0
021284284

قرارداد قرض الحسنه از بانك

 نمونه قرارداد قرض الحسنه از بانك

قرارداد شماره                                    مورخ     /     /    در اين تاريخ بين بانك                 شعبه :          به نشاني :                                           به نمايندگي                 به عنوان قرض دهنده كه در اين قرارداد اختصاراً بانك ناميده مي شود از يك طرف و :

مقيم :

به عنوان قرص گيرنده كه در اين قرارداد اختصاراً قرض گيرنده ناميده مي شود از طرف ديگر قرارداد مشروح زير منعقد كي گردد :

كه ذيلاً مشتري ناميده مي شود از بانك                      ثبت شده به شماره                             به نشاني تهران

ماده 1-بانك به موجب اين قرارداد مبلغ                       ريال به عنوان قرض الحسنه براي               به قرض گيرنده پرداخت نموده و قرض گيرنده اقرار به دريافت مبلغ مذكور نمود . قرض گيرنده متعهد است كليه مبلغ قرض دريافتي را به مصرف مزبور برساند.

ماده 2-مدتباز پرداخت قرض موضوع قرارداد از تاريخ                 الي                  مي باشد.

ماده 3- باز پرداخت قرض موضوع اين قرارداد با اقساط متوالي و ماهانه از قرار هر قسط                 ريال و سررسيد اولين قسط                           خواهد بود.

ماده 4- به قرض موضوع اين قرارداد                        ريال كارمزد به نفع بانك تعلق گرفته كه قرض گيرنده متعهد گرديده به ترتيب زير آن را پرداخت نمايد.

ماده 5- تاخير در پرداخت هر يك از اقساط بيش از ده روز و تخلف قرض گيرنده و راهن از شرايط قرارداد موجب حال شدن دين مي گردد و بانك حق دارد كليه بدهي قرض گيرنده را بابت اين قرض يك جا مطالبه و وصول و يا از مورد رهن استيفاء نمايد.

ماده 6- قرض گيرنده با امضاء اين قرارداد ملتزم و متعهد گرديد در صورت تاخير در پرداخت اصل بدهي در سر رسيدهاي مقرر علاوه بر مبالغ تاديه نشده كه بر حسب اين قرارداد بر ذمه قرض گيرنده خواهد بود نسبت به مبالغ پرداخت نشده از تاريخ تاخير روزانه مبلغ يك ريال براي هر سه هزار ريال به بانك بپردازد ، به همين منظور قرض گيرنده ضمن اين قرارداد به طور غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سر رسيد اولين قسط تا تاريخ تسويه كامل اصل بدهي معادل مبلغ مورد قرارداد و جريمه تاخير موضوع اين ماده از حساب هاي قرض الحسنه برداشت و يا به همان ميزان از مورد رهن و يا ساير دارايي هاي وي تملك نمايد . اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي براي وصول مطالبات نخواهد شد . توافق شد كه هر بار بانك از وجوه دريافتي از قرض گيرنده بدواً جريمه تاخير تاديه مطالبات خود را برداشت و بقيه را به حساب اصلي بدهي منظور نمايد.

ماده 7- راهن و قرض گيرنده براي تامين و تضمين پرداخت بدهي ناشي از اين قرارداد مال / اموال مذكور زير را به موجب قرارداد و بانك نيز مورد رهن را پس از تصرف موقتي به موجب اين قرارداد را به راهن ، قرض گيرنده سپرده ،

تا مورد استفاده قرار دهد / دهند .

مورد رهن به شرح آتي خواهد بود و منافع آن قبلاً به كسي واگذار نشده است.

ماده 8- قرض گيرنده / راهن قبل از تصفيه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد به تائيد بانك و فك رهن از طرف بانك بدون موافقت قبلي و كتبي بانك حق انتقال يا واگذاري با حق استرداد يا هر نوع حقي از حقوقي خود نسبت به عين يا منافع مورد رهن و يا انجام هرگونه معامله را به هر صورت و تحت هر عنوان كه باشد اعم از قطعي و شرطي و رهني و صلح حقوق و اقرار و كالت و وصايت و اجاره و به طور كلي هر معامله يا هر يا عمل و اقدامي نسبت به انتقال يا واگذاري عين يا منافع مورد رهن نسبت به اصل يا مازاد را از خود سلب نمود .در صورتيكه در مورد رهن هر ساختمان يا بنا يا تاسيسات ديگر نيز احداث شود كلاً و بدون استثناء رهينه بانك محسوب ميگرد . قرض گيرنده / راهن متعهد گرديد / گرديدند از اقداماتي كه باعث كاهش بهاي مورد رهن باشد خودداري نمايد / نمايند مادام كه كليه طلب بانك طبق تائيد بانك تصفيه نشده تمام شش دانگ مرهونه در رهن بانك باقي خواهد ماند.

ماده 9- قرض گيرنده / راهن متعهد گرديد مورد رهن مندرج در ماده 7 را در مقابل خطراتي كه از طرف بانك تعيين مي شود نزد بيمه گر مورد قبول بانك و به نام و به نفع بانك و به هر مبلغ و مدتي كه بانك بخواهد بيمه نموده و بيمه نامه را هم زمان با تاريخ امضاء آن قرارداد به بانك تسليم نمايد / نمايند هم چنين نامبرده / نامبردگان متعهد است / متعهدند نسبت به تجديد بيمه مورد رهن اقدام و بيمه نامه جديد را حداكثر ظرف 15 روز قبل از انقضاي بيمه نامه قبلي به بانك تسليم نمايد . نمايند در غير اين صورت بانك حق دارد مورد رهن را به هزينه قرض گيرنده معادل مبلغ ارزيابي خود بيمه نمايد . قرض گيرنده / راهن متعهد پرداخت هزينه بيمه مي باشد / مي باشند و مكلف است / مكلفند به محض مطالبه به بانك بپردازد / بپردازند و در صورت عدم پرداخت بانك مي تواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود منظور نمايد . اقدام به بيمه از طرف بانك اختياري است و بانك هيچ گونه مسئوليتي را از اين لحاظ در برابر قرض گيرنده / راهن قبول نمي ماند . در صورت بروز خطر يا خطراتي كه مورد رهن در مقابل آن و به شرح فوق به نفع بانك بيمه شده است به ميزان خسارت دريافتي كه مورد توافق بين بانك و بيمه گر قرار گيرد قرض گيرنده/ راهن حق هر گنه ايراد و اعتراض را از خود سلب مي نمايد / مي نمايند.

ماده 10- اظهارات و تشخيص بانك نسبت به ميزان مطالبات بانك و تعهدات قرض گيرنده / راهن و همچنين نسبت به تخلف آنان معتبر بوده و مورد قبول قرض گيرنده / راهن خواهد بود.

ماده 11- كليه هزينه هاي قانوني وصول مطالبات بانك به عهده قرض گيرنده خواهد بود.

ماده 12- چون قرض موضوع اين قرارداد به درخواست قرض گيرنده و با تعهد به اينكه از بانك ديگري مبادرت به اخذ وجهي به عنوان قرض الحسنه ننموده و از اين بابت به بانك يا موسسه اعتباري ديگري بدهكار نمي باشد از طرف بانك به قرض گيرنده اعطاء شده است لذا قرض گيرنده به موجب اين قرارداد قبول نمود كه چنانچه خلاف اعلام و اظهار وي بر بانك مكشوف گردد علاوه بر اينكه بدهي وي بابت قرض دريافتي حال گرديده بانك حق خواهد داشت كليه مطالبات خود را به استناد اين قرارداد از طريق قانوني و صدور اجرائيه و دفعتاً واحده وصول نمايد .

مشخصات مورد رهن مندرج در ماده 7 بدين شرح است:

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                                 ثبت منطقه                   تهران .

تاريخ :

محل امضاء:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *