0
021284284

سؤالات متداول کنکوری ها

1.  پذيرش دانشجو از طريق آزمون سراسري در دانشگاه پيام نور به چه صورتي انجام مي پذيرد؟
در حال حاضر دانشگاه پيام نور در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد از طريق آزمون سراسري كه همه ساله توسط سازمان سنجش و آموزش كشور برگزار مي شود، اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. كليه متقاضيان تحصيل در اين دانشگاه علاوه بر شرايط عمومي بايد داراي شرايط اختصاصي پيام نور نيز باشند.
2. شرايط پذيرش دانشجو در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور به چه صورتي مي باشد و به چند بخش تقسيم مي شود؟
يكي از راه هاي پذيرش و جذب دانشجو در اين دانشگاه، دوره هاي فراگير است، در اين دوره ها داوطلب پس از ثبت نام و اخذ دفترچه راهنما و شركت در چند درس عمومي و اختصاصي متناسب با رشته و مقطع تحصيلي و پس از احراز شرايط به دانشجوي رسمي تبديل وضعيت مي دهد. اين دوره اختصاصاً دوره دانشپذيري ناميده مي شود و پس از تبديل از دانشپذير به دانشجو مي توانند از خدمات آموزشي فوق همانند دانشجويان رسمي بهره مند شوند .د ر حال حاضر اين دوره در دومقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد پذيرش دانشجو دارد.
الف)فراگير عادي
ادامه تحصيل پس از پذيرش همانند دانشجويان آزمون سراسري است كليه دارندگان مدارك ديپلم نظام قديم و يا پيش دانشگاهي و دارندگان مدارك كارداني رسمي و بالاتر مي توانند از طريق اين دوره ادامه تحصيل دهند پذيرش در اين دوره همانند ساير دوره ها (بجز طرح چند بخشي) ازبصورت بومي مي باشد.
ب) فراگير آزمون محور و راديو تلويزيوني(غير حضوري)
در اين شيوه بومي بودن دانشجو ملاك نميباشد . دانشجو بسياري از مطالب را از طريق رسانه و راديو و تلويزيون فرا خواهد گرفت ودانشجو بر اساس امكانات براي امتحانات پايان نيمسال به يكي از مراكز /واحدها نزديك به محل سكونت معرفي مي شود .
ج ) آموزش مجازي (الكترونيكي)
دراين شيوه پذيرش بومي بودن شرط نيست و دانشجو در هر كجاي كشور مي تواند متقاضي رشته هاي اعلام شده باشد . دانشجو تحت پوشش دانشگاه استاني خواهد بود و براي آزمون پايان نيمسال به يكي از مراكز معرفي خواهد شد.
3. دانشجويان طرح تجميع (چند بخشي)به چه دانشجوياني اطلاق مي گردد؟
دانشجويان ورودي 86 و مابعد بدليل اينكه در بعضي رشته ها دانشجو بتواند آسان تر انتخاب واحد نمايد و يا تغيير رشته و گرايش بدهد،4ترم اول اين رشته ها يكسان ميباشد به همين دليل به آنها تجميع مي گويند.مثال(طرح تجميع بخش فناوري اطلاعات:مهندسي كامپيوتر-نرم افزار، مهندسي كامپيوتر-سخت افزار،مهندسي فناوري اطلاعات و علوم كامپيوتر).
4. آيا طبق قوانين دانشگاه پيام نور تحصيل همزمان در دو رشته مجاز است؟
بر اساس ماده 5 از بخش دوم آئين نامه آموزشي،دانشجو مجاز است با رعايت ضوابط پذيرش دانشجو در ي ك زمان در دو رشته تحصيلي در دانشگاه و يا علاوه بر آن در يكي ديگر از دانشگاهها نيز تحصيل نمايد،ولي در حال حاضر بعلت مخالفت سازمان سنجش آموزش كشور امكان ادامه تحصيل در دو رشته تحصيلي كه از طريق آزمون سراسري دانشجو مي پذيرد مقدور نيست ) بجز دوره هاي آزمون محور( .با اين حال دانشجو مي تواند علاوه بر يك رشته تحصيلي از طريق آزمون سراسري در يك رشته ديگر نيز از طريق فراگير ادامه تحصيل دهد.
تحصيل همزمان با انجام خدمت وظيفه عمومي بلامانع است، در اين صورت شرايط ادامه تحصيل و مقررات وظيفه عمومي به عهده دانشجو است.
دانشجويي كه در دومين رشته تحصيلي در دانشگاه ادامه تحصيل مي دهد، ملزم است شهريه دوره هاي فراگير را پرداخت نمايد.
دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند، و مايل به تحصيل در رشته دوم نيز مي باشند، در اين صورت حداكثر سنوات تحصيلي آنها بر اساس رشته اول، كه براي آن معافيت صادر شده محاسبه مي شود، و به محض قطع رابطه تحصيلي بهر علت در رشته اول، در رشته دوم نيز ادامه تحصيل مقدور نخواهد بود، مگر همزمان با خدمت وظيفه عمومي و يا پس از آن.
5. در صورتي كه دانشجو عدم مراجعه داشته باشد (از يك تا چندين ترم)چه مواردي را بايد انجام دهد؟
دانشجو موظف است در مهلت هاي تعيين شده براي ثبت نام به دانشگاه مراجعه نمايد و عدم مراجعه به منزله انصراف  از تحصيل محسوب مي شود و دانشجو حق ثبت نام را ندارد.
لغو عدم مراجعه ازاولين نيمسال تا پايان سنوات مجاز تحصيل (كارداني و كارشناسي)بعهده استانها ميباشد.
لغو عدم مراجعه دانشجويان استفاده كننده از معافيت تحصيلي تا دو نيمسال قبل از اتمام سنوات مجازتحصيلي بعهده مراكز استاني است در صورت عدم مراجعه بيش از دو نيمسال دانشجو اخراج و به نظام وظيفه معرفي مي شود.
صدور مجوز لغو عدم مراجعه و ثبت نام توسط مراكز و يا مراكز استاني حداكثر تا پايان زمان ثبت نام با تاخير مطابق تقويم دانشگاهي مقدور است، در صورتي كه بعد از مهلت فوق صادر شود نيمسال مذكور مرخصي تحصيلي ثبت خواهد شد و انتخاب واحد از نيمسال بعد مقدور خواهد بود.
پرداخت شهريه براي نيمسالهاي لغو عدم مراجعه شده الزامي است در اين صورت آن نيمسال ها مرخصي تحصيلي ثبت ميشود.
ثبت نام از دانشجو بدون لغو عدم مراجعه و كسب مجوز از مراجع ذيصلاح خلاف مقررات آموزشي است.
6. آيا براي دانشجويان دانشگاه پيام نور كلاس تشكيل مي شود؟
نظام آموزشي در دانشگاه به روش حضوري صورت نمي گيرد و لازم است در ابتداي هر سال تحصيلي به نحو مقتضي موضوع به دانشجويان تازه وارد اعلام شود و منتظر تشكيل كلاس به روش نظام سنتي نباشند در واقع آموزش در اين دانشگاه بر محوريت كتاب و دانشجو استوار است با اين حال دانشگاه درتلاش است تا بتواند تعداد كلاسها را بيشتر كند و دانشجويان را تشويق به حضور در كلاس نمايد.
7. آيا در درس هاي عملي و نظري قبولي در يك بخش نظري يا عملي كفايت مي كند؟
كسب نمره قبولي در يك بخش نظري و يا عملي به منزله معافيت از بخش ديگرنيست، بعبارت ديگر درسهايي كه نمره از ميانگين بخش نظري و عملي تعيين مي شود، كسب قبولي در يك بخش يا بخش ديگر معني پيدا نمي كند.كسب 50 ٪ نمره نظري براي احتساب نمره عملي الزامي است.
8.آيا حضور در كلاس هاي دانشگاه پيام نور الزامي است؟
حضور در كلاسهاي رفع اشكال گروهي الزامي نيست و در درسهاي عملي آزمايشگاهي و يا درسهاي كه بخشي از آن عملي است الزامي است و غيبت در بيش از يك چهارم كلاسهاي آن به منزله حذف درس مي باشد.
9.در صورتي كه دانشجويي پيش نياز يك درس را رعايت نكرده باشد،چه اتفاقي مي افتد؟
دانشجو ملزم به رعايت پيش نيازهاي اعلام شده در برنامه 9 ترمه مي باشد، به هر علت عدم رعايت پيش نياز به منزله حذف درس پس نياز است. دانشجو ملزم به رعايت پيش نيازهاي اعلام شده در برنامه 9 ترمه مي باشد، به هر علت عدم رعايت پيش نياز به منزله حذف درس پس نياز است و در صورت عدم رعايت پيش نياز ،در هر زمان كه مشخص شود،درس پس نياز حذف خواهد شد.
10.   اگر دانشجويي درس پيش نياز را انتخاب و از آن نمره مردودي بگيرد آيا مي تواند درس پيش نياز را اخذ نمايد؟
اگر دانشجويي درس پيش نياز را انتخاب و از آن نمره مردودي بگيرد، با نظر گروه آموزشي و بخشنامه هاي اعلام شده مي تواند درس پس نياز را همراه با آن انتخاب و امتحان دهد.
درصورت عدم قبولي در درس پيش نياز، دانشجو موظف است، فقط همان درس مردودي را بلافاصله در ترم هاي بعدي انتخاب و تكرار نمايد و نيازي به انتخاب درس پس نياز كه از آن نمره قبولي گرفته نيست.
در درسهاي عمومي چنانچه دانشجو از درس پيش نياز نمره مردودي بگيرد، مي تواند درس پس نياز را همزمان با آن انتخاب و بگذراند.
در مواردي كه دانشجو درس تطبيقي پس نياز داشته باشد كه هنوز پيش نياز را نگذرانده است عدم رعايت پيش نياز بلامانع است.
11.   در صورتيكه دانشجو در يك درس اختياري نمره مردودي بگيرد آيا مي تواند درس اختياري ديگري اخذ نمايد؟
در صورتيكه دانشجو در يك درس اختياري نمره مردودي بگيرد، مي تواند از جدول دروس اختياري درس ديگري را انتخاب و بگذراند با اين حال نمره مردودي آن درس نيز در ميانگين ترم محاسبه مي شود.
 12.   در صورتي كه دانشجو تعداد واحد مجاز را رعايت نكرده باشد چه اتفاقي رخ خواهد داد؟
عدم رعايت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد از انتهاي برگ واحد دانشجو مي گردد و آموزش مركز موظف به اجراي آن مي باشد.
13.   حداكثر واحد انتخابي براي ترم تابستان چند واحد است؟
در ترم تابستان حداكثر تعداد واحد انتخابي ،چه در مركز و يا مهمان 6 واحد مي باشد و دانشجو مجاز به انتخاب تعداد واحد بيشتر نيست.
14.   چنانچه ميانگين نيمسال قبل دانشجو در زمان انتخاب واحد مشخص نباشد دانشجو چند واحد مي تواند اخذ نمايد؟
طبق ماده 12 فقط مي تواند حداكثر 16 واحد درسي ،با رعايت پيش نياز انتخاب نمايد، هرگونه افزايش و يا كاهش واحد انتخابي نسبت به 16 واحد فوق، بر اساس ميانگين نيمسال قبل تا زمان حذف و اضافه بايد انجام شود و تا زمان حذف اضطراري،هرگونه اضافه سقف واحد انتخابي از آخرين انتخاب و با رعايت پيش نيازهاي درسها حذف و آموزش مركز نبايد اجازه امتحان به دانشجو بدهد.
15.   طول دوره و سنوات مجاز تحصيلي در دانشگاه پيام نور به چه صورتي است؟
حداكثر مدت مجاز تحصيل براي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 5 سال و براي كارشناسي 10 سال تعيين شده است در صورتيكه دانشجو نتواند در مدت فوق واحدهاي دوره را تكميل نمايد از دانشگاه اخراج مي شود.
براي دانشجويانيكه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني يا كارشناسي ناپيوسته 3 سال و براي دوره كارشناسي 6 سال مي باشد، درصورت عدم تكميل سقف دوره در مدت فوق، دانشجو بعنوان اخراجي به حوزه نظام وظيفه معرفي مي شود.
16.   در دانشگاه پيام نور حذف و اضافه در چه زماني صورت مي گيرد؟
دانشجو مي توانند در هر نيمسال تحصيلي فقط در مهلت هاي تعيين شده كمتر از دو هفته پس از نيمسال تحصيلي، نسبت به حذف اضافه درسهاي انتخابي بر اساس تقويم دانشگاهي اقدام نمايد.
17.   حذف اضطراري در چه زماني انجام مي شود وچه شرايطي مي بايست رعايت شود؟
در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا يك هفته به پايان نيمسال يك يا چند درس از درسهاي انتخابي را حذف نمايد، مشروط به اينكه واحدهاي باقي مانده از حد نصاب تعيين شده كمتر نشود در غيراينصورت كل نيمسال حذف خواهد شد.
در صورت حذف نيمسال تحصيلي مرخصي تحصيلي صادر مي شود.
شهريه واحد هاي حذف شده در زمان حذف و اضافه به عنوان بستانكار براي ترم هاي آتي ثبت ميگردد اما شهريه واحد هاي حذف شده در زمان حذف اضطراري به هيچ عنوان مسترد نخواهد گشت.
18.   اگر دانشجويي در امتحان يك يا چندين درس شركت ننمايد آيا نمره درس صفر ثبت مي گردد؟
خير،در صورتي كه تعداد واحد از سقف مجاز كمتر نشود غيبت موجه ثبت مي گردد و نياز به ارائه گواهي پزشكي نمي باشد.
19.   دانشچويان دانشگاه پيام نور تا چند نيمسال مي توانند از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند؟
دانشجو مي تواند در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته 6 نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.
دانشجويي كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كند در دوره كارداني يك نيمسال و كارشناسي دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند مدت مرخصي تحصيلي جزء حداكثر سنوات دانشجو محاسبه مي شود درزمان اخذ مرخصي تحصيلي دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت مي باشد در غير اينصورت عدم مراجعه محسوب مي شود.
20.  معيار هاي ارزيابي دانشجو در امتحانات به چه صورتي مي باشد؟
نمره درس بصورت عددي و بر معيار 0 تا 20 تعيين شده و نمره قبولي هر درس 10 مي باشد. نمره كليه درسها اعم از قبولي يا مردودي، در كارنامه ثبت خواهد شد.
برگزاري آزمون پايان ترم الزامي است.
ملاك اعمال نمره ميان ترم كسب حداقل 50 % نمره پايان ترم است  و يا خودخوان باشد نمره پايان ترم نمره نهايي است.
نمره درسهاي ترم تابستان، تكدرس و درس هاي پذيرفته شده فقط در محاسبه ميانگين كل دانشجو منظور مي شود.
21. معدل دانشجو در هر نيمسال به چه صورت محاسبه مي شود؟
در پايان هر نيمسال تحصيلي ميانگين نمره هاي دانشجويان در آن نيمسال بنام ميانگين نيمسال، وميانگين نمره هاي كليه در سهاي گذرانده شده از اول دوره تحصيلي دانشجو تا پايان نيمسال تحصيلي بنام ميانگين كل محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود.
براي محاسبه ميانگين نيمسال تعداد واحدهاي هر درس اخذ شده در آن نميسال تحصيلي در نمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد واحدهاي گرفته شده در آن نيمسال تقسيم مي گردد.
براي محاسبه ميانگين كل تعداد واحد هر درس گذرانده شده تا پايان آخرين نيمسال تحصيلي درنمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد كل واحدهاي گذرانده شده تا پايان آخرين نيمسال تقسيم مي شود.
نمره درسهاي ترم تابستان و درس هاي پذيرفته شده و نيز تكدرس تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي شود.
22.دانشجوي مشروطي به چه دانشجويي اطلاق مي شود؟
اگر ميانگين كل دانشجو كمتر از 12 باشد وضعيت دانشجو به دانشجوي مشروطي تبديل مي شود.
23. شرايط انتقال در دانشگاه پيام نور چيست؟
شرايط ادامه تحصيل در مركز مبداء را داشته باشد.
حداقل 24 واحد درسي بدون احتساب دروس پيش دانشگاهي گذرانده باشد.
ميانگين كل 12 را كسب كرده باشد.
نمره آزمون ورودي دانشجو از آخرين فرد پذيرفته شده در مركز مقصد و در همان رشته و سال در سهميه مربوط كمتر نباشد.
انتقال دانشجو با موافقت مراكز مبداء و مقصد و تاييد مركز استاني مربوط انجام مي شود.
در انتقال، تعداد واحدهاي پيش دانشگاهي و معادل سازي شده جز 24 واحد فوق محسوب نمي شود.
در زمان انتقال،دانشجو نبايد بيش از نصف واحدهاي دوره را گذرانده باشد.
انتقال دانشجو در طول تحصيل فقط يكبار مجاز است.
در انتقال دانشجو،از يك مركز به مركز ديگر هيچگونه تغييري در درسهاي دانشجو انجام نمي شود و كليه درسهاي اخذ شده، گذرانده شده عيناً به مركز مقصد منتقل مي شود.
دانشجويان دوره هاي فراگير پس از گذراندن يك ترم تحصيلي بعد از دوره دانشپذيري و 24 واحد درسي مي توانند متقاضي انتقال شوند.
انتقال دانشجو بايد قبل از ثبت نام ،مطابق تقويم دانشگاهي صورت گيرد ، در اين صورت دانشجو موظف است تقاضاي خودرا حداقل 6 هفته قبل شروع نيمسال به مركز ارائه نمايد.
24.  شرايط مهمان شدن دانشجو در پيام نور چگونه است؟
مهمان شدن دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي و در آخرين نيمسال تحصيلي ممنوع است.
مهمان شدن دانشجو از ساير دانشگاهها اعم دولتي يا غير دولتي با موافقت مركز و دانشگاه مبدا بلامانع است.
دانشجو حداكثر تا كمتر از نصف واحد را مي تواند در ديگر مراكز مهمان شود.
25. شرايط تغيير رشته در دانشگاه پيام نور چيست؟
در انتقال با تغيير رشته ،دانشجوبا يد هم شرايط انتقال وهم تغييررشته را كسب نموده باشد.
دانشجو درطول تحصيل فقط يكبار مي تواند تغييررشته دهد.
براي تغييررشته داشتن شرايط زيرالزامي است :
حداقل 24 واحد درسي گذرانده باشد، درسهاي پيش دانشگاهي ومعادلسازي شده جزو 24 واحد محسوب نمي شود.(دانشجويان سراسري)
ميانگين كل 12 داشته باشد.
نمره آزمون ورودي دانشجو از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده درهمان رشته همان سال، سهميه وسال كمتر نباشد.
تغيير رشته ازطرح تجميع به سنتي امكان پذير نمي باشد.
تغييررشته دانشجويان دوره هاي فراگير بعد از ثبت نام وگذراندن يك ترم تحصيلي بعد ازدانشپذيري مقدور است.(دانشجويان فراگير)
دانشجويان دوره هاي فراگير , از طريق شركت در 2 تا 3درس اختصاصي دوره دانشپذيري رشته اي كه متقاضي تغيير رشته مي باشد  وكسب نمره 10 و معدل 12 درهردرس ميسر است.
درصورت موافقت يا تغييررشته وثبت نام دررشته جديد حق بازگشت به رشته قبلي را نخواهد داشت.
تا زمانيكه با تغييررشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلي است.
تقاضاي تغييررشته حداقل شش هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي بايد باشد.
درزمان ثبت نام براي تغييررشته ازطريق بند ج، دانشجو مي تواند درسهاي فوق را مازاد برسقف انتخاب واحد نمايد ويا از رشته قبلي مرخصي تحصيلي بگيرد.
متقاضيان تغيير رشته مي بايست از اول تا پابان ارديبهشت ماه فرم هاي مربوطه را تكميل نمايند.
26.تغيير گرايش در پيام نور به چه صورتي انجام مي پذيرد؟
چنانچه در دفترچه راهنما رشته هاي تحصيلي عنوان گرايش قيد نشده باشد , گرايش رشته ,محض ويا بدون گرايش است.
درتغيير گرايش هيچگونه تطبيق واحدي صورت نمي گيرد.
در رشته هاي طرح تجميع دانشجويان پس از پايان ترم چهارم ميتوانند درخواست تغيير گرايش دهند.
27. چه زماني تطبيق واحد براي دانشجويان سراسري انجام مي پذيرد؟
حداكثر تا پايان دومين نيمسال تحصيلي بعد از پذيرش موظف به ارائه ريزنمره هاي تاييد شده خود به آموزش مركز/ واحد مي باشد اين فرصت قابل تمديد نيست.
28. تطبيق واحد براي دانشجويان فراگير در چه زماني انجام مي پذيرد و شروط تطبيق دروس چيست؟
براي دانشجويان دوره هاي فراگير دونيمسال فوق پس از پايان نيمسال يا نيمسالهاي دانشپذيري محاسبه مي شود.
واحدهاي درسي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مورد تاييد وزارت متبوع يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مورد تاييد گذارنده شده باشد.
محتواي آموزشي درس هاي گذرانده شده قبلي با هشتاد درصد محتواي واحدهاي مشابه در رشته جديد مطابقت داشته باشد تشخيص آن بعهده گروه هاي آموزشي مراكز استاني است.
نمره هاي دانشجو در هر درس حداقل 10 در معيار صفر تا بيست و معادل آن در ساير معيارها براي دانشگاههاي دولتي روزانه، پيام نور، مراكز تربيت معلم، آموزشكده هاي فني حرفه اي وغيره باشد.
از مراكز تربيت معلم صرفاً دروس عمومي مطابق جدول ارسالي قابل پذيرش است.
نمره هاي دانشجو در هر درس حداقل 12 در معيار صفر تا بيست و معادل آن در ساير معيارها براي دانشگاههاي غيردولتي اعم از حوزه هاي علميه، دانشگاه آزاد، دانشگاه هاي غيرانتفاعي، شبانه و غيره باشد .
واحد هاي درسي دوره هاي معادل و يا دوره هاي داخلي و پودماني دانشگاه جامع علمي و كاربردي با احراز شرايط زير قابل پذيرش است:
a)      دانشجو درس يا درس ها را در دوره معادل دانشگاه پيام نور گذرانده باشد.
b)      دوره هاي معادل و يا ساير دوره هاي آموزشي در صورتي براي تطبيق واحد قابل پذيرش است كه درامتحان جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت و حد نصاب نمره لازم را كسب نموده باشد.
واحد هاي گذرانده در دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي و كاربردي بشرط شركت در امتحان جامع دانشگاه مذكور و ارائه گواهي قبولي با نمره حداقل 12 قابل بررسي و تطبيق مي باشد.
حداكثر مجموع واحدهاي پذيرفته شده از دانشگاه هاي غير دولتي و غيرانتفايي و يا ساير موسسات آموزش عالي نبايد بيش از 50 ٪مجموع واحد هاي مصوب فعلي باشد.
تعداد واحدهاي درس هاي تطبيقي نبايد كمتر از تعداد واحدهاي درسي رشته جديد باشد در صورتيكه تعداد واحد كمتر باشد مي توان بصورت تلفيقي چند واحد درسي را با يك درس تطبيق نمود در اين حالت ميانگين نمرات درسهاي فوق نمره درس تطبيقي را تشكيل خواهد داد.
كليه نمرات درس هاي تطبيقي در ميانگين كل محاسبه مي گردد.
دانشجويان يا دانش پذيران مشروط پس از گذر اندن دروس مشروطي مي توانند تقاضاي تطبيق واحد بدهند.
دروس دوره دانشپذيري به هيچ وجه تطبيق ندارد.
29. آزمون تك درس و معرفي با استاد در دانشگاه پيام نور چه زماني و به چه صورت انجام مي پذيرد؟
تكدرس زماني مقدور است كه دانشجو فقط يك عنوان براي فراغت از تحصيل داشته باشد.
دروس عملي، آزمايشگاهي و غيره قابل ارائه بصورت تكدرس است.
چنانچه دانشجويي بيش از يك عنوان درسي داشته باشد و در تكدرس شركت نمايد تكدرس مورد قبول نيست.
شهريه دروس تكدرس 50 % شهريه متغيير و شهريه ثابت كامل دريافت ميشود
كساني كه در تكدرس آبانماه مردود مي شوند مي توانند در پايان ترم نيز شركت نمايند
تكدرس ارديبهشت ماه نيز همانند تكدرس آبانماه است.
چنانچه دانشجويان در يك درس سه بار تكدرس مردود شده باشد بشرط فراغت از تحصيل و حداكثر تا سه عنوان درسي باقي مانده داشته باشد ميتوان بصورت معرفي به استاد از ايشان آزمون بعمل آورد.
سوالات مربوط به بخش فراگير
1- آيا در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور داوطلب در انتخاب رشته محدوديت دارد؟
شركت در دوره هاي فراگير براي هر رشته اي كه داوطلب علاقه تحصيلي آنرا داشته باشدبدون توجه به زمينه ي تحصيلي قبلي وي امكان پذير مي باشد و براي سنجش ميزان توانمنديها و آمادگي تحصيلی داوطلبان به آنان اجازه داده شده است كه در رشته مورد علاقه بعنوان دانش پذير ثبت نام نموده و تعدادي از واحدهاي درسي رشته انتخابي خويش را طبق برنامه دانشگاه مطالعه و با كسب آمادگي هاي لازم در آزمون پايان نيمسال دانش پذيري كه توسط سازمان سنجش كشور بصورت سراسري برگزار مي شود ، شركت نمايند .
2- ادامه تحصيل در دانشگاه پيام نور به چه صورتي امكان پذير است ؟
داوطلب در صورت كسب حد نصابهاي لازم در آزمون بر طبق ضوابط و مقررات مصوب شوراي گسترش آموزش عالي كشور از وضعيت دانش پذيري به وضعيت دانشجويي تبديل يافته و تحصيل وي در دانشگاه پيام نور به صورت دانشجو در نيمسال دوم دانشگاه در رشته تحصيلي انتخابي ميسر خواهد بود .
3-آيا در دانشگاه پيام نور براي هر رشته تحصيلي ظرفيت پذيرش تعيين شده است ؟
ترتيبي اتخاذ گرديده كه در آزمونهاي دوره دانش پذيري نوع آزمون بصورت رقابتي نباشد و دانشگاه خود را موظف مي داند كه براي كليه دانش پذيراني كه ملاكهاي علمي و حد نصاب نمرات تعيين شده در قالب آيين نامه هاي دوره فراگير مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري را كسب نمايند ، ظرفيت لازم براي شكوفايي استعدادها و توانمدي تخصصي را از طريق فراهم سازي شرايط ورود به دانشگاه به صورت دانشجو فراهم نمايد .
4- در دانشگاه پيام نور دانش پذير و دانشجو به چه شخصي اطلاق مي گردد ؟
الف ) دانش پذير : داوطلبي كه شرايط ورود به دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور را دارد و در موعد مقرر در دوره هاي فراگير ثبت نام كرده است .
ب ) دانشجو : فردي كه از طريق آزمون سراسري يا دوره هاي فراگير پس از موفقيت در آزمون سراسري يا دوره دانش پذيري و احراز شرايط پذيرفته شده است .
5- مدرك تحصيلي مورد پذيرش براي ثبت نام در دوره دانش پذيري چيست ؟
دارندگان ديپلم رسمي متوسطه نظام قديم و پيش دانشگاهي نظام جديد در رشته هاي رياضي و فيزيك ، علوم تجربي ، علوم انساني ، هنر ، علوم و معارف اسلامي و دارندگان مدرك كارداني رسمي مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دارندگان ساير مدارك متوسطه تحصيلي اعم از هنرستان و دانشسراهايي كه مدت آموزش متوسطه آنها 4 سال بوده است و دارندگان مدرك رسمي كارداني پيوسته يا كارداني ، مجاز به شركت در آزمون هاي دوره هاي فراگير كارشناسي دانشگاه هستند .
تذكر 1 : دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر در صورتي كه از لحاظ مقررات وظيفه عمومي ممنوعيت نداشته باشند نيز مي توانند در اين دوره ها ثبت نام نمايند .
تذكر 2 : دارندگان مدرك تحصيلي با ميانگين كمتر از 10 نمي توانند در اين دوره ها شركت نمايند .
6- داوطلب متقاضي در آزمون فراگير پيام نور چه اقداماتي را بايستي انجام دهد ؟
داوطلب متقاضي شركت در آزمون بايد اقدامات زير را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد .
–         ثبت نام در نيمسال دانش پذيري
–         دريافت كارت ورود به جلسه آزمون در موعد مقرر
–         حضور در محل و حوزه اي كه براي او تعيين مي شود ، شركت در آزمون و پاسخگويي به سوالات آزمون
7- داوطلب دوره هاي فراگير چند رشته و مركز را مي تواند انتخاب نمايد ؟
هر داوطلب فقط مجاز به انتخاب يك رشته محل از مجموع رشته هاي موجود مي باشد .
8- آيا براي دانش پذيران از طريق دانشگاه پيام نور كلاس هاي رفع اشكال برگزار مي گردد ؟
دانش پذيران مي توانند جهت استفاده از كلاسهاي رفع اشكال مراكز/واحدهاي منتخب پيام نور پس از ثبت نام در آزمون فراگير با انجام فعاليت هاي زير شركت نمايند.
– مراجعه به پايگاه اطلاع رساني پيام نور به آدرس www.pnu.ac.ir  در تاريخ اعلام شده در سايت
– اعلام آمادگي و پرداخت وجه
پس از اين دو مرحله داوطلب به مراكز و واحدهاي منتخب براي استفاده از كلاسهاي آموزشي معرفي خواهد گرديد .
9-شرايط تبديل وضعيت ( قبولي در دوره هاي فراگير ) به چه صورتي خواهد بود ؟
داوطلب براي آنكه از دانش پذير به دانشجو تغييروضعيت دهد ضمن داشتن شرايط عمومي پذيرش بايد تمامي شرايط زير را احراز كند .
1-9 دانش پذير بايد در پايان نيمسال دانش پذيري در آزمون تمامي درس هاي اختصاصي ( 6 تا 8 واحد مشخص شده براي هر رشته ) و تمامي درس هاي عمومي ( 8 واحد ) شركت كند و حداقل نمره 10 در هر يك از مواد درسي كسب نمايد .
2-9 حداقل ميانگين دانش پذيري 12 از 20 را كسب نمايد .
داوطلبيني كه بصورت همزمان شرايط بندهاي 1-9 و 2-9 را كسب نمايند قبول شناخته مي شوند .
10- در دوره هاي فراگير دانش پذير چه زماني مشروط شناخته مي شود ؟
دانش پذير زماني مشروط شناخته مي شود كه :
الف ) حائز شرايط ثبت نام بوده و شرط بند 2-9 را احراز كرده ولي حداكثر در يك تا دو درس نمره كمتر از 10 كسب كرده باشد . چنين داوطلبي مي تواند به عنوان دانشجوي مشروط درس ثبت نام نمايد ، ثبت نام وي تا اخذ نمره قبولي در درس يا دروس مردودي ( حداكثر تا پايان نيمسال دوم ) به صورت مشروط خواهد بود .
ب ) حائز شرايط ثبت نام بوده و شرايط بند 1-9 را احراز كرده ولي ميانگين دانش پذيري و ميانگين وزني حداقل 12 ( بند 2-9 ) را كسب نكرده باشد . چنين داوطلبي مي تواند به عنوان دانشجوي مشروط ميانگين ثبت نام نمايد اما ثبت نام وي تا احراز مينگين دانش پذيري حداقل 12 ( حداكثر تا پايان نيمسال دوم ) به صورت مشروط خواهد بود .
شايان ذكر است در پايان نيمسال دوم تحصيلي ، دانشجويان مشروط بندهاي الف وب در صورتي كه شرايط لازم را احراز ننمايند از ادامه تحصيل محروم خواهند شد .
تذكر مهم : با توجه به اينكه در دوره دانش پذيري به منظور تسهيل ورود دانش پذيران به دوره دانشجويي تعدادي از دروس دانش پذيري مشمول تراز خواهد شد و دانش پذيران بر اساس نمرات تراز قبول يا مشروط شناخته مي شوند لذا طبق مصوبات دانشگاه دانش پذيران موظفند دروسي را كه نمرات خام آنها كمتر از 10 مي باشد پس از تبديل وضعيت به دانشجويي با رعايت پيش نياز بگذرانند .
11-ضوابط نيمسال دانش پذيري در دوره هاي فراگير چيست ؟
1-11- ثبت نام در دوره هاي فراگير به منزله پذيرفتن كليه ضوابط و مقررات تلقي مي شود .
2-11- كليه آزمون ها به صورت چند گزينه اي برگزار مي شود .
3-11- سؤالات آزمون مطابق با سرفصل درس ها و كتابهاي معرفي شده در جدول منابع موجود در دفترچه راهنما طراحي مي شود .
4-11- برگزاري آزمون و تصحيح پاسخنامه ها با نظارت سازمان سنجش انجام مي گردد .
5-11- در صورت تصويب مراجع ذيربط در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دانشگاه پيام نور ، نيمسال دانش پذيري حداكثر تا دو نيمسال قابل تمديد است .
12-ضوابط ادامه تحصيل در دانشگاه پيام نور ( پس از قبولي در آزمون نيمسال دانش پذيري ) چيست ؟
1-12- دانشجو موظف است در اولين نيمسال تحصيلي از سازمان آموزش و پرورش ، تاييديه تحصيلي خود را درخواست كند تا به مركز يا واحد دانشگاهي ارسال شود .
2-12- دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصلي در مهلت اعلام شده از سوي دانشگاه براي ثبت نام و انتخاب واحد درسي اقدام كند . اقدام نكردن به موقع در نيمسال تحصيلي به منزله محروميت از ادامه تحصيل در آن نيمسال تحصيلي خواهد بود ، به علاوه در صورتي كه دانشجو در طول همان نيمسال براي تعيين وضعيت تحصيلي خود مراجعه نكند منصرف از تحصيل شناخته خواهد شد .
3-12- تعداد كل واحدهاي قابل انتخاب در هر نيمسال تحصيلي ( به جز در آخرين نيمسال تحصيلي ) با توجه به ميانگين نيمسال قبل دانشجو ، حداقل 8 و حداكثر 24 واحد بر طبق آيين نامه آموزشي دانشگاه است .
4-12- نمره قبولي در هر درس 10 از 20 است .
5-12- در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت دانشگاه بيش از دو نيمسال تحصيلي ترك تحصيل كند از ادامه تحصيل محروم خواهد شد .
6-12- دانشجوي مشمول خدمت وظيفه عمومي با رعايت مقررات وظيفه عمومي به شرط آنكه غيبت سنواتي نداشته باشد مي تواند از معافيت تحصيلي استفاده نمايد.
7-12- تحصيل همزمان با خدمت وظيفه عمومي به شرط موافقت محل خدمت از نظر دانشگاه با رعايت ساير مقررات بلامانع است ، ولي گواهي اشتغال به تحصيل تا قبل از ارائه كارت پايان خدمت صادر نمي شود .
8-12- دانشجو مي تواند در صورت تمايل از ادامه تحصيل انصراف دهد . اين درخواست بايد به صورت كتبي به مركز مربوطه ارائه شود .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *