0
021284284

شيوه انتخاب و دفاع از پروژه

زمان انتخاب، تمديد و دفاع پروژه
انتخاب پايان نامه جهت دانشجويان کارشناسی ارشد پس از گذراندن واحد های نظری( معمولاً در شروع ترم سوم ) و برای دانشجويان دوره دکتری پس از اتمام دوره آموزشی و موفقيت در آزمون يا ارزيابی جامع صورت مي‌گيرد. در هر حال، هر دانشجوی کارشناسي ارشد پس از گذراندن درسهاي نظری و هر دانشجوی دکتری پس از گذراندن  آزمون يا ارزيابی جامع می‌تواند درس پايان نامه را انتخاب نمايند.
برای انتخاب اين درس، هر دانشجو بايد ابتدا عنوان پروژه يا موضوع کلی خود را انتخاب نموده و پس از هماهنگ کردن با استاد راهنمای مورد نظر و تکميل فرم انتخاب پايان نامه (پيوست 1، صفحه 20)، در زمان مقرر به کميته تحصيلات تکميلی گروه تحويل نمايد. در صورت تاييدشدن عنوان پايان نامه و تصويب آن،دانشجو مجاز به انتخاب درس پايان نامه در زمان انتخاب واحد و يا حذف و اضافه مي‌باشد.بديهی است که در صورتيکه دانشجو در موعد مقرر براي انجام مراحل انتخاب پايان نامه مراجعه نکند، به‌هيچ وجه امکان انتخاب اين درس بعد از مهلت‌های اعلام شده امکان پذير نخواهد بود.
2-    تمامي دانشجويان مي بايستی پايان نامه را به صورت انفرادي  انتخاب کنند.
3-    در صورت موافقت كميته تحصيلات تكميلي گروه و تاييد آن در شورای دانشکده، مهلت انجام پايان نامه براي يك تا دو نيمسال ديگر( ترم پنجم و ششم) نيز قابل تمديد است. موافقت با تمديد منوط به آن است كه دانشجو از نظر سنوات تحصيلي و ساير مقررات آموزشي مشكلي نداشته باشد. براي تمديد پايان نامه، ثبت نام و اخذ واحد « پايان نامه ناتمام» الزامي است.
4-    جهت تمديد پايان نامه، هر دانشجو بايد کارهاي زير را انجام دهد. اول مطرح کردن موضوع با استاد پايان نامه و ارايه گزارش پيشرفت پايان نامهبه صورت مکـتوب به استاد. دوم پرکـردن فرم درخواست تمديد (پيوست 1، صفحه 21) و گرفتن امضا از استاد و ارايه آن به کـميته تحصيلات تكميلي. سـوم اخـذ واحـد « پايان نامه‌ناتمام» به شرط موافقت کميته با تمديد پروژه.
5-    اگر دانشجو در ترم تابستان واحد نداشته باشد، ولي بخواهد پايان نامه را در تابستان تمديد کند، لزومي به اخذ واحد پروژه ناتمام نيست، اما فرم تمديد پايان نامه و گزارش پيشرفت پايان نامه همچنان بايد به تاييد استاد راهنما برسد و فرم تمديد پايان نامه به کميته تسليم گردد.
6-    در صورت عدم تقاضاي تمديد از سوي دانشجو و يا عدم موافقت با تمديد از سوي كميته تحصيلات تكميلي گروه، مهلت ارسال نمره پروژه به آموزش دانشگاه به شرح مندرج در جدول 2-2 خواهد بود. در صورتيكه نمره پروژه در مهلت هاي ياد شده ارسال نگردد، براي پروژه در نيمسال اخذ، نمره مردودي منظور خواهد شد.
جدول2-2- آخرين مهلت ارسال نمره به آموزش براي دانشجوياني که پروژه ناتمام ندارند، بر اساس زمان انتخاب پروژه
نيمسال انتخاب پروژه    آخرين مهلت ارسال بدون کسر نمره    آخرين مهلت ارسال  همراه با کسر نمره به ميزان هر هفته 25/0 نمره
ترم يکم (مهرماه)    حداكثر تا پايان بهمن‌ماه    حداكثر تا پايان اسفند‌ماه
ترم دوم (بهمن‌ماه)    حداكثر تا پايان تيرماه    حداكثر تا پايان مردادماه
7-    در صورت درخواست دانشجو و موافقت با تقاضاي تمديد از سوي كميته تحصيلات تكميلي گروه، مهلت ارسال نمره پروژه به امور آموزش دانشگاه قبل از اتمام سنوات قانوني مي باشد. در صورتي كه نمره پروژه در مهلت هاي ياد شده ارسال نگردد ، دانشجو مشمول مقررات آموزشي خواهدشد.
8-    زمانبندي تكميل و تحويل فرم تمديد پروژه به كميته تحصيلات تكميلي گروه ، براي دانشجوياني که مايل به تمديد پروژه خود هستند، در جدول 2-3 درج شده است. بديهي است در صورت عدم درخواست تمديد در زمانهاي ذکر شده، دانشجو موظف است در موعد مقرر نسبت به تحويل پروژه اقدام نمايد.
جدول2-3- آخرين مهلت تکميل و تحويل فرم تمديد پروژه به کميته پروژه بر اساس نيمسال انتخاب پروژه
نيمسال انتخاب پروژه    آخرين مهلت تحويل فرم تمديد به کميته پروژه
ترم اول (مهرماه)    حداكثر تا پايان دي‌‌ماه
ترم دوم (بهمن‌ماه)    حداكثر تا پايان خردادماه
ترم سوم (تابستان)    حداكثر تا نيمه شهريورماه
9-    تغيير عنوان پروژه بعد از تصويب در کميته پروژه، پس از درخواست دانشجو ونظر موافق استاد راهنما و طرح وتاييد آن در شورای تحصيلات تکميلی گروه امکانپزير است. ضمن اينکه تغيير عنوان پروژه فقط يکبار مجاز است. بنابراين دانشجويان بايد دقت لازم را براي انتخاب عنوان پايان نامه مبذول دارند.
10-    درخواست تغيير عنوان پايان نامه مي بايستی حداقل يک ترم قبل از تاريخ دفاع از پايان نامه باشد.
2-2- مراحل دفاع از پايان نامه
دانشجويان کارشناسی ارشد از زمان انتخاب پروژه، به مدت دو ترم (بدون تمديد) يا چهار ترم (در صورت تمديد و اخذ پايان نامه ناتمام) فرصت دارند تا پايان نامه را به سرانجام رسانده و پايان‌نامه را طبق ضوابط ذکر شده در فصل يکم آماده نمايند. دانشجو مي‌تواند زودتر از زمانهاي قيد شده (هرگاه پروژه به‌اتمام رسيد) از پروژه خود دفاع نمايد.
هر دانشجو بايد براي دفاع از پايان نامه، اعمال زير را به ترتيب انجام دهد:
1-    تدوين و ارايه پايان‌نامه به استادراهنما و گرفتن تاييد ايشان مبني بر اينکه پروژه با موفقيت انجام شده و قابل ارايه است.
2-     اعلام کتبي اتمام پايان‌نامه (پيوست 1، صفحه 22) توسط استاد راهنما و ارايه آن به کميته تحصيلات تکميلی گروه.
3-     معرفي‌ استادان داور (پيوست1، صفحه 22) به کميته  و تعيين هيات داوران توسط کميته و نماينده تحصيلات تکميلی توسط دانشکده.
4-    ارايه يک نسخه از پايان نامه به استادان داور (در اين مرحله صحافی لازم نيست).
5-    هماهنگي با اساتيد راهنما و داور جهت مشخص کردن زمان دفاع.
6-    تاييد فرم معرفي به آموزش (پيوست 1، صفحه 23) توسط کميته تحصيلات تکميلی و مراجعه به آموزش جهت هماهنگی زمان ارايه سمينار و رزرو سالن.
7-    نصب اطلاعيه سمينارحداقل يک هفته قبل از تاريخ مصوب جهت دعوت از اساتيد، دانشجويان و علاقمندان به موضوع پايان نامه.
8-    برگزاري جلسه دفاع.
9-    اِعمال تغييرات مورد نظر استاد راهنما و استادان داور در پايان نامه.
10-    تاييد نهايي پايان نامه توسط استاد راهنما و استادان داور.
11-    ارايه پايان نامه به استاد راهنما جهت تاييد نهايي از نظر رعايت دستورالعمل و قوانين نگارش.
12-    صحافي حداقل 3 نسخه از پايان نامه با شرايط ذکر شده در فصل اول اين آيين نامه.
13-    تحويل يک نسخه از پايان نامه به استاد راهنما.
14-    تحويل يک نسخه از پايان نامه به استاد مشاور (در اين حالت 4 نسخه از پايان نامه لازم است).
15-    تحويل يک نسخه از پايان نامه به کتابخانه ی موسسه و يک نسخه پايان نامه بهمراه فايل الکترونيکي  (PDF)به حوزه مدیریت پژوهشی جهت ارسال به سازمان اسنادو اطلاعات علمي کشور
16-    ارايه فرم تکميل شده نمره همراه با يک نسخه از پايان نامه به آموزش دانشکده توسط نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده حاضر در جلسه دفاع .
چند تذکر مهم:
•    پس از آنکه دانشجو مراحل بالا را انجام داد، نمره وي پس از محاسبه توسط نماينده تحصيلات تکميلی به آموزش دانشکده ارسال خواهد شد.
•    ضروری است دانشجويان محترم پيش‌بينی لازم برای طی مراحل فوق را قبل از اتمام مهلت ارسال نمره به آموزش انجام دهند. در نظر گرفتن حداقل يک ماه برای طی مراحل بالا الزامی است. در غير اينصورت مسئوليت عدم ارسال نمره در موعد مقرر به آموزش و طولاني شدن فرايند فارغ التحصيلی  به عهده دانشجو می باشد.

2-3- چند توصيه کاربردي براي انجام صحيح پروژه
به دانشجويان عزير توصيه مي‌شود به نکته‌هاي زير توجه کنند. عمل به اين نکته‌ها، مي‌تواند در جهت انجام موفقيت آميز و آسان پروژه مفيد باشد. درس پايان نامه، در واقع کاربردي‌ترين درس در دوران تحصيل شماست، اگر از ابتداي انتخاب تا تکميل و ارايه آن با نظم و برنامه ريزي دقيق عمل کنيد از موفقيت لازم برخوردار می شويد. پروژه‌اي که از سر بي‌حوصــلگي و رفع تکليف و يا بدون نظم و ترتيب انجام شود، نه‌ تنها ارزش علمي ندارد، بلکه ممکن است باعث سرخوردگي شما در مقاطع بعدي تحصيلي شود.
1-    قبل از انتخاب پروژه، تحقيقات کاملي راجع به سوابق علمي، منابع، قابليت ها، محدوديتها، اهداف و ديگر خصوصيات پروژه بکنيد.
2-    براي شروع، قبل از هر کاري يک برنامه زمان‌بندي دقيق با واقع بيني براي انجام پروژه تدوين کنيد و تا حد امکان خود را ملزم به رعايت آن کنيد.
3-    در طول انجام پروژه، هيچگاه مطالعه و تحقيق در منابع مختلف و يادگيري را فراموش نکنيد.
4-    هميشه و در همه حال با استاد راهنماي خود در ارتباط باشيد؛ چه در حاليکه پروژه شما با موفقيت به پيش مي‌رود، چه هنگاميکه با شکست مقطعي روبرو شده است. سعي کنيد جلسات هفتگي را با استاد راهنماي خود تنظيم کنيد و خود را ملزم به ارايه گزارش هفتگي به ايشان نماييد.
5-    در طول انجام پروژه، تمامي نتايج خوب يا بد مقطعي را به صورت مکتوب نگهداري کنيد. اين کار باعث مي‌شود در هنگام نگارش پايان نامه، بهتر بتوانيد نکات و جزئيات کار خود را شرح دهيد.
6-    پروژه خود را به چند مرحله کوچکتر، البته با نظر استاد راهنما، تقسيم کنيد و سعي کنيد به صورت جزيي، از هر قسمت نتيجه بگيريد و در انتها نتايج را ترکيب کنيد.
7-    هيچگاه سعي نکنيد يک کار بزرگ را به صورت ضربتي انجام دهيد. سعي کنيد پله پله به سمت موفقيت حرکت کنيد.
8-    اگر پروژه شما به دستاوردها يا نتايج جديد و خوبي رسيده است، سعي کنيد با نظر استاد راهنما و تاييد ايشان، مقاله يا مقالاتي را از آن استخراج  و به مجلات علمی معتبر يا کنفرانس هاي علمي مربوط ارسال کنيد. با اين کار، شما براي خود يک شخصيت علمي مستقل خواهيد ساخت. بعلاوه، اخذ نمره مربوط به فعاليعت های پژوهشي در ارزشيابی پايان نامه منوط به کسب امتيازات مندرج در بند 5 از ماده 52 ايين نامه اجرايي کارشناسی ارشد مي باشد
9-    يک پايان نامه خوب، پايان نامه اي است که تقريباً 70 درصد آن به شرح کارهاي شما در طول انجام پروژه پرداخته باشد و حداکثر شامل 30 درصد مطالب مقدماتي يا ورود به بحث باشد. در عين حال انتظار مي رود، يک پايان نامه مناسب در مقطع کارشناسي ارشد، حدود 70 تا 100 صفحه داشته باشد.
———————————————————————————————–
پیروز باشید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *