0
021284284

سوالات متداول دانشجویان کارشناسی ارشد

سوالات متداول دانشجویان کارشناسی ارشد
مرخصی تحصیلی وانصراف از تحصیل
دانشجوي كارشناسي ارشد در طول تحصيل چند نيمسال مي تواند از مرخصي تحصيلي استفاده كند و در صورت عدم ثبت نام وضعيت او چگونه است؟
شرايط انصراف از تحصيل چگونه است؟
دانشجوي كارشناسي ارشد در طول تحصيل چند نيمسال مي تواند از مرخصي تحصيلي استفاده كند و در صورت عدم ثبت نام وضعيت او چگونه است؟
ج: دانشجو در طو دوره مي تواند حداكثر يك نيمسال تحصيلي با تائيد دانشكده / گروه و موافقت پرديس از مرخصي تحصيلي استفاده كند. مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيل دانشجو محسوب مي شد. در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت پرديس يك نيمسال ترك تحصيل نمايد از ادامه تحصيل محروم مي شود. مادران شاغل به تحصيل مي توانند از يك نيمسال تحصيلي مرخصي زايمان (علاوه بر مرخصي مجاز دوره) بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده كند.
شرايط انصراف از تحصيل چگونه است؟
ج:دانشجو مي تواند به هر دليل از تحصيل اعلام انصراف نمايد. در اين صورت بايددرخواست خود را مبني بر انصراف جهت اقدام لازم به معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي پرديس تسليم نمايد. چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد نسبت به صدور گواهي انصراف از تحصيل اقدام خواهد شد. مدارك مورد نياز شامل : 1- كارت دانشجويي 2- عكس 2 قطعه 3- كپي شناسنامه 2 سري 4- درخواست
انصراف از تحصيل
واحدهای درسی و طول مدت درسی
در هر ترم حداقل و حداكثر چند واحد مي توان ثبت نام كرد؟
طول دوره كارشناسي ارشد چند سال است؟ تمديد طول دوره چگونه است؟
در هر ترم حداقل و حداكثر چند واحد مي توان ثبت نام كرد؟
ج: دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين 8 تا 14 واحد درسي دوره را انتخاب كند. در صورت انتخاب واحدهاي كمبود با تشخيص شوراي پژوهشي – تحصيلات تكميلي دانشكده / گروه اين تعداد تا سقف 18 واحد افزايش مي يابد. در آخرين نيمسال تحصيل نام نويسي دانشجو در كمتر از 8 واحد درسي بلامانع است.
طول دوره كارشناسي ارشد چند سال است؟ تمديد طول دوره چگونه است؟
ج:طول دوره كارشناسي ارشدناپيوسته دو سال تحصيلي است. به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد شوراي پژوهشي تحصيلات تكميلي دانشكده / گروه و شوراي تحصيلات تكميلي پرديس مي توان يك نيمسال به مدت مجاز تحصيل دانشجو اضافه كرد.در صورتيكه دانشجو در مدت مجاز تحصيلي نتواند تحصيل خود را با موفقيت به اتمام رساند با درخواست دانشجو و تائيد استاد راهنما و شوراي پژوهشي تحصيلات تكميلي دانشكده / گروه و شوراي تحصيلات تكميلي پرديس پس از موافقت كميسيون موارد خاص يك نيمسال ديگر به مدت تحصيل دانشجو اضافه مي شود. در اين صورت دانشجو ملزم به پرداخت شهريه مطابق مقررات مربوط به دانشجويان نوبت دوم است. دانشجو موظف است مجوز ثبت نام در ترم غيرمجاز تا قبل از انتخاب واحد از دانشگاه كسب نموده باشد.
ارزشیابی
حداقل نمره قبولي در هر درس و حداقل ميانگين مشروطي در دوره كارشناسي ارشد چند مي باشد؟
چه دانشجوياني به عنوان محروم از تحصيل شناخنه مي شوند؟
حداقل نمره قبولي در هر درس و حداقل ميانگين مشروطي در دوره كارشناسي ارشد چند مي باشد؟
ج:حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره و دروس كمبود 12 است.. اگر نمره دانشجو در يك درس اختياري كمتر از 12 باشد مي تواند با موافقت استاد راهنما به جاي آن درس درس ديگري را انتخاب نمايد. ميانگين نمرات دروس دانشجو در هر نيمسال نبايد زا 14 كمتر باشد اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي كمتر از 14 باشد آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شود.
چه دانشجوياني به عنوان محروم از تحصيل شناخنه مي شوند؟
ج: اگر ميانگين نمرات دانشجو در 2 نيمسال تحصيلي كمتر از 14 باشد يا دانشجو بدون كسب موافقت پرديس يك نيمسال ترك تحصيل نمايد از ادامه تحصيل تحصيل محروم مي شود.
انتقال و مهمان
آيا انتقالي از دانشگاه تهران به ساير دانشگاه ها ي كشور و بالعكس در مقطع تحصيلات تكميلي امكان پذير است؟
در دوره كارشناسي ارشد تغيير رشته يا گرايش امكان پذير است؟
پذيرش دانشجو به صورت ميهمان ترمي و يا ميهمان تكدرس از ساير دانشگاه ها و يا بالعكس چگونه است؟
آيا انتقالي از دانشگاه تهران به ساير دانشگاه ها ي كشور و بالعكس در مقطع تحصيلات تكميلي امكان پذير است؟
ج:دانشجوياني كه متقاضي انتقال به ساير دانشگاه ها مي باشند در صورت دانشگاه مبداء و مقصد مي توانند درخواست خود را كتبا و قبل از ثبت نام به دفتر تحصيلات تكميلي پرديس ارائه نمايند.
در دوره كارشناسي ارشد تغيير رشته يا گرايش امكان پذير است؟
ج:تغيير رشته بر اساس مقررات آموزشي ممنوع است. هيچگونه درخواست تغيير رشته پذيرفته نمي شود.
پذيرش دانشجو به صورت ميهمان ترمي و يا ميهمان تكدرس از ساير دانشگاه ها و يا بالعكس چگونه است؟
ج:براي ميهمان تكدرس دانشجو بايد مطمئن شود براي ترم مورد نظر آن درس ارائه مي شود سپس نامه را از دانشگاه مبداء به دفتر معاونت آموزشي پرديس تحويل داده پس از طي روند اداري و پس از تاييد دانشكده ميهماني فرد به دانشگاه مبداء اعلام مي شود.
موارد مهم برای دانشجویان شاغل به تحصیل
معافيت تحصيلي در چه زماني از حوزه وظيفه عمومي دريافت مي گردد؟
روند صدور گواهي اشتغال به تحصيل و ساير گواهي هاي تحصيلي چگونه است؟
روند فراغت از تحصيل و مدارك مورد نياز فارغ التحصيلي چه مي باشد؟
مراحل اخذ مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد چگونه است؟
شرايط و روند استفاده از حذف پزشكي چگونه است؟
مراحل و مدارك لازم براي صدور كارت المثني چيست؟
ضوابط و روند خروج از كشور چگونه است؟
شرايط و مراحل اخذ كارنامه لاتين رسمي و غيررسمي چگونه است؟
معافيت تحصيلي در چه زماني از حوزه وظيفه عمومي دريافت مي گردد؟
ج:اداره وظيفه عمومي معمولا تا قبل از پايان اسفند سال ورود دانشجويان (يعني سه تا چهار ماه پس از ارسال درخواست از طرف پرديس / دانشگاه) معافيت هاي تحصيلي را صادر و به دانشگاه ارسال مي نمايد.
روند صدور گواهي اشتغال به تحصيل و ساير گواهي هاي تحصيلي چگونه است؟
ج:گواهي اشتغال فقط يكبار در طول نيمسال تحصيلي صادر مي شود. دانشجو مي تواند كپي گرفته و در دبيرخانه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي پرديس برابر اصل كند. براي گرفتن گواهي اشتغال به تحصيل دانشجو از طريق سيستم گلستان از منوي آموزشي دانشجو ، منوی درخواست‌ها و سپس صدور گواهي هاي تحصيلي و اشتغال به تحصيل درخواست خود را ثبت مي كند و مي تواند گردش نامه را مشاهده نموده و در نهايت از دفتر آموزش و تحصيلات تكميلي گروه / دانشكده گواهي مورد نظر را تحويل بگيرد.
روند فراغت از تحصيل و مدارك مورد نياز فارغ التحصيلي چه مي باشد؟
پس از ثبت نمره دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در سيستم جامع دانشجو مدارك مورد نياز شامل 1- عكس 3 قطعه پشت نويسي شده شامل نام و نام خانوادگي – شماره دانشجويي – تاريخ دفاع 2- كارت دانشجويي 3- كپي شناسنامه 2 سري 4- كپي كارت پايان خدمت يا معافيت 5- چكيده فارسي و لاتين پايان نامه با امضاي استاد راهنماي مربوطه با فرمتي كه در تحصيلات تكميلي پرديس موجود مي باشد را به آموزش تحصيلات تكميلي تحويل مي دهد و ظرف 1 تا 2 روز بعد گزارش 522 از سيستم جامع گلستان را براي اطلاع از مراجعه به قسمت هاي مختلف درخصوص تسويه حساب چك نمايد.
مراحل اخذ مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد چگونه است؟
دانشجو فرم اعلام وصول پايان نامه كارشناسي ارشد را كه حداقل به امضاي 3 نفر از اساتيد شامل راهنما مشاور(در صورت داشتن) واحد و نماينده تحصيلات تكميلي رسيده باشد را به پذيرش تحصيلات تكميلي تحويل مي‌دهد و ظرف يك ساعت از تحويل فرم مجوز دفاع را در صورت نداشتن منعي درخصوص سنوات / بدهي/ مشكل آموزشي صادر مي گردد.
شرايط و روند استفاده از حذف پزشكي چگونه است؟
دانشجو مدارك مربوطه پزشكي خود را حداكثر 10 روز پس از امتحان يا 10 روز پس از پايان زمان بستري يا 10 روز پس از پايان دوره استراحت به پذيرش تحصيلات تكميلي تحويل مي دهد. لازم به ذكر است كه دانشجو نبايد غيبت غيرمجاز در جلسات كلاس درس / درس هاي مربوطه داشته باشد. مدارك پس از بررسي براي طرح در كميسيون پزشكي به دانشگاه ارسال مي گردد و نتيجه در نهايت به دانشجو اطلاع داده خواهد شد.
مراحل و مدارك لازم براي صدور كارت المثني چيست؟
دانشجو با مراجعه به آموزش دانشكده / گروه فرم مربوطه به صدور كارت المثني را تكميل كرده و مبلغ 15/000 ريال به حساب دانشگاه واريز كرده و متعهد محضري دفتر استاد رسمي به همراه يك قطعه عكس را به آموزش دانشكده / گروه تحويل مي دهد.
ضوابط و روند خروج از كشور چگونه است؟
اگر خروج از كشور دانشجو جهت شركت در كنفرانس يا ارائه مقالات باشد بايد از معاونت پژوهشي اقدام پس نمايد و مكاتبه از دفتر معاونت آموزشي پرديس با اداره كل آموزش دانشجو به آن واحد مراجعه مي نمايد. مراحل خروج از كشور به منظور سفر زيارتي : 1- نامه از دفتر دانشكده / گروه، 2-مراجعه به دفتر معاونت آموزشي پرديس، 3-اداره كل آموزش دانشگاه
شرايط و مراحل اخذ كارنامه لاتين رسمي و غيررسمي چگونه است؟
براي گرفتن كارنامه لاتين مي بايست فرم مربوطه را كه در پذيرش تحصيلات تكميلي موجود است تكميل نمايد و با توجه به نوع كارنامه و تعداد آن مبلغ مورد نظر را (كه در قسمت سمت راست فرم توضيح داده شده است) به حساب پرديس دانشكده هاي فني واريز نمايد و به پذيرش تحصيلات تكميلي تحويل دهد و ظرف مدت 3 الي 4 روز از تحويل كارنامه صادر مي شود. لازم به ذكر است كه كارنامه حداكثر به تعداد 20 عدد در طول تحصيل صادر مي شود. و دانشجو بايد شاغل به تحصيل باشد.

دیدگاه کاربران
  • سلیم 27 شهریور 1393

    سلام خواهش میکنم زود جوابمو بدید.از جمله مدارک لازم برای ارشد داشتن عکس اسکن شده که حاشیه های سفیدش بریده شده باشه.من نفهمیدم یعنی کل فضای سفید بریده؟اگه میشه جوابو به ایمیلم ارسال کنید

  • محمد 11 شهریور 1394

    آیا با انصراف در رفتن به دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد چه محرومیت در پی خواهد داشت.

  • محیصا 26 شهریور 1395

    سلام من در دوره کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه تهران قبول شدم ولی در حال حاضر میخوام انصراف بدم، میخواستم بدونم شرایطش چیه و آیا شهریه ام رو تماما یا بخشیش رو پس میدن؟

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *