0
021284284

دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى

تعيين خواسته وبهاي آن

الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي به ميزان  ……….. ريال به انضمام كلية خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق 1ـ قرارداد با خوانده ، 2ـ استعلام از  ………..      ،   ……….. ” 3- مدرك مورد نياز ديگر”
رياست محترم مجتمع قضايي……….. “نام  شهرستان محل اقامت خوانده ”
با سلام احتراماً به استحضار مي رساند :
اينجانب‌ به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ  ………..      ،  ………..     دانگ ………..      باب مغازه واقع در نشاني  ………..      را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و بهاي آن كلاً پرداخت شده است. متأسفانه عليرغم ايفاي تعهداتم به عنوان خريدار ، متأسفانه خواندة/ خواندگان مذكور از اجراي كامل مفاد قرارداد امتناع نموده و همچنان بدهي‌هاي خود را در حق  ……….. پرداخت نمي‌نمايد. نظر به اينكه عدم پرداخت بدهي‌هاي  ………..      موجب بروز مشكلات متعددي مي‌گردد فلذا مستنداٌ به مواد 10 ، 219, 220 ، 221و1301قانون مدني حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت بدهي خود به انضمام كلية خسارات و هزينة دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *