0
021284284

معرفی جامع و کامل ارزیابی ریسک

مقدمه:

با افزایش فعالیتهای صنعتی و گسترش فناوری و افزایش کـاربرد ماشینآالت، روند بروز حوادث در محیطهای صنعتی نیز فزونی یافته است. درسیستمهای سنتی، پس از وقوع حوادث و بروز خسارات جبران ناپذیر، اقدام به بررسی علل حوادث میگردید و نقایص یک سیستم یا فرآیند تعیین میشد، اما امروزه به دلیل وجود انواع مختلف روشهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، قبل از وقـــوع حوادث میتوان نقاط حادثه خیز و بحرانی را مشخص کرد و نسبت به پیشگیری از وقوع حوادث و کنترل آنها اقدام نمود. شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک روشی سازمان یافته و نظاممند برای رتبه بندی و اولویت ریسکها و تصمیمگیری در راستای کاهش ریسک به میزان قابل قبول است. کلیه عملیات و فعالیتهای تولیدی و صنعتی نیازمند الزاماتی است که قصور از هر کدام میتواند به بروز پیامدهای ناخواستهای در قالب جراحات به پرسنل و مشتریان داخلی و خارجی، صدمه به فرآیندها و محصوالت تولیدی، خدمات ارائه شده، صدمات زیست محیطی، خدشه به اعتبار و آبروی سازمان، و سایر دارائیهای با اهمیت بیانجامد.

مفاهیم و اصطلاحات:

خطر: منبع ،وضعیت یا فعالیت دارای پتانسیل آسیب به شکل جراحات یا بیماری، یا ترکیبی از آنها
میباشد. به عبارت دیگر هرعامل دارای انرژی که پتانسیل صدمه به فرد را داشته باشد میتواند عامل مخاطره محسوب
شود.
رویداد: ویداد مرتبط با کار که در آن جراحت یا بیماری ) صرفنظر از شدت آن ( ، یا مرگ رخ دهد یا بتواند رخ دهد.
حادثه: رویدادی است که منجر به جراحت ، بیماری یا مرگ شود.
شبه حادثه: رویدادی است که در آن جراحت ، بیماری یا مرگ رخ ندهد.
ریسک: ترکیب احتمال وقوع یک رویداد خطرناک یا مواجهه و شدت جراحت یا بیماری، که می تواند باعث
رویداد یا مواجهه گردد.
شناسایی خطر: فرآیند شناسایی وجود یک خطر یا عامل زیان آور و تعیین مشخصات آن.
ارزیابی ریسک: فرآیند ارزشیابی ریسک ناشی از خطرات ، با توجه به کفایت هر گونه کنترل های موجود و تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا ریسک قابل قبول می باشد یا خیر؟
ریسک قابل قبول: ریسکی که به سطحی کاهش یافته باشد که با توجه به مقررات قانونی و خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای برای سازمان قابل تحمل باشد.

کاربردهای ارزیابی ریسک:

oبازنگری ایمنی و عملیات برای همه پروژههای بزرگ و گران، جهت اطمینان از اینکه مالحظات مهم طراحی
رضایتبخش هستند .
oشناسایی و تجزیه و تحلیل خطر در جهت توسعه و اجرای دستور العمل های ایمنی.
oبازنگری خطر و ریسک موجود در روشهای اجرایی، برگه عملیاتی و وظایف بحرانی جهت تعیین تناسب آنها.
oبازنگری ایمنی قبل از شروع بکار جهت اطمینان از اینکه تسهیالت و شرایط جهت انجام عملیات کاری
مناسب هستند.

 زمان مناسب برای ارزیابی ریسک:

oمناسب ترین زمان جهت شروع ارزیابی ریسک در فاز طراحی میباشد .
oبا وجود این ارزیابی ریسک مداوم بعنوان اولویت مهم در طول چرخه حیات هر سیستمی میباشد .
oارزیابی ریسک یک پیش نیاز اساسی جهت ایجاد تغییر در محیط کار خواه از لحاظ فیزیکی یا روش اجرایی
یا سازمانی میباشد.

مراحل ارزشیابی ریسک:

• پیش بینی ریسک
• شناسایی ریسک
• ارزیابی اولیه ریسک
• اندازه گیری ریسک
• ارزشیابی ریسک
• کنترل ریسک

یک ارزیابی ریسک مناسب و کافی بایستی:

 پیامدهای ممکن یک رخداد را تجزیه و تحلیل کند
 ریسک های مهم را شناسایی کند شانس وقوع پیامد را ارزیابی نماید
 اساس قضاوت برای قابل تحمل بودن یا قابل تحمل نبودن پیامد باشد
 اطالعاتی را جهت تصمیم گیری و اولویت بندی ارائه نماید.

الزامات ارزیابی ریسک:

الزامات زیر در اغلب روش ها عمومی بوده و تعیین کننده کیفیت نتایج ارزیابی ریسک هستند:
۱ .وجود رهبر و هماهنگ کننده واجد صالحیت
۲ .تشکیل گروه )تعداد زیاد افراد منجر به مشکالتی در دستیابی به نتایج میگردد(
۳ .افراد گروه باید با روش ارزیابی ریسک بکارگرفته شده کامالً آشنا باشند.
۴ .افراد مناسبی که دارای ورودی متمایز نسبت به هم هستند مثل افراد حوزه کار متخصصین فنی
۵ .ترسیم سیستم، برگههای عملیاتی، روش اجرایی و سوابق قبلی
۶ .داشتن دانش سیستم موجود و یا تکنولوژی مربوط به آن

مالحظاتی برای انجام یک ارزیابی ریسک:

قبل از انجام هر ارزیابی ریسک موضوعات زیر بایستی شفاف گردند:
۱ .هدف و استفاده نهایی از ارزیابی ریسک
۲ .تعریف سیستمی که تجزیه و تحلیل می شود .
۳ .دسته بندی نگرانی های اصلی
۴ .منابع اطالعاتی قبلی مورد استفاده
۵ .تنگناهای زمانی که در ارزیابی ریسک وجود دارد
۶ .افراد مورد نیاز و قابل دسترسی جهت پشتیبانی از ارزیابی ریسک در مراحل مختلف
۷ .روشهای بکار گرفته شده.

جهت ثبت نام در دوره آموزش مجازی ارزیابی ریسک با مشاورین ما در تماس باشید.
این دوره به صورت غیر حضوری برگزار می گردد و محتوای آموزشی الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال میشود.
پس از پایان دوره گواهی آموزشی رایگان و معتبر با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید
مشاوره رایگان : ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *