0
021284284

قواعد تنظيم پايان نامه

– شيوه های تنظيم پايان نامه
1-1-    طرح روي جلد پايان‏ نامه‏
دانشجويان بايد با توجه به مقطع تحصيلي (كارشناسي ارشد، دكتري)، نام رشتهٴ تحصيلي (شيمي٬ فيزيک…)  و گرايش آن (آلي، هسته ای …)، الگوي ارايه شده در صفحه روي جلد اين آيين‌نامه را تکميل کنند. ساير مشخصات (نام استاد يا اساتيد راهنما و مشاور، موضوع پايان‏ نامه، نام نويسنده و زمان دفاع از پروژه) نيز به طور مناسب بر روي جلد پايان‏ نامه با رنگ طلايي زركوب مي‌شود. توضيحات زير را به دقت مطالعه کنيد و شکل 1-1 را ببينيد.
چند تذكر مهم:
1-    جلد پايان‏ نامه بايد از نوع گالينگور مرغوب باشد.برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته گردشگری رنگ سبز، و دانشجویان رشته برق رنگ مشکی تعیین شده است.
2-    آرم دانشگاه در بالا و در فاصله cm5/2 پايين تر از لبهٴ جلد قرار ‌گيرد. در زير آرم عبارت
« نام دانشگاه » مربوطه نوشته شود.
3-    مقطع، گرايش و نام رشته در فاصله cm5/7 پايين تر از لبه بالايي جلد با قلم 16 زر سياه نوشته ‌شود.
4-    بعد از آن، به فاصله 10cm پايين تر از لبه جلد، کلمهٴ «موضوع» با قلم  18 زر سياه درج مي‌شود.
5-    به فاصلهٴ11cm پايين تر از لبهٴ بالايي جلد، عنوان پايان نامه با قلم 20 زر سياه نوشته ‌شود. يک عنوان خوب٬ مختصر٬ مفيد و جامع می باشد و با کمترين تعداد کلمات پايان نامه را معرفی می کند. دقت شود که عنوان دقيقاً مطابق با عنواني باشد که در هنگام انتخاب پايان نامه ، تاييد و تصويب شده است.
6-    تمام مندرجات روي جلد نسبت به دو طرف چپ و راست آن بايد كاملاً در وسط قرار گيرد.
7-    عنوان پايان نامه با دوطرف جلد، حداقل 2cm فاصله داشته باشد.
8-    به فاصلهٴ12cm از لبهٴ پاييني جلد، عنوان «استاد راهنما» نوشته شده و در سطر بعد، نام و نام خانوادگي استاد راهنما همراه با پيشوند مناسب ( دکتر ) با قلم 18 زر سياه نوشته ‌شود. در صورتي كه اساتيد دو نفر باشند٬ نام آنها به ترتيب در دو سطر پي در پي نوشته شود.
9-    به فاصلهٴ10cm از لبهٴ پاييني جلد، عنوان «استاد مشاور» نوشته شده و در سطر بعد، نام و نام خانوادگي استاد مشاور همراه با پيشوند مناسب (دکتر ) با قلم 18 زر سياه نوشته ‌شود. در صورتي كه اساتيد دو يا چند نفر باشند٬ نام آنها به ترتيب در سطرهاي پي در پي نوشته شود.
10-    به فاصلهٴ7cm از لبهٴ پاييني جلد، عنوان «نام دانشجو» با قلم 18 زر سياه نوشته شده و در سطر بعد، نام و نام خانوادگي دانشجو نوشته ‌شود.
11-    در فاصلهٴcm5/3  از لبهٴ پاييني جلد، ماه و سالي که در آن٬ پايان نامه به اتمام رسيده و دفاع شده است٬ با قلم 16 زر نوشته ‌شود.
12-    در عطف پايان نامه فقط عنوان آن و نام دانشجو و سال آن دفاع با حروف كوچك زركوب گردد. اگر  تمام عنوان پايان نامه روي عطف نمی گنجد، مي‌توانيد همه عنوان را روي عطف ننويسيد.
2-1-ترتيب و آرايش صفحه‌هاي داخلي پايان‏ نامه
صفحه‌هاي داخلي يک پايان نامه به دو بخش تقسيم مي‌شوند: صفحه‌هاي اصلي و صفحه‌های فرعي. تمامي صفحه‌هايي که قبل از شروع متن اصلي پايان نامه (مقدمه) آورده ميشوند، صفحه‌های فرعي هستند و همهٴ صفحه‌های  بعد از آن، صفحه‌های اصلي به شمار می آيند. تمامي مطالب پايان نامه بايد روي کاغذ A4 معمولي٬ در اندازهٴcm7/29×cm21 و به صورت يکرو ماشين نويسی شود.
1-2-1- صفحه‌هاي فرعي
صفحه‌هاي فرعي فقط بر اساس حروف الفباي فارسي شمارهٴ گذاري مي‌شود (آ- ب- پ- ت- ث- ج- 000). شماره صفحه بايد cm 5/1 بالاتر از پايين صفحه باشد و از دو طرف كاملاً در وسط صفحه قرار گيرد. ترتيب قرارگيري صفحه‌هاي فرعي به صورت زير است:
1-    صفحه «بسم الله الرحمن الرحيم»
2-    صفحهٴ عنوان
3-    صفحهٴ سپاسگزاري (اختياري)
4-    صفحهٴ تقديم (اختياري)
5-    صفحهٴ چکيدهٴ فارسی و واژه‌هاي کليدي
6-    صفحه‌هاي فهرست مطالب(شامل عناوين و شماره صفحه ها)
7-    صفحه‌هاي فهرست شکلها (در صورت وجود حداقل يک شکل در پايان نامه)
8-    صفحه‌هاي فهرست جدولها (در صورت وجود حداقل يک جدول در پايان نامه)
9-     صفحه‌هاي فهرست نمودار و طيف ها (در صورت وجود حداقل يک مورد در پايان نامه)
10-    صفحه‌هاي ليست علايم و اختصارات (در صورتي که در متن اصلي از نشانه های اختصاری استفاده شده باشد).
11-    صفحهٴ چکيدهٴ  انگليسی جدای از متن اصلی و پس ازليست منابع در انتهای پايان نامه قرار گيرد.
ياداوری اينکه در صفحه فهرست مطالب ضمن درج عنوان “منابع و ماخذ” به شماره صفحه های مربوطه اشاره  می شود.
چند تذكر مهم:
•    وجود صفحه‌هاي با عنوان «اختياري» ، الزامي نيست ولي توصيه می شود.
•    در صفحهٴ عنوان، كليه مندرجات روي جلد، با همان ترتيب فاصله‏ ها و اندازهٴ قلم ‏هاي روي جلد، آورده ‌شود. تفاوت صفحه عنوان و طرح روي جلد، در اين است که نام استادان داور نيز بايد در صفحهٴ عنوان گنجانده شود.
•    صفحهٴ بعد به سپاسگزاري‏ها اختصاص دارد (اختياري). عنوان سپاسگزاري cm5/9 پايين‏تر از بالاي صفحه و از دو طرف كاملاً وسط صفحه و با فونت 16 نوشته شود و مطالب آن با قلم 14 با فاصله cm4  از سمت راست و cm3  از سمت چپ.
•    صفحهٴ بعدي، صفحه تقديم است (اختياري). عنوان«تقديم به» با قلم 12 نوشته شود و فاصلهٴ آن از بالا cm10 و از سمت راست cm3و مطالب آن با قلم 12 باشد. در هر حال٬ مطالب اين قسمت نبايد از يك صفحه تجاوز كند.
•    انتخاب نوع قلم در صفحه سپاسگزاري و تقديم اختياري است. اما پيشنهاد مي‌شود از قلم هاي معمولي مانند لوتوس، زر، نازنين يا غيره استفاده گردد.
•    قسمت بعدي صفحهٴ چكيده و کليدواژه پايان‏نامه مي‏باشد. واژه «چكيده» با قلم 14 لوتوس سياه و با فاصلهءcm4پايين تر از بالاي صفحه كاملاًدر وسط صفحه گنجانده ‏شود. در سطر بعد مطالب چكيده با فونت 12 زر با فاصله cm4  از سمت راست و cm3  از سمت چپ و حد اكثر 500 کلمه و ترجيحاًدر يك صفحه به نگارش در آيد. چكيده شامل بيان مختصر مسألهٴ مورد بررسي، ذکر کلي مراحل به كارگرفته شده براي كسب و جمع‏آوري اطلاعات، نحوۀعمل و نتيجه كلي حاصله مي‏باشد به‏طوری كه خواننده با مطالعهٴ آن پی برد كه پايان نامه در بر گيرندهٴ مطالب مورد علاقهٴ وي مي‏باشد يا خير؟
•    واژه ‏هاي كليدي (حداكثر تا هفت واژه و بعد از آخرين سطر متن چكيده مي‏آيد. عنوان «واژه‌هاي کليدي» حداقل با يک خط فاصله از آخرين سطر چکيده در سمت راست با قلم 14 لوتوس سياه نوشته ‌شود و در سطر بعدی، کلمات کليدي با قلم 12 زر کنار هم می آيند. در ضمنبين هر کلمهٴ کليدي، يک نشان درنگ (،) و در انتهاي خط يک نقطه (.) بيايد.
•    صفحه بعدي به اولين صفحه از فهرست مطالب اختصاص دارد. فاصلهٴعنوان«فهرست مطالب» نسبت به بالاي صفحه cm5/2باشد و نسبت به دو طرف صفحه كاملاً در وسط صفحه قرار ‏گيرد و با قلم14 سياه لوتوس نوشته ‏شود. يك سانتي‏متر پايين‏تر از عنوان، با قلم14 سياه لوتوس كلمه‌هاي«عنوان» و «صفحه» نوشته ‏شود. فاصلهٴ«عنوان» تا سمت راست صفحه cm3 و فاصلهٴ«صفحه» تا سمت چپ صفحه cm2 باشد. بعد از آن مي‌توانيم عناوين و مطالب و شمارهٴ صفحه‌هاي آن را با قلم 12 زر بنويسيم. فهرست مطالب شامل مقدمه، شماره و عنوان فصل ، شماره و عنوان بخش و محتويات يا زير موضوع هاي فصل به صورت شماره‏گذاري شدهاست. لازم به توضيح است که اگر چند فصل از پايان نامه از لحاظ محتويات به هم وابسته است، مي‌توانيد آنها را در قالب کلي «بخش» دسته‌بندي کنيد. وجود بخش ها در پايان نامه اختياري است.
•    استفاده از قلم نازنين براي اعداد توصيه مي‌شود.
•    صفحه‌هاي بعدي به ترتيب به «فهرست شكلها»٬«فهرست جدولها»و « فهرست طيف ها و نمودارها»اختصاص دارد كه قالب کلي آن همانند «فهرست مطالب»است؛ با اين توضيح که هر کدام بايد در صفحه جداگانه ای شروع ‌شوند.
•    اگر هر يک از فهرست ها، بيش از يک صفحه باشد، نوشته‌ها در صفحه‌هاي بعدي از فاصله cm5/2 از لبه بالای کاغذ شروع مي‌شوند.
•    قسمت بعدي به «ليست علايم و اختصارات» اختصاص دارد.در اين قسمت ليستي از كليهٴ علايم و اختصاراتي كه در متن به كار رفته، درج ‏گردد. نحوهٴ نگارش آن همانند فهرست است. اين ليست نيز در صفحه جداگانه ای به نگارش درآيد. در سمت چپ علامت و در سمت راست مفهوم آن درج ‏گردد.
1-2-2- صفحه‌هاي اصلي
صفحه‌هاي اصلي ‏بايد به ‏صورت ساده و بدون استفاده از كادر و يا “سرصفحه”ماشين نويسی شود. شماره‌ گذاري صفحه‌هاي اصلي به‏ صورت اعداد فارسي (1، 2، 3، …) است كه بايد cm 5/1 بالاتر از پايين صفحه و از دو طرف كاملاً در وسط صفحه قرار گيرد.
در صفحات اصلي طول هر سطر cm16 و فاصلهٴ سطرها از يكديگر يک خط يا يک و نيم خط( 1 يا 5/1 سانتي متر) در نظر گرفته شود. متن آن با قلم12 يا 14 و تعداد سطرها در هر صفحه بين 20 تا 28 سطر باشد. فاصلهٴ هر سطر از سمت راست كاغذ cm3 و از سمت چپcm2 باشد و فاصلهٴ اولين سطر از بالاي صفحه cm3 وفاصلهٴ آخرين سطر از پايين صفحه cm5/2 باشد. سطر اول هر بند ( پاراگراف) بايد به اندازهٴcm1 تورفتگي داشته باشد.
قلم  استفاده شده در تمامي متن پايان نامه بايد يکسان باشد. دانشجويان مي‌توانند به دلخواه خود يکي از قلم ‌هاي معمولي، مانند زر، لوتوس، ميترا، نازنين و يا کامپست را انتخاب کنند.
چند تذكر مهم:
•    عنوان و شمارهٴ هر فصل با قلم 18 زر سياه در يک صفحهٴ جداگانه و با فاصله cm11 از بالاي صفحه ماشين نويسی ‌شود. بين عنوان فصل و نوشته‌هاي فصل، يک سطرخالي وجود دارد. اضافه کردن يک صفحه که منحصراً حاوي عنوان و شمارهٴ فصل باشد، مانعي ندارد؛ اما توصيه نمي‌شود. در هر حال اگر چنين صفحه‌اي را اضافه کرديد، باز هم بايد در صفحهٴ بعد، عنوان و شمارهٴ فصل را با شيوه های مذکور بياوريد.
•    براي شماره‌ گذاري عنوانهاي يک فصل، از سمت راست ابتدا شمارهٴ فصل و سپس شمارهٴ عنوان اصلي فصل آورده ‌شود و بين آنها از يک خط تيره استفاده گردد؛ يعني به صورت فرمول (1-1):
(1-1)        (شماره فصل)-(شماره عنوان اصلي)- (عنوان مطلب)
•    عنوانهاي اصلي يک فصل با قلم 16 زر سياه و با رعايت شيوه های شماره‌گذاري نوشته مي‌شوند. بين هر عنوان و بند قبل (پاراگراف قبل) ، يک سطر فاصله باشد.
•    در صورت وجود زيرعنوان هاي فرعي، قاعدهٴ شماره گذاري به صورت فرمول (1-2) تکرار ‌شود. (به نحوهٴ شماره گذاري در اين آيين نامه دقت کنيد.) اصولاً بيشتر از 4 سطح شماره‌ گذاري در يک پايان نامه توصيه نمي‌شود.
(1-2)    (1-2-1) (شماره فصل)- (شماره عنوان اصلي)- (شماره زيرعنوان فرعي1)-(عنوان  مطلب)
(1-2-2-1) (شماره فصل)- (شماره عنوان اصلي)- (شماره زيرعنوان فرعي1)- (شماره زيرعنوان فرعي2)-(عنوان مطلب)
•    زيرعنوان هاي فرعي يک فصل بدون توجه به اينکه در چند سطح باشند، با قلم 14 زر سياه و با رعايت شيوه های شماره‌گذاري نوشته ‌شوند. بين هر زيرعنوان فرعي و بند (پاراگراف) قبل، يک سطر خالي باشد.
•    ممکن است در پايان نامه، بعضي از عنوان هاي فرعي که احتياج به شماره گذاري ندارند وجود داشته باشد، اين عنوان ها نيز مانند زيرعنوان هاي فرعي با فونت 14 زر سياه و با يک سطر فاصله قبل از آن نوشته ‌شوند. (به عنوان چند تذکر مهم در صفحهٴ قبل دقت کنيد.)
1-3-    توالي مطالب در يک پايان نامه
توالي صفحات اصلي پايان ‏نامه را مي‌توان بر اساس طرح پيشنهادي زير تنظيم کرد. بديهي است با توجه به عنوان پايان نامه و شيوة نگارش، مي‌توانيد فصل بندي مناسب را با سليقهٴ خود يا صلاحديد استاد راهنما انتخاب کنيد. در هر صورت، بايد نظر استاد راهنما در فصل بندي رعايت شود. لازم به تذکر است که وجود مقدمه و فصل نتيجه‌گيري و پيشنهادها و همچنين منابع و مآخذ در هر پايان نامه، ضروري است.
1-  مقدمه: مقدمه ‏بايد شامل بيان واضح و كامل مسأله مورد پژوهش يا هدف مطالعه و تحقيق، بيان دلايل اهميت موضوع و ارزشيابي آن و مرور کلي اجزاو بخشهاي پايان نامه باشد. در طول مقدمه بايد سعي شود موضوع تحقيق با زباني روشن وساده مطالب علمي را مطرح و  خواننده را مجذوب و اهميت تحقيق را آشكار نمايد.
2-    فصل اول؛ مروري بر منابع علمي: شامل بيان مختصر تاريخچهٴ كارها به استناد متون علمي و تحقيقات قبلي انجام شده روي موضوع و وضعيت فعلي آن مي‏باشد.
3-    فصل دوم؛ روش تحقيق يا عمل و لوازم و نيازهاي پايان نامه: شامل ارائهٴ فرضيه ها وشرحي دربارهٴ شيوهٴ کار تجربي و توضيح روشها يا وسايل يا نرم ‌افزارهايي که در حين انجام پايان نامه مورد استفاده بوده، مي‌باشد.
4-    فصل سوم؛ اجرا و نتايج پروژه:در اين فصلشيوهٴ اجراي گام به گام مراحل تا رسيدن به هدف نهايي پايان نامه کاملاً شرح داده مي‌شود. همچنين نتايج حاصل در پايان نامه به طور كامل و مشروح بيان مي‏شود.
5-    فصل چهارم؛ بحث، نتيجه‏گيري، پيشنهادات: در اين فصل نتايج حاصل در پايان نامه مرور شده و دربارهٴ عملکرد يا کارايي متدها بحث مي‌شود. در اين فصل بايد مزايا و معايب پايان نامه ذکر شده و در حد امکان دربارهٴ دلايل نتايج به‌دست آمده، استدلال شود. در ادامه، پيشنهادات مؤلف در مورد كارهاي آتي در راستاي طرح ارايه ‏گردد.
6-    پيوست‏ها: مطالبي در پيوست قرار مي‌گيرد با اين که به وجود آنها نياز است، گنجاندن آنها در متن اصلي باعث از بين رفتن انسجام و پيوستگي مطالب مي‏گردد. هر پيوست به يك موضوع اختصاص مي‏يابد. معمولاً مطالبي که در يک پيوست مي‌آيد، شامل موارد زير است:
•    منحني‏هايي که به کمک نرم افزارهاي مورد استفاده تهيه شده است(در صورتی كه تعداد آنها زياد باشد).
•    جداولی که به آنها استناد شده است (در صورتی كه تعداد آنها زياد باشد).
•    اثبات قضايا.
•    دستورالعمل استفاده از برنامهٴ كامپيوتري تهيه شده.
•     ليست برنامة كامپيوتري در صورتی که فهم مطالب بدون آن امکان پذير نباشد.
•    نمونة خروجی برنامه.
•    نقشه‏هاي تهيه شده.
براي نوشتن عنوان پيوست، از شيوه های ذکر شده برای عنوان يک فصل تبعيت کنيد.
7-   منابع و مآخذ: در واقع چگونگي شيوه های ارجاع منابع ائم از  مقالات و کتب علمي نسبتا متنوع مي باشد. در هر صورت به منظور يکنواخت سازي  نگارش پايان نامه ها، روش هاي زير پيشنهاد ميگردد. منابع به ترتيب از شمارة 1 كه در متن اصلي داخل قلاب  [  ] شماره گذاري شده، در انتهاي پايان نامه  ليست مي شوند. منابع صرف نظر از نوع آن ( منابع فارسي و منابع لاتين يا سايت هاي اينترنتي) در انتهاي پايان نامه پس از پيوست ها نوشته شوند. نوشتن منابع از قبيل كتاب و مجلات بايد بر اساس شيوه های زير باشد:
کتب فارسی :
1- نام خانوادگي نويسنده 2-نام نويسنده (در صورت وجود چند نويسنده، نامها با «و» از يکديگر جدا شوند) 3- نام  و نام خانوادگي مترجم ( در صورت ترجمه بودن)3- عنوان کتاب به صورت ايرانيک (ايتاليک)4- نام ناشر  5- سال انتشار و شمارة صفحاتي كه مطلب مورد نظر از آن استخراج شده است
مقاله در مجله هاي فارسي:
1-    نام خانوادگي نويسنده 2- نام نويسنده (در صورت وجود چند نويسنده، نامها با «و» از يکديگر جدا شوند)3- عنوان مقاله به صورت ايرانيک (ايتاليک)4- نام ناشر يا مجله‏ای كه مقاله چاپ شده است 5- سال انتشار و شمارهٴ مجله 6- شمارهٴصفحات مقاله.
منابع لاتين:
در مورد منابع لاتين ( مقاله و کتاب) مطابق يکی از شيوه هاي مرسوم در مجلات لاتين می توان اقدام كرد.  به عنوان مثال:
1. Oae, S.; Onishi, Y.; Kozuka, S.; Tagaki, W. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1966, 39, 364.
2.  Johnson, C. R.; Rigau, J. J.  J. Am. Chem. Soc. 1969, 91, 5398.
3. Drabowicz, J.; Kielbasinski, P.; Mikolaiczyk, M. in the Chemistry of Sulfones andSsulfoxide, Patai, S., Ed.; John Wiley and Sons: London, 1970, pp456-477.
براي هر منبع، تمامي اطلاعات فوق بايد با يک درنگ از يکديگر جدا شده و همگي پشت سر هم در يک سطر نوشته شوند. در صورتی که جای کافی در يک سطر نباشد، اطلاعات مي‌توانند در سطر بعدی هم ادامه يابند. در صورت موجود بودن بيش از يك مرجع با يك شماره ميتوان با استفاده از حروف الفباي لاتين آنها را پشت سر هم در  جلوي يك شمارهٴ مرجع نوشت. نام مجلات بصورت اختصاري و معمول در منابع علمي و ترجيحا ايرانيك(ايتاليک) نگاشته شود.
2. (a) Kikukawa, K.; Tagaki, W.; Kunieda, N.; Oae, S. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1969, 42, 831. Johnson, C. R.;  Rigau, J. J.  J. Am. Chem. Soc. 1969, 91, 5398.Walling, C.; Mintz, M. J. 1967, 32, 1286. b) Skattebol, L.; Boulette, B.; Solomon, S. J. Org. Chem. 1967, 32, 3111.
پايان نامه ها:
1- نام خانوادگي  2- حرف اول نام مولف  3-عنوان پايان نامه  4- دانشکده  5- دانشگاه   6- سال انتشار
مجموعه مقالات در کنفرانس ها:
1- نام خانوادگي نويسنده 2- حرف اول نام مولف 3- عنوان مقاله 4-نام کنفرانس 5-شماره صفحه کتابچه سمينار 6- محل کنفرانس 7- سال برگزاری سمينار يا کنفرانس
براي منابع الکترونيکي، نشانی کامل سايتی که اطلاعات فوق را در خود جاي داده است، در يک خط مستقل و از سمت چپ آورده مي‌شود. چون ممکن است منابع اينترنتي تغيير کنند، سعي شود از سايتهاي معتبر استفاده گردد.
8- صفحه چکيده انگليسی : به منظور ثبت چکيده پايان نامه در منابع لاتين و نياز به ارجاع ان توسط محققان٬ در انتهای پايان نامه حداکثر در يک صفحه آورده شود.
7-1-    نکات تکميلي در نگارش پايان نامه
در ادامه، به توضيحاتي مي‌پردازيم که بايد در تمام پايان نامه به آنها توجه شود.
2-    نحوهٴ صحيح جمله‌بندي فارسي، آيين نگارش و نشانه ‌گذاری فارسی را در تمام پايان‌نامه رعايت کنيد. تعدادي از قواعد که مورد استفادهٴ بيشتری دارد به اين صورت است:

  •    نقطه [.]، درنگ (ويرگول) [،]، نقطه‌ويرگول [؛]، دونقطه [:] و علامت سؤال [؟] و تعجب [!] هميشه به کلمه قبل از خود مي‌چسبند؛ اما با کلمهٴ بعد از خود دقيقاً يک جاي خالي فاصله دارند.
  •    بين متن داخل پرانتز ()، کروشه(قلاب) []، گيومه «» و آکولاد(ابرو){} و خود آنها هيچ فاصله‌اي نيست، اما کلمات خارج آنها (منظور همان پرانتز و غيره است) از دو طرف يک جاي خالي فاصله دارند.

3-    سعي کنيد در صورتي که جمله يا عبارت يا بند (پارگرافی) را که عيناً از يک کتاب نقل مي‌کنيد، آنرا داخل «گيومه» قرار داده و پس از آن، به کمک يک جفت [کروشه] شماره منبعي را که مطلب از آن نقل شده، را قرار دهيد. در هر صورت براي رجوع به يک مرجع، بايد شمارهٴ مرجع را در يک جفت کروشه قرار دهيد. منظور از شمارهٴ مرجع، شماره ترتيبي است که به آن در مراجع اختصاص داده ايد.
4-    از نگارش كلمات لاتين در متن پايان نامه خودداری نماييد. معادل لاتين، پس از گذاردن شماره‏اي در بالاي معادل فارسي آن كلمه تايپ مي‏شود،‌در زيرنويس  پايين صفحه آورده شود. در هر صفحه، شماره زير نويس از يك آغاز و به‏ترتيب افزايش مي‏يابد. لازم به توضيح است كه اگر پيدا كردن معادل فارسي براي كلمه‏اي خاص بسيار مشكل باشد، مي‏توان تلفظ لاتين  كلمه را با حروف فارسي نوشته و در زيرنويس اصل كلمه را به لاتين نوشت.حروف مخفف انگليسي از اين قاعده مستثني هستند.
5-    در صورتی كه پايان نامه شامل استفاده و پياده‏سازی نرم افزار کامپيوتری باشد، CDيا ديسکت پروژه در انتهاي پروژه ضميمه گردد (به کمک قرار دادن يک پوشش مناسب و قابل استفاده براي آن).
————————————————————————
1-    تمامي معادله‌ها و فرمولهايي که در پايان نامه آمده است، بايد شماره داشته باشد. شمارهٴفرمول در داخل پرانتز و در مقابل آن آورده مي‏شود. شمارهٴ فرمول حاصل ترکيب (از سمت راست به چپ) شمارهٴ فصل وشمارهٴ ترتيب فرمول است که با يک خط تيره از هم جدا شده‌اند. مكان شماره فرمول، حاشيه سمت راست خط فرمول مي‏باشد كه درصورتيكه سطر فرمول داراي جاي كافي نباشد، از سطر بعدي استفاده مي‏شود. شمارهٴ فرمولها در ابتداي هر فصل از 1 شروع مي‌شود.
2-    همانند فرمولها،  همه منحني ها وتصاوير و اشكال و نمودارها و جداول نيز بايد شماره داشته باشند.شماره‌گذاري جدولها و شماره‌گذاري اشکال به صورت جداگانه انجام مي‌پذيرد. تمامي منحني ها، نمودارها، تصويرها، ترسيم ها و غيره، تحت نام «شکل» شماره‌گذاري مي‌شوند. قاعدهٴ شماره‌گذاري جدول و شکل، مانند فرمولهاست؛ يعني از سمت راست، ابتدا شمارهٴ فصل، يک خط فاصله و سپس شماره شکل يا جدول که در آغاز هر فصل از 1 شروع مي‌شود.
3-    هر شکل درون يک كادر بسته قرار گرفته، طرف بالاي آنها مي‏بايست به‏طرف بالاي كاغذ و يا در صورت لزوم در سمت چپ كاغذ قرار داده شود.
4-     «شکل»ها و «جدول»ها، علاوه بر شماره، عنوان نيز دارند. شماره و عنوان «شکل» در يک خط و در وسط صفحه در پايين شکل قرار مي‌گيرد و شماره و عنوان «جدول» در يک خط و در وسط صفحه در بالاي جدول قرار مي‌گيرد. عناوين اشکال و جداول به همراه شمارهٴ آنها در فهرست اشکال و جداول به طور مستقل آورده مي‌شود.
5-    شماره و عنوان شکلها و جدولها، با قلم نازنين 10 سياه و متن داخل آنها با قلم 10 يا 12 نوشته شود.
—————————————————————————————————-
پیروز باشید
 
 
 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *