0
021284284

نظامهای کوچک اموزشی

Evaluation: ارزشیابی
Measurement: اندازه گیری
اندازه گیری بخش کوچکی از ارزشیابی است.
اندازه گیری نمره را می بیند اما ارزشیابی به چرای آن توجه می کند و بقیه شرایط را هم در نظر می گیرد.
گرانترین صنعت دنیا صنعت آموزش است.
اما چرا ما به این صنعت گران رو می آوریم…
NEED برای نیاز برای رسیدن به احساس بی نیازی.
چه کسی نیاز رو تعیین می کنه؟
سنجش در انتهاست اما ارزشیابی در ابتدا ست.
ارزشیابی محور و پایه و اساس آموزش است.
Small units: واحد های کوچک: کلیه واحد های در سطح مدرسه و رو به پایین واحد کوچک گفته می شود.
System: سامانه: عبارت است از مجموعه ای از عوامل گوناگون که با یکدیگر در ارتباط بوده و به قصد انجام یک هدف مشخص فعالیت می کند. سیستم ها از جهات مختلف طبقه بندی می شوند. (Categorization)
1-Natural & man-made
1. طبیعی و دست ساخت
سیستم های طبیعی خود به خود بوجود آمده و توسط انسان ساخته نشده، نظام فلکی، سیستم بدن انسان از این نوع هستند.
در نظام های طبیعی که انسان در کار کرد آنها دخالت کمی دارد کار کردی یکسان تر از نظام های دست ساخت دارند. در مورد نظام های طبیعی می توان گفت:
1-1 هر چه دخالت بشر در نظامی کمتر باشد آن نظام هماهنگ تر عمل می کند.
2-1 نظام طبیعی از خاصیت تعمیم پذیری بیشتری برخوردار است.
3-1 تجانس و هماهنگی نظام طبیعی ما را قادر می سازد تا در پیش بینی اثرات آینده آن با اطمینان بیشتری صحبت کنیم.
4-1 در نظام طبیعی جریان تغییر بسیار آهسته و کند انجام می پذیرد.
2. Physical and conceptual
2. نظام های فیزیکی و مفهومی
نظامهای فیزیکی ملموس و قابل مشاهده هستند. سیستم های مفهومی بیان گر یک نظام فیزیکی هستند و به صورت عقیده در ذهن و یا به صورت خط و رقم بر روی صفحه کاغذ یا مانیتور دیده می شوند.
3. Open and close
3. سیستم های باز و بسته: سیستم باز با محیط اطراف خود در ارتباط دائمی است. از آن انرژی مواد و اطلاعات می گیرد.و از سوی دیگر ضایعات نابسامانی و تلفات تحویل می دهد.
باید درون داد را داد و برونداد را گرفت.
Anthropy?
عامل فساد و مرگ است که در هر پدیده ای موجود است هرگاه سیستم با محیط اطراف در ارتباط باشد آنتروپی آن کم می شود.
4. Simple & complex:
4. سیستم های ساده و پیچیده.
نظامهای ساده از تعداد اندکی عامل تشکیل می شوند و در نتیجه کنش و واکنش میان این عوامل زیاد می شود.
هر سیستمی ممکن است خود از سیستم های کوچک تری تشکیل شده باشد که به آنها خرده نظام یا Sub-system گفته می شود.
هرگاه اجزای تشکیل دهنده سیستم خود سیستم نباشد به آنها جزء مجرد یا Component گفته می شود. یک سیستم ممکن است خود زیر مجموعه یک سیستم بزرگتری باشد. که به آن نظام برتر یا فرا سیستم Super system گفته می شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *