچه هرگونه بدهی مسلم و منجز دیگری به جز مالیات ها و عوارض نقل و انتقال مأخوذه ذیل الذکر برای مورد معامله هویدا وکشف شود پرداخت و تأدیه آن به عهده خریدار است لیکن وی حق دارد از فروشنده آن را مطالبه و وصول نماید . مالیات نقل و انتقال به مبلغ …………………………….. ريال بموجب فیش شماره ………………………… بانک ملی ایران شعبه …………………… واریز و عوارض سالیانه تا آخر سال جاری تماماً طبق گواهی شماره  ……………………… و فیش ……………………………. پرداخت و فیش های مربوطه عیناً تسلیم خریدار شد .

به تاریخ …../ …… / ………  هجری شمسی

دیدگاه کاربران
  • محمدعلی 6 تیر 1397

    یکم باید خلاصه بشه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *