0
021284284

تذکر لسانی در امر ب معروف و نهی از منکر دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی

تذکر لسانی در امر ب معروف و نهی از منکر در حوزه خدمات آموزشی بوده و شامل کارهایی ب شرح ذیل می باشد : تبیین مبانی امر ب معروف و نهی از منکر ، اجرای مراحل امر ب معروف و نهی از منکر ، بکارگیری شیوه های امر ب معروف و نهی از منکر ، بکارگیری شیوه های تذکر زبانی در امر ب معروف و نهی از منکر ، شیوه های مستقیم و غیر مستقیم تذکر لسانی در ارتباط می باشد.

آموزش مجازی تذکر لسانی در امر ب معروف و نهی از منکر : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دوره

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی تذکر لسانی در امر ب معروف و نهی از منکر و اخذ مدرک معتبر تذکر لسانی در امر ب معروف و نهی از منکر را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.