0
021284284

مدیر عامل حرفه ای کیست ؟ از اهداف اصلی این دوره، آموزش مهارت و دانش به مدیران عامل به جهت ایجاد همترازی و هماهنگی عوامل موثر درونی یک سازمان یا کسب و کار می توان نام برد. در این دوره به صورت تخصصی وجامع به مفاهیم مدیریت، منابع انسانی ، کوچینگ، منتورینگ ومفاهیم بودجه و مالی پرداخته خواهد شد.
V:99
این دوره ی آموزشی شامل ۳۷ دقیقه فایل آموزشی صوتی می باشد.

آموزش مجازی مدیر عامل حرفه ای : امکان ثبت نام در دوره مجازی​

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی مدیر عامل حرفه ای و اخذ مدرک معتبر مدیر عامل حرفه ای را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.