0
021284284

برنامه ریز امور اقتصادی اجتماعی خانواده دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی

برنامه ریز امور اقتصادی اجتماعی خانواده شغلی است در حوزه خدمات آموزشی که شایستگی هایی از قبیل مدیریت در خانواده، تنظیم بودجه در خانواده و مدیریت هزینههای آن، شناخت خانواده و نیازهای آن، برقراری روابط سالم انسانی و اخالقی در خانواده و جامعه، تعلیم و تربیت فرزند و جایگاه آن در خانواده، همکاری خانواده با مدرسه و سایر مراکز آموزشی، بهرهگیری از حقوق قانونی خود و آگاه نمودن سایر اعضای خانواده نسبت به حقوق خود، پرورش شخصیت خالق و کارآفرین، فرزند پروری داشته و با مشاغل مربیان مهد کودک و روانشناسان و پرستاران در خانه در ارتباط می
باشد.

آموزش مجازی برنامه ریز امور اقتصادی اجتماعی خانواده : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دوره

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی برنامه ریز امور اقتصادی اجتماعی خانواده و اخذ مدرک معتبر برنامه ریز امور اقتصادی اجتماعی خانواده را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.