عضویت

طراحی مد و لباس

مقدمه :

تا آنجا كه تاريخ نشان مي‌دهد، هميشه انسان لباس مي پوشيده است ولي البته در طول تاريخ با گذشت زمان و با تفاوت مكانها لباس فوق العاده متنوع و متفاوت بوده است. در گذشته بيشتر لباس به عنوان حفظ سرما و گرما و نيز زينت و تجمل مورد استفاده قرار مي‌گرفته است و جنبه ايمني و حفاظت آن در درجه بعد بوده، اما در زندگاني صنعتي امروز، نقش ايمني لباس و جنبه حفاظت آن در بسياري از رشته ها در درجه اول اهميت قرار دارد. فضا نوردان، مأموران آتش نشاني، كارگران معادن، غواصان وبسياري ديگر، از لباسهاي مخصوص براي حفظ خود در برابر انواع خطرها استفاده مي كنند. وسايل توليد لباس در عصر ما به قدري متنوع شده و توسعه يافته است كه با گذشته اصلاً قابل مقايسه نيست.

امروزه با توجه به تنوع و اهميت بيشتر لباس نسبت به گذشته روشهاي دوخت هم توسعه يافته است و در كنار كار دوخت نيز متدهاي الگوكشي جهت متناسب و خوش تركيب شدن بر روي بدن افراد برنامه ريزي و طراحي شده است. در اين بخش سعي شده تا انواع الگوهاي تدريس شده در آموزشگاه به نحو صحيح ارائه شود. اين الگوها شامل : انواع دامن، بالاتنه، آستين، انواع يقه، شلوار و طرز دوخت آن و … كه با متد گرلاوين مي‌باشد.

 

آزمون آموخته ها و نتايج

انواع دامن

اندازه هاي لازم جهت كشيدن كادر دامن :

قد جلو تا زمين

36-103

بخش اول

قد پلهو تا زمين

36-104

قد پشت تا زمين

36-102

دور باسن كوچك

94

بلندي باسن كوچك نصف

دور باسن بزرگ

100

بلندي باسن بزرگ است

بلندي باسن

18

دور كمر

64

بايد توجه داشت كه خانم هايي كه داراي شكم بزرگ هستند براي اندازه گيري باسن بزرگ متر را در قسمت جلو از روي ناف عبور داده و در پشت روي برجستگي باسن اندازه‌ مي‌گيريم. در ضمن براي پيدا كردن قد دامن از زمين تا زير زانو را اندازه گرفته يادداشت مي‌كنيم و از سه قد اصلي كم كرده تا قد دامن ما به دست آيد.

در اينجا 36 سانت مي باشد.

براي اندازه گيري دور باسن كوچك محل استخوان لگن خاصره را اندازه مي‌گيريم (قسمت بالاي برجستگي باسن)

طرز كشيدن كادر الگوي دامن :

ابتدا  دور باسن بزرگ را پيدا كرده سپس +1 مي كنيم (براي افراد چاق  دور باسن + cm2 و براي افراد لاغر cm+ 1 مي‌باشد). سپس بلندي جلو و بلندي پهلو و بلندي پشت را منهاي اختلاف از زمين تا زير زانو كه در هر هيكل متفاوت است ولي براي هر سه اندازه ثابت مي باشد نمود،‌باقيمانده حاصل بدست آمده قد اصلي دامن مي باشد.

براي طرز كشيدن الگو از سمت چپ كاغذ بلندي پشت را كشيده (الف) (ب) از (ب)  دور باسن را كه در اينجا +1 كرده به سمت راست رفته نقطه (ذ) بلندي قسمت جلو را براي پيدا كردن خط وسط جلو بالا رفته (د) براي پيدا كردن خط پهلو در قسمت پايين دامن خط (ب) (ذ) را نصف كرده چون قسمت جلوي دامن بزرگتر از پشت مي‌باشد يعني :

نصف دور باسن

51 = 1+50=2 : 100

 دور باسن

5/25=2 : 51

در جلو

5/27=2+5/25

در پشت

5/23=2-5/25

از نقطه (ذ) اندازه جلو را به سمت چپ رفته (س) بلندي پهلو را بالا رفته (ش) از (ش) به (الف) و (د) وصل مي كنيم كه اين خط ، خط كمر مي باشد.

اينك بلندي باسن كوچك را از خط وسط پشت در قسمت كمر پائين آمده خطي مستقيم به وسيله گونيا يا خط كش به خط وسط جلو وصل مي كنيم مي شود (پ ) (ت) به همين ترتيب بلندي باسن بزرگ را از قسمت چپ روي خط وسط پشت از خط كمر پائين آمده باز هم به وسيله گونيا يا خط كش به خط وسط جلو وصل مي كنيم مي شود (ج) (چ) خط باسن كوچك و خط باسن بزرگ به دست مي آيد.

تا اينجا كادر دامن تكميل است

طرز كشيدن پنس هاي دامن :

پشت دامن روي كمر د قسمت پشت الگو 2 سانتي متر روي خط كمر داخل شده (ل) به باسن بزرگ وصل مي كنيم محل زيپ مشخص مي گردد و روي كمر در قسمت پهلو از خط مشترك پهلو جلو و پشت هم 2 سانتي متر به سمت چپ رفته (ك) از (ك) به وسيله خط هلالي به باسن بزرگ وصل مي كنيم انحناي خط پهلوي پشت مشخص مي گردد. فاصله باقيمانده خط كمر را روي الگوي پشت سه قسمت مي كنيم.  آن را از محل زيپ از خط وسط پشت 3+ سانتي متر داخل شده انتهاي پنس پشت به دست مي آيد (ق) قطر پنس روي خط كمر 3 سانتيمتر مي باشد از (ز) 3 سانتيمتر به سمت چپ رفته (ژ) نقاط به دست آمده را به هم وصل مي كنيم پنس پشت به دست مي آيد.

جلوي دامن :

روي خط كمر در قسمت پهلو از خط صاف مشترك پهلوي جلو و پشت 2 سانتيمتر به سمت راست داخل شده (گ) به باسن بزرگ وصل مي كنيم باقيمانده خط كمر را در قسمت جلو تا خط صاف جلو سه قسمت نموده  آن را از خط صاف جلو داخل شده علامت مي‌گذاريم (هـ ) همين  را 1+ سانتيمتر كرده از خط صاف جلو داخل خط باسن بزرگ داخل شده علامت مي‌گذاريم (خ) قطر پنس بزرگ جلو 3 سانتيمتر مي باشد از نقطه (هـ ) 3 سانتيمتر به سمت چپ رفته (ي) نقاط مشخص شده را به هم وصل مي كنيم پنس بزرگ جلو به دست مي آيد. براي پيدا كردن محل پنس كوچك از سمت چپ پنس بزرگ جلو تا انحناي خط پهلوي جلو از نصف كرده علامت مي گذاريم (ص) از نقطه به دست آمده تا خط صاف جلو را اندازه گرفته همان اندازه را روي خط باسن كوچك از خط صاف جلو داخل شده علامت مي گذاريم يك عمود به دست مي آيد. دو طرف اين عمود روي خط كمر از نقطه (ص) 1 سانتيمتر علامت گذاشته به شكل پنس تا باسن كوچك ختم مي كنيم.

توضيح : بلندي پنس هاي بزرگ را به دلخواه به نسبت باسن بزرگ مي توان كوتاه كرد.

كنترل كمر :

بعد از آماده شدن الگوي اوليه دامن كمر را كنترل مي كنيم. به اين ترتيب كه فاصله بين پنس ها را روي الگوي جلو و پشت با هم جمع كرده بايد مساوي با  دور كمر باشد. در صورتي كه اضافه داشت در قسمت پهلو نصف از جلو و نصف از پشت داخل شده بعد از كنترل باسن كوچك كه آن هم به همان شكل كنترل كمر است كه فاصله بين پنس ها را روي باسن كوچك حساب مي كنيم. در صورتي كه اضافه داشت در طرف خط پهلو نصف از جلو و نصف از پشت علامت گذاشته نقاط كنترل شده را به شكل هلالي به باسن بزرگ ختم مي كنيم.

انواع الگوي دامن

دامن تنگ (شماره يك ) :

از الگوي كنترل شده دامن رولت مي كنيم و پنس بلند جلو را بين (9 تا 12) سانتي متر و پنس بلند پشت را بين (10 تا 15) سانتيمتر اندازه مي زنيم و به وسيله گونيا اشل اصلاح مي‌كنيم. از خط پهلو در لب دامن 2 سانتيمتر به طرف جلو و پشت دامن اندازه مي‌زنيم

از نقاط به دست آمده به محل تقاطع خط باسن بزرگ و خط پهلو وصل مي كنيم. لب دامن تنگتر مي شود البته بستگي به طرح مورد نظر دارد.

دامن چهار اوزمان (شماره 2 ) :

دامنه ساده كنترل شده درست مي كنيم از خط صاف جلو تا زير پنس بزرگ جلو را اندازه گرفته همان اندازه را از پاي دامن داخل شده نقطه به دست آمده را به پنس جلو وصل مي‌كنيم. از خط صاف پشت هم روي باسن بزرگ تا زير پنس پشت را حساب كرده همان مقدار از پاي دامن در قسمت پشت داخل شده به هم وصل مي كنيم. اين دو خط بدست آمده را بعد از بستن پنس هاي كمر بريده داخل آن به اندازه اي كه باز شد در پاي دامن اوزمان مي‌دهيم.

توضيح : مقدار اوزمان دامن به داخل است در صورتي كه بخواهيم قسمت فون پاي دامن كمتر باشد به دلخواه از 3 تا 5 سانت در پاي دامن اوزمان مي‌دهيم. مطابق شكل (17).

دامن هشت اوزمان (شماره 3 ) :

دامن ساده كنترل شده درست مي كنيم مانند دامن فون شماره 2 از خط صاف مشترك پهلوي جلو و پشت تا زير پنس كوچك جلو روي خط باسن كوچك را اندازه گرفته به همان مقدار از خط پهلو در پاي دامن داخل شده اين دو نقطه را به هم وصل مي‌كنيم. از خط صاف مشترك پهلوي جلو و پشت به طرف چپ روي الگوي پشت تا پنس بسته شده پشت را نصف مي كنيم از نصف علامت گذاشته تا خط صاف پهلو را اندازه گرفته به همان اندازه از خط كمر و پاي دامن داخل شده يك عمود و موازي با خط صاف پهلو به دست مي‌آيد. دو طرف اين عمود روي دامن خط كمر دو سانتي متر علامت گذاشته به شكل پنس كوچك 2 سانتيمتري روي خط كمر پشت به باسن كوچك وصل مي كنيم اين دو خط به دست آمده در جلو و پشت را تا باسن كوچك نقطه انتهاي باسن كوچك چيده پنس ها را روي خط كمر بسته هر چقدر باز شد در پاي دامن اوزمان مي دهيم به علت بسته شدن اين پنس ها روي خط كمر پشت خط كمر 2 سانتيمتر تنگ م شود. مي توانيم از 2 سانتيمتر محل زيپ صرفنظر كنيم و زيپ را روي خط صاف پشت بدوزيم. در صورتي كه در قسمت پشت را گودي كمر پوشنده گود باشد 2 سانتيمتر كمبود را از محل كنترل كمر در قسمت پهلو جبران مي كنيم، پنس زيپ را دست نمي زنيم.

دامن ده اوزمان (شماره 4 ) :

از دامن شماره 3 رولت كرده خط صاف پهلو را تا زير پنس جلو چيده و در پاي دامن به دلخواه تا 5 سانت اوزمان مي دهيم.

دامن پيلي دوقلو در وسط پشت :

دامن ساده كنترل شده درست مي كنيم اگر بخواهيم دامن مافوق باشد مي توانيم دامن شماره 2 را كشيده سپس از وسط پشت مانند جلو مي توانيم براي پيلي اضافه كنيم. بلندي پيلي در جلو و پشت بستگي به دلخواه دارد. (بعد پيلي ها را تا زده با اطو خط مي‌اندازيم).

دامن تنگ جيب دار :

ابتدا از الگوي دامن تنگ كنترل شده (شماره 1 ) رولت مي كنيم. سپس طبق مدل دهانه جيب را در محل مورد نظر رسم كرده آنگاه دو نقطه (هـ ) و (ب) را به يكديگر وصل مي كنيم بدين ترتيب پنس بزرگ (هـ – خ – ي ) تبديل به پنس كوچك (هـ – ب – ي) خواهد شد. (خ-و) را نصف كرده نقطه (ن ) را مي گذاريم نقاط (ب – ن – د) (كيسه جيب )را به طور هلالي به يكديگر وصل كرده سپس نقاط (ي – ب – ن – د – گ) را رولت كرده (شكل الف) و نقاط (ب-ن-د) را نيز رولت كرده (شكل ب) . در هنگام دوخت خط (ب –د) توسط تكه رولت شده (شكل ب) سجاف مي كنيم و هلال تكه (الف) و هلال تكه (ب) را به يكديگر مي دوزيم. در خط پهلو هيچگونه تغييري داده نمي شود.

دامن دوپيلي در جلو روي زانوها (به حالت يك طرفه )

دامن ساده كنترل شده درست مي كنيم. در قسمت جلو از انتهاي پنس بزرگ خط صافي كشيده به پائين دامن كه فاصله پنس بزرگ از خط وسط جلو تا پائين به يك اندازه مي‌باشد. اين خط را ادامه مي دهيم به خط كمر سپس اين خط را بريده داخل آن يك اوزمان 14 سانتي در كمر و پائين دامن كمر داده و بلندي پيلي بستگي به دلخواه دارد. براي وصل قسمت يك به قسمت شماره 2 قسمت اوزمان داده شده را تا زده قسمت 2 را طوري وصل مي كنيم كه خطوط باسن كوچك و بزرگ را امتداد هم قرار بگيرد.

در قسمت پشت هم عيناً مثل قسمت جلو عمل مي شود يا به دلخواه قسمت پشت را ساده تر به مي‌داريم (اگر بخواهيم دامن ما فون باشد مي توانيم دامن فون شماره يك را بعد از كشيدن الگو و كنترل انجام دهيم).

دامن پيلي دو قلو روي زانو :

اين دامن مانند دامن قبلي تهيه مي گردد با اين تفاوت كه به جاي 14 سانتي متر پيلي 14 سانتي متر اوزمان مي دهيم و به جاي تاي يك طرفه پيلي به شكل دو قلو تا شده بالا و پائين رولت مي شود.

دامن پليسه اريب :

از انواع فون ها به دلخواه مي توان براي شالوده اين دامن رولت نمود كمر و باسن بزرگ و پاي دامن را به دلخواه برحسب پهنا يا باريكي پليسه ها مي توان تقسيم كرد. در اين نمونه كمر و باسن و پاي دامن به 6 قسمت تقسيم شده، نقاط به دست آمده تقسيم شده را به هم وصل مي كنيم. مقدار پنس هاي روي خط كمر به اضافه هلالي كنترل كمر را حساب كرده به دوبرابر تعداد پليسه ها تقسيم نموده حاصل به دست آمده را به دو طرف خطوط تقسيم شده تا باسن كوچك به شكل پنس هاي كوتاه رد مي كنيم. اضافات كمر از بين مي رود.

اين پنس ها در موقع جدا كردن پليسه ها از بين مي رود. هر قسمت جدا كرده روي كاغذ ديگري چسبانيده به اندازه دو برابر قطعه از بالا و پائين اوزمان داده و بعد تكه دوم را طوري مي‌چسبانيم كه خطوط باسن ها در امتداد هم قرار بگيرد الي آخر.

پليسه راسته :

مانند پليسه اريب عمل مي كنيم منتها از دامن شماره 1 رولت نموده چون كليه پنس ها در خط كمر موجود است پنس ها را به اضافه كنترل كمر تقسيم بر دو برابر تعداد پليسه ها نموده اطراف خطوط تقسيم شده تا باسن كوچك را رد مي كنيم.

دامن شش ترك :

از دامن تنگ رولت كرده خط لب دامن و كمر را به سه قسمت تقسيم مي كنيم ساسون ها را حساب كرده و به اطراف خطوط نقطه چين مطابق شكل (26) منتقل مي كنيم يك قسمت را رولت كرده و براي گشادي لب دامن بين 5 تا 10 قسمت رولت شده اضافه مي كنيم و از آن نقطه به باسن كوچك وصل مي كنيم. البته بايد خط مايل با خط عمود تا باسن كوچك يك اندازه باشد تا گوشه هاي ترك ها آويزان نشود.

شكل ب : با انتقال پنس به وسط ترك و قيچي كردن خط وسط تا انتهاي پنس آن را مي‌بنديم و با بستن پنس فضاي مورد نظر ايجاد مي گردد.

دامن 8 ترك بدون الگو

مستطيلي رسم مي كنيم كه طول آن مساوي باشد با قد دامن و عرض آن برابر با  دور باسن بزرگ باشد. از دو طرف خط عمود الگو، بلندي باسن كوچك را پائين آمده خطي موازي با خط كمر براي باسن كوچك مي كشيم خط افقي كمر و خط افقي پاي دامن را نصف نموده يك خط عمود موازي رسم مي كنيم. حالا  دور كمر را به دست آورده دو طرف خط عمود موازي روي خط كمر علامت مي گذاريم. علامات مشخص شده را به باسن كوچك ختم مي كنيم خط عمود وسط را از پاي دامن تا خط كمر چيده به وسيله اين خط از 8 تا 12 سانتيمتر به دلخواه اضافه مي كنيم.

عرض كمر = 8=8 : 64 دور كمر

هر طرف عرض كمر 4=2 : 8

عرض مستطيل 12=8 : 96 دور باسن بزرگ

طول مستطيل 62=40-102 قد جلو تا زمين

دامن شلواري با پيلي :

از دامن شماره 2 رولت كرده از پائين دامن در خط وسط جلو و پشت 5/1 سانت خارج شده و به باسن كوچك يا خط كمر وصل مي كنيم. بعد از 5/1 سانت 14 سانت و از خط كمر 12 سانت براي پيلي خارج شده و نقاط به دست آمده را به يكديگر وصل مي كنيم. از خط صاف موازي جلو در قسمت كمر براي بلندي فاق  دور باسن بزرگ را پائين آمده از نقطه به دست آمده به وسيله گونيا به اندازه  نصف باسن بزرگ براي گشادي فاق خارج شده سپس خط پاي دامن را در قسمت جلو ادامه مي دهيم. به اندازه گشادي فاق به دست آمده +2 سانتي متر خارج شده دو نقطه را به هم وصل مي كنيم. بلندي فاق را به سه قسمت كرده 2 از محل گشادي فاق بالا رفته به وسيله خط منحني وصل مي كنيم. در قسمت پشت از پاي دامن تا محل گشادي فاق جلو را اندازه گرفته از پاي دامن خط صاف موازي وسط پشت بالا مي‌رويم از نقطه به دست آمده گشادي فاق جلو را گونيا نموده علامت مي گذاريم در پاين دامن پشت هم خط پاي دامن راادامه داده به اندازه گشادي فاق +2 سانتي متر خارج شده به نقطه علامت گذاشته وصل مي كنيم. بلندي فاق در قسمت پشت نصف شده هلال منحني فاق پشت را وصل مي كنيم.

دامن شلواري بدون پيلي :

عيناً دامن شلواري با پيلي است منتها اضافات براي پيلي داده نمي شود.

دامن برش دار :

از دامن شماره 2 رولت نموده با توجه به طرح دامن ابتدا ساسون ها را در الگو جلو و پشت بسته سپس طرح مورد نظر را روي الگو رسم مي كنيم و خطوط كشيده شده را قيچي كرده قسمتهاي جدا شده را روي پارچه قرار داده در اين طرح خط وسط جلو برش و خط وسط پشت را نيز روي دو لاي پارچه قرار مي دهيم. در اين صورت زيپ در پهلو قرار مي گيرد. در اين مدل دامن ها اگر بخواهيم در پهلو برش درز نخورد كه بايد قسمت برش الگوي جلو و پشت را از خط پهلو و يا بستن به يكديگر وصل مي شود و زيپي در قسمت وسط پشت قرار مي‌گيرد.

در برش هاي عرضي روي دامن يا بالاتنه بايد با پارچه لطيف يا ارگانزا دو لبه نموده و به صورت واحد عمل كرد تا برش تغيير شكل ندهد.

دامن چهار ترك كلوش:

از قسمت جلوي دامن شماره 2 رولت مي كنيم. پنس كوچك را از پهلو رد مي كنيم باقيمانده خط كمر را نصف كرده گشادي پاي دامن را هم نصف مي كنيم به هم وصل كرده اين را از پاي دامن چيده تا وسط خط كمر در قسمت پاي دامن به دلخواه (بسته به گشادي كلوش) اوزمان مي دهيم و به كمر ختم مي كنيم.

دامن نيم كلوش :

يك خط عمودي و يك خط افقي رسم مي كنيم كه يكديگر را در گوشه كاغذ قطع كنند.  دور كمر را تقسيم بر 20 ثابت را به دست آورده دو حاصل را از هم كم مي‌كنيم. فرضاً (دور كمر را 60 حساب كرده ايم).

20=3 : 60

1=20 : 20

19=1-20

عدد به دست آمده را شعاع قرار داده از گوشه عمود نقطه چين نموده به هم وصل مي‌كنيم. هلال كمر فرضي به دست مي آيد. در صورتي كه جلو دامن دكمه داشته باشد 3 سانت براي سجاف جلو اضافه مي گذاريم براي كلوش دو درز الگو را روي دولاي پارچه قرار نمي‌دهيم.

دامن تمام كلوش يا كلوش چادر نمازي :

يك خط افقي بالاي كاغذ با فاصله رسم نموده از وسط آن خطي عمود مي كنيم. روي اين سه خط  نصف دور كمر را تقسيم بر 30 ثابت نموده، دو حاصل را از هم كم مي‌كنيم. حاصل را شعاع قرار مي دهيم. (دور كمر 60 فرض شده)

30=2 : 60

10=3 :30

5/0=20 : 10

شعاع 5/9=5/0-10

شعاع بدست آمده را از گوشه عمود شده قبلي نقطه چين هلال كمر را وصل مي كنيم. از نقطه هلال به دست آمده قد جلو را به طرف پائين ادامه داده با فاصله اين قد را تا قسمت چپ نقطه چين مي‌كنيم. پاي دامن به دست مي‌آيد. پارچه را از طول تا نموده و الگو را از خط افقي روي تاي پارچه قرار مي‌دهيم.

دامن بادبزني (شانل ) :

از دامن تنگ رولت كرده الگوي جلو و پشت را به چهار قسمت مساوي تقسيم مي‌كنيم. ساسون‌ها را حساب مي‌كنيم و به اطراف خطوط تقسيم شده تا باسن كوچك منتقل مي‌كنيم. مطابق شكل (35). يكي از قسمتها را روي الگو رولت مي‌كنيم و به اندازه دلخواه از لب دامن بالا مي‌آئيم و علامت مي‌گذاريم. سپس بين 5 تا 25 سانتي متر به لب دامن اضافه مي‌كنيم و به نقاط علامت زده شده وصل مي كنيم. خط مايل جديد بايد به اندازه خط عمود باشد.

دامن لنگي (اسكاتلندي – پرت فوي‌) :

دو جلو و يك پشت كامل از الگوي دامن شماره 1 طوري قرار مي دهيم كه پشت كامل در وسط و دو جلو كامل در طرفين آن قرار بگيرند و خطوط باسن ‌ها هم در امتداد هم باشند در سمت راست الگو از انتهاي پنس كوچك جلو تا خط را اندازه گرفته همان اندازه از پاي دامن داخل شده يك عمود موازي با خط صاف جلو به دست مي‌آيد. در سمت چپ روي الگوي كامل جلو از زير پنس كوچك تا خط صاف مشترك جلو و پشت را اندازه گرفته يك عمود موازي با خط مشترك مي‌كشيم. خطوط هاشور شده سمت چپ قسمت زيردامن مي‌باشد و براي اينكه قسمت زيردامن از روي دامن آويزان نشود،‌يك پنس 2 سانتي‌ در قسمت چپ الگوي كامل جلو روي خط باسن بزرگ قرار گرفته به نوك پنس بزرگ جلو وصل مي‌كنيم. اين پنس را روي الگو بسته روي پارچه مي‌گذاريم.

بخش دوم : الگوي بالاتنه

اصول تهيه الگوي بالاتنه :

براي اين كار بطوري كه در قسمت اندازه گيري دامن ها گفته شد ابتدا يك نوار به دور كمر بسته براي بلندي جلوي بالا تنه متر را از گودي گردن تا زير نوار و براي بلندي پشت از آخرين مهره پشت گردن تا زير نوار و براي كنفورماسيون متر را از گودي كمر از طرف پهلو زير نوار گذاشته ، آن را از روي شانه و از پشت گردن رد كرده از طرف ديگر شانه به طرف پهلوي ديگر در گودي كمر تا زير زانو اندازه مي‌گيريم. براي بلندي سينه از گودي گردن تا نوك سينه و براي فاصله دو سينه از نوك سينه سمت راست تا نوك سينه سمت چپ اندازه مي‌گيريم و براي اندازه گيري دور سينه از ميان ستون فقرات پشت به طوري كه متر از نوك سينه بگذرد (در موقع اندازه گيري دور سينه بايد دقت كرد كه در وسط سينه چهارانگشت دست به حالت خوابيده قرار بگيرد) و بعد دور باسن كوچك و دور باسن بزرگ و بلندي آن مانند دامن عمل مي شود. سپس كارور جلو (گرور) از چين خوردگي يا آخرين نقطه اي كه دست به بدن متصل مي شود از سمت چپ به سمت راست اندازه مي‌گيريم و كارور پشت (گرور) هم در پشت مانند جلو عمل مي شود و سپس دور حلقه گردن تا گودي گردن در قسمت جلو.

سرشانه از انتهاي گردن تا افتادگي شانه (موازي شانه) و ادامه آن تا آرنج و مچ را هم اندازه مي‌گيريم. دور حلقه آستين متر را از زيربغل گذرانده تا استخوان برآمده شانه بطور آزاد (نرمال) دور بازو روي برجستگي باز و بطوري كه متر از زير دست بگذرد و دور مچ با چهارانگشت زير متر اندازه مي‌شود.

 نتيجه گيري :

يك طراح لباس در صورتي مي تواند در كار خود موفق باشد كه اولاً بتواند با توجه به مدل لباس خود مورد نظر الگوي صحيح آن را طراحي كند و ثانياً از نحوه دوخت آن آگاهي كامل داشته باشد؛ چون در صورت نداشتن اطلاعات كافي در زمينه الگوكشي و دوخت ممكن است طرحهايي ارائه دهد كه قابليت اجرايي نداشته باشد و تنها جنبه طراحي آن مفيد واقع شود. در نتيجه دانستن روش الگوكشي و دوخت يك لباس به عنوان مهمترين بخش براي طراحي يك لباس، مورد توجه مي باشد.

امروزه انواع مختلفي از متدهاي رسم الگو، در بعضي از كشورها طراحي شده است. كه در آن اندازه قراردادي نرمال به عنوان سايز استاندارد در سه حالت : چاق،‌متوسط و لاغر فرض شده است و معياري براي طراحان الگو در ترسيم مدل كشي هاي مختلف در به وجود آوردن سايزهاي ديگر مي باشد.

در اين آموزشگاه متدهاي تدريس شده شامل مولر و گرلاوين مي باشد كه البته در آموزشگاهها بيشتر به روش گرلاوين تدريس مي شود در صورتي كه در دانشگاه مولر آموزش داده مي شود. مولر نسبت به گرلاوين روشي جديدتر اما پيچيده تر مي باشد و متد كشور آلمان است كه شالوده آن براساس سايز نرمال كه در بالا ذكر شد تنظيم شده است و به نظر مي رسد با توجه به تفاوت هاي نژادي كه بين كشور ايران و آلمان وجود دارد، آلماني ها از اندامهاي بلندتر و ظريف تر بهره مند هستند كه اين متد براي اندامهاي ايراني چندان مناسب نمي باشد در حاليكه روش گرلاوين كه مخصوص كشور فرانسه است به اندامهاي ايراني نزديك تر است و شايد به
 
اصول استفاده از رنگ‌ها در طراحی لباس
در ایران، هر چقدر دلتان بخواهد خیاط داریم و هر کسی برای خودش خیاط آشنایی دارد که هرازچندگاهی چند دست لباس برایش می‌دوزد، جالب است بدانید که در کشورهای اروپایی مانند انگلیس، عکس آن است. آنجا طراحان لباس زیادی در جامعه حضور دارند ولی کمتر کسی فکر رفتن به خیاطی را به ذهن خود راه می‌دهد چون این کارها در آن کشورها هزینه زیادی برمی‌دارد.
مد,اصول استفاده,رنگ‌
در کشورهای اروپایی کسی مانند ما عادت ندارد برای یک مهمانی به بورس پارچه‌فروشی‌ها سر بزند و لباس دلخواهش را بدوزد.
بنابراین حالا که از این نظر حسابی دست‌مان باز است، بد نیست علم انتخاب رنگ در طراحی لباس را یاد بگیریم. در این صورت در لباس‌هایتان بیش از پیش خواهید درخشید.
● چشم‌نوازتر شوید
انتخاب رنگ‌های مناسب برای لباس چیزی فراتر از سلیقه شخصی است. ممکن است متخصص طراحی لباس، ترکیب نارنجی و فیروزه‌ای را برای لباس بپسندد ولی پسند دیگران احتمالا چیزی دیگر است. چون متخصص‌ طراحی لباس با آشنایی از رنگ‌ها، رنگ‌هایی را کنار هم می‌چیند که با هم هماهنگ باشند. هماهنگی در رنگ لباس‌هایی که انتخاب می‌کنید مانند هماهنگی در نت‌های موسیقی است. همان‌طور که هماهنگی در نت‌های موسیقی می‌تواند آهنگی گوش‌نواز بیافریند، هماهنگی در رنگ‌بندی لباس می‌تواند شما را چشم‌نوازتر نشان دهد.
● از دایره رنگ کمک بگیرید
دایره رنگ، دایره مشهوری است که رنگ‌ها در آن با اصول ویژه‌ای چیده شده‌اند. اگر شما اصول استفاده از این دایره رنگ را در طراحی لباس یاد بگیرید می‌توانید لباس‌هایتان را با استفاده از الگوهایی که این دایره رنگ در اختیارتان قرار می‌دهد، ست کنید و جذاب‌تر به‌نظر بیایید.
● رنگ‌های مشابه
در جهت عقربه‌های ساعت رنگ‌های مشابه در کنار هم قرار می‌گیرند. برای مثال، قرمز و نارنجی و یا زرد و سبز روشن و یا سبز سیر و یشمی، شما می‌توانید این ترکیبات را برای لباس‌هایتان انتخاب کنید و بسیار برازنده‌تر به نظر بیایید.
● رنگ‌های متضاد
میان هر رنگ و رنگ متضاد آن سه رنگ فاصله است. برای مثال، قرمز و سبز سیر یا نارنجی و یشمی، یا سبز روشن و بنفش. رنگ‌های متضاد شما را پررنگ‌تر به نظر می‌رسانند و قدرت رنگ‌های لباس‌هایتان را بیشتر نشان می‌دهد. می‌توانید رنگ روسری و مانتو و یا بلوز و دامن‌تان را متضاد انتخاب کنید.
● رنگ‌های مکمل
چنین رنگ‌هایی در دایره رنگ درست در مقابل هم قرار می‌گیرند مانند قرمز و سبز، نارنجی و آبی و یا زرد و بنفش روشن یا سبز روشن و بنفش سیر.
● رنگ‌های گرم و سرد روشن یا تیره
بسیار عالی است که شما از ترکیب رنگ‌ها در طراحی لباس‌تان استفاده کنید. انتخاب رنگ‌های گرم و یا سرد، زنده یا کدر و مرده و یا روشن و یا تیره می‌تواند چهره شما را در لباس‌تان بسیار متفاوت جلوه دهد:
▪ رنگ‌های گرم و سرد: قرمز، نارنجی، زرد، صورتی، قهوه‌ای را رنگ‌های گرم می‌دانند. این رنگ‌ها در لباس توجه برانگیزند. رنگ گرم خودنما است و احساسات را برمی‌انگیزد. ترکیب رنگ‌های گرم در کنار هم در سر تا پای شما، شما را جسور و غنی و زنده جلوه می‌دهد. پوشیدن این رنگ‌ها را به دختر خانم‌های جوان در مهمانی‌های دخترانه پیشنهاد می‌کنیم. برعکس طیف سبز تا بنفش که شامل آبی و سایه خاکستری است، رنگ‌های سردند. مجموعه‌ای از رنگ‌های سرد احساس منفی را منتقل می‌کند ولی همیشه هم این‌طور نیست. مجموعه‌ای از رنگ‌های سبز و آبی گاه احساس پاکیزگی را تداعی می‌کند.
▪ رنگ‌های زنده و مرده: اگر شما گروهی از رنگ‌های زنده را چه گرم و چه سرد در کنار هم به کار ببرید، مانند این است که عده‌ای آدم جدی در محفلی همه با هم و درباره مطلب واحدی جر و بحث می‌کنند. کاربرد این رنگ‌ها در لباس بچه‌ها سلامت و شادابی آنها را نشان می‌دهد. رنگ‌های مرده را حتما در کنار یک رنگ زنده به کار ببرید تا تاثیر مطمئن‌تری بگذارند.
▪ رنگ‌های روشن و رنگ‌های تیره: رنگ‌های ملایم در طراحی لباس خانم‌ها، شخصیت ملایم‌تری را نشان می‌دهند. برعکس رنگ‌های روشن، رنگ‌های تیره مانند قرمز تیره، ارغوانی تیره، سبز تیره، آبی‌تیره، احساسی از بزرگی و قدرت را منتقل می‌کند که مناسب پوشاک مردانه و لباس‌های رسمی است.
رویکرد دیگری از این مبحث را می‌توانید در صفحه ۳۱ (سرگرمی) همین هفته بخوانید که تاثیر رنگ لباس تیم‌های حاضر در جام ملت‌های اروپا بر شور و شوق تماشاگران مورد ارزیابی قرار گرفته است.
● استفاده از رنگ‌ها در طراحی لباس
خیلی‌ها چون رنگ ویژه‌ای را دوست دارند بیشتر لباس‌ها‌یشان را در آن مایه انتخاب می‌کنند ولی بد نیست اثر هر یک از رنگ‌ها را بشناسید، شاید نظرتان این بار که به خرید رفتید درباره رنگ لباس‌هایی که می‌خرید تغییر کرد:
▪ قرمز: قرمز رنگ پر شور و نشاطی است. رنگ قلب و زبانه‌های آتش. قرمز نگاه را به طرف خود می‌کشاند. استفاده از رنگ قرمز برای پیراهن و رنگ سفید برای دامن شما را با نشاط‌تر و زنده‌تر جلوه می‌دهد. قرمز رنگ جوانی است و نوجوانان و جوانان می‌توانند لباس‌ها و حتی کفش و کیف خود را در این مایه برگزینند.
▪ زرد: زرد رنگ اخطار است ولی نشانه توجه و شادمانی نیز هست. رنگ آفتاب و گل نرگس. فراموش نکنید اگر لباس‌هایی به رنگ زرد و خیلی درخشنده انتخاب می‌‌کنید، موجب خستگی چشم می‌شود. رنگ‌های لیمویی بهتر از رنگ زرد برای لباس جلوه دارند. اگر شما روسری زرد را انتخاب کرده‌اید، می‌توانید آن را با مانتویی مشکی ست کنید تا زیباتر شود.
▪ سبز: سبز رنگ آرامش و درختان است. سبز بهار و طراوت را در ذهن تداعی می‌کند. شما می‌توانید گردنبندهای سبز را با کیف و یا کفش در این مایه ست کنید و بدرخشید.
▪ آبی: آبی رنگ آسمان و دریاست. لباس‌های آبی هم مانند لباس‌های سبز آرامش را القاء می‌کنند. اگر شما یک پیراهن یا روسری آبی روشن بپوشید، جوان و پرانرژی به نظر می‌آیید، به همین دلیل است که از این رنگ در طراحی لباس‌های ورزشی زیاد استفاده می‌شود. آبی سیر نشانه وقار است بنابراین گوشواره‌ها و گردنبندهایی از این رنگ شما را سنگین‌تر جلوه می‌دهد. آبی نشانه نظافت و پاکیزگی نیز هست، به همین دلیل است که بسیاری از دندانپزشکان و کادر بهداشتی از این رنگ در لباس‌هایشان استفاده می‌کنند.
▪ بنفش: بنفش رنگ دلفریبی است که از دیرباز رنگ ملکه‌ها بوده است. بنفش ملایم در لباس‌های مهمانی و یا به عنوان روسری شما را رازگونه و جذاب نشان خواهد داد.
▪ قهوه‌ای: قهوه‌ای رنگ رسمی به شما می‌رود، به ویژه اگر اشیا و لباس‌های چرمی را در رنگ اصلی خود که قهوه‌ای است برگزینید، بسیار شیک و رسمی به نظر خواهید رسید. رنگ قهوه‌ای برای محل کار و مکان‌های رسمی عالی است.
▪ سفید: سفید سمبل پاکی و بی‌گناهی و صلح است. قدرت سفید را به عنوان یک رنگ کمکی دست‌کم نگیرید. آقایان اگر یک شلوار سفید و خانم‌ها اگر یک مانتو سفید در کمد لباس‌شان داشته باشند می‌توانند به راحتی آن را با هر پیراهن و روسری ست کنند.
▪ سیاه: سیاه رنگ شب و عزاست. ظاهر وزین رنگ سیاه آن را محبوب هنرپیشه‌ها و سیاستمداران ساخته است. اگر میل دارید که در یک مهمانی رسمی‌تر و به نظر بیایید، لباس‌هایی بپوشید که از رنگ سیاه در آن استفاده شده است. رنگ سیاه شما را لاغر‌تر نشان می‌دهد.
 
 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *