0
021284284

آیین نامه معاملات

فصل اول : مقررات عمومی

ماده ۱:

معاملات شرکتی عبارت است از کلیه فعالیت های اقتصادی، تولیدی، بازرگانی، خدماتی و تحقیقاتی ، با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور اعم از خرید، فروش، اجاره ، استیجاره ، پیمانکاری ، مشارکت یا حق العمل کاری ، اجرت کار ، مشاوره و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود ) که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم منجر به آثار و نتایج مالی و اقتصادی گردیده و در جهت اهداف و منافع شرکت می باشد. کلیه معاملات شرکت به شرح فوق الذکر باید حسب مورد با رعایت مفاد این آیین نامه انجام شود ، مگر در موارد ذیل :
 ۱-۱) در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی یا نهادها و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه آنها باشد .
۲-۱) در مورد معاملات با شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع و مصرف که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می گردند .
۳-۱) در مورد خرید لوازم، اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت ختمدیر عامل با مقامات مجاز از طرف وی منحصر به فرد باشد .
۴-۱) در مورد خرید خدمات کارشناسی از اشخاص حقیقی و حقوقی تا سقف معاملات جزئی با تشخیص مدیر واحد متقاضی و تصویب مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف وی .
۵-۱) در مورد خرید کالاهائی که دارای نرخ تثبیت شده دولتی و یا نرخ اعلام شده توسط مراجع قیمت گذاری رسمی دولتی باشند .
۶-۱) در مورد کرایه حمل و نقل هوائی ، دریائی ، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .
۷-۱) در مورد تعمیر ماشین آلات در موارد خاص و اضطراری حداکثر تا سقف معاملات متوسط به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف وی .
۸-۱) در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی با مارک خاص و نظایر آن ، ترجیحاَ از طریق سازندگی قطعات و ماشین آلات در غیر اینصورت از طریق فروشندگان معتبر با رعایت صرفه و صلاح به پیشنهاد مدیر واحد ذیربط و با تصویب و مسئولیت مدیرعامل انجام می گیرد.
۹-۱) انتخاب مشاوران و مهندسین مشاور با حق الزحمه سالیانه تا سقف معاملات متوسط با تائید مدیر عامل در صورتیکه حق الزحمه آنان از حد معاملات متوسط تجاوز نماید ، بوسیله کمیته ای متشکل از سه نفر که به انتخاب مدیر عامل تعیین خواهد شد انتخاب و میزان حق الزحمه آنها با تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد.
۱۰-۱) در مورد اجاره دادن املاک، در صورتیکه میزان اجاره سالیانه در هر مورد به نظر کارشناس منتخب مدیر عامل شرکت کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد انجام معامله با تصویب هیئت مدیره شرکت و برای بیش از پنجاه میلیون ریال از طریق مزایده انجام خواهد شد .
۱۱-۱) در مواردی که نیاز به کالا یا موادی توسط مدیر تولید و یا پروژه اضطراری و آنی گزارش شود، درصورتیکه مبلغ آن حداکثر تا پنجاه میلیون ریال باشد معامله با تائید مدیر عامل بدون رعایت تشریفات انجام و مراتب به هیئت مدیره گزارش خواهد شد و بیش از پانصد میلیون ریال با گزارش مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره انجام خواهد شد .
۱۲-۱) فروش اجناس فاسد شدنی بر اساس بند ۱۱ انجام خواهد شد .
فصل دوم : حدود معاملات

 ماده ۲

معاملات شرکت از نظر مبلغ به سه دسته تقسیم می شوند و عبارتند از :

الف ) معاملات جزئی
ب ) معاملات متوسط
ج ) معاملات عمده
الف ) معاملات جزئی :
بخش ریالی : معاملاتی است که مبلغ آن از ۵۰ میلیون ریال تجاوز ننماید.
بخش ارزی : معاملاتی است که مبلغ آن از ۵،۰۰۰ دلار تجاوز ننماید.
ب ) معاملات متوسط :
بخش ریالی : معاملاتی است که مبلغ آن از ۵۰ میلیون ریال بیشتر بوده و از ۵۰۰ میلیون ریال تجاوز ننماید .
بخش ارزی : معاملاتی است که مبلغ آن از ۵،۰۰۰ دلار بیشتر بوده و از پنجاه هزار دلار تجاوز ننماید .
ج ) معاملات عمده :
بخش ریالی : معاملاتی است که مبلغ آن از ۵۰۰ میلیون ریال بیشتر باشد .
بخش ارزی : معاملاتی است که مبلغ آن از ۵۰،۰۰۰ دلار بیشتر باشد .
تبصره ۱) مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط ، مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده ، مبلغ برآورد واحد خرید خواهد بود .
تبصره ۲) مبنای نصاب در فروش اموال ، مبلغ ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری می باشد .
تبصره۳) مدیر عامل یا نماینده او صورت معاملات متوسط و عمده انجام شده در آخر هر ماه برای هیئت مدیره ارسال و همچنین مدیر عامل در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت تائید به هیئت مدیره پیشنهاد و پس از تائید هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود .

فصل چهارم : کمیسیون معاملات

 ماده ۱۱

 کمیسیون معاملات از ۵ نفر بشرح زیر تشکیل میگردد:

 ۱) مدیر عامل یا نماینده او به عنوان رئیس کمیسیون معاملات
 ۲) مدیر بازرگانی
 ۳) مدیر مالی
 ۴) مدیر تولید
۵) مدیر کارخانه

ماده ۱۲

تصمیم کمیسیون معاملات باتفاق آراء اتخاذ خواهد شد و در صورت اختلاف آراء موضوع برای اتخاذ تصمیم نهائی در مورد معاملات تا ۵۰۰ میلیون ریال به مدیرعامل و درمورد معاملات بیش از ۵۰۰ میلیون ریال به هیئت مدیره گزارش خواهد شد .

ماده ۱۳

تصمیم کمیسیون معاملات در مواردی که مبلغ معامله معادل ۵۰۰ میلیون ریال یا کمتر باشد توسط مدیرعامل و در مواردی که مبلغ معامله بیش از ۵۰۰ میلیون ریال باشد توسط هیئت مدیره تائید و ابلاغ خواهد شد .

ماده ۱۴

کمیسیون معاملات باید در وقت مقرر که در دعوتنامه مناقصه محدود و یا آگهی مناقصه عمومی قید شده تشکیل جلسه داده و پیشنهادهای رسیده را باز و مورد رسیدگی قراردهد و نظر خود را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز اداری اعلام کند . این کمیسیون درصورت لزوم رسیدگی فنی پیشنهادها را به کمیسیون فنی که توسط مدیرعامل یا نمایندگان وی تعیین میشود ارجاع خواهد کرد تا اعلام نظر کند. در این صورت مهلت اعلام نظر کمیسیون با نظر مدیرعامل و یا نمایندگان وی تمدید خواهد شد .

ماده ۱۵

کمیسیون معاملات و مسئولین شرکت باید با توجه به مدتی که فروشندگان کار یا خدمات در برگ پیشنهادهای خود ذکر نموده اند ، بنحوی اقدام کنند که بعلت انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود .

ماده ۱۶

اگر در نتیجه دعوتنامه مناقصه محدود و یا انتشار آگهی مناقصه عمومی پیشنهادی نرسیده باشد ، شرکت می تواند با تصویب مدیر عامل مناقصه را تجدید ویا موضوع را برای اتخاذ تصمیم نهائی به هیئت مدیره ارجاع دهد.

ماده ۱۷

در صورتیکه در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد ، کمیسیون تشکیل می شود و پیشنهاد رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و بشرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود :
در صورتیکه به نظر کمیسیون کمترین بهای پیشنهاد شده ( یا بهای پیشنهاد شده در مواردیکه فقط یک پیشنهاد رسیده باشد ) عادلانه باشد، کمیسیون پیشنهاد دهنده را بعنوان برنده مناقصه عمومی اعلام خواهد نمود ودر صورت رد پیشنهاد نفر اول ، کمیسیون میتواند در مورد انتخاب نفرات دوم وسوم یا تجدید مناقصه یا استعلام مجدد اظهار نظر کرده و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم نهائی به مدیر عامل گزارش نماید .

ماده ۱۸

به جز زمانی که نیاز به عقد قرارداد نباشد ، درمواردی که کمیسیون معاملات برنده مناقصه را اعلام کرده باشد ، اسناد و سپرده های نفر اول و دوم و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان آزاد خواهد شد .

ماده ۱۹

جز در صورتیکه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد یا انجام معامله خودداری کند، پس از ابلاغ کتبی حداکثر تا پانزده روز برای پیمانکاران داخلی و بیست روز برای پیمانکاران مقیم خارج از کشور ، سپرده آنان به نفع شرکت ضبط خواهد شد و همچنین در صورتیکه نفر دوم برنده مناقصه هم در مدت مقرر پس از اعلام شرکت حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط شده ومناقصه تجدید، یا با توجه به مبلغ معامله از طریق کمیسیون معاملات و یا هیئت مدیره اتخاذ تصمیم خواهد شد .

 ماده ۲۰

 تجدید و لغو مناقصه :

الف : مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد :

۱) کم بودن تعداد پیشنهاد دهندگان از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.
 ۲) امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد .
 ۳) پایان مدت اعتبار پیشنهادها .
 ۴) بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.

ب : مناقصه در شرایط ذیل لغو می شود :

 ۱) نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد .
 ۲) تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد وموجب تغییر ماهیت مناقصه گردد.
 ۳) پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله ، سیل و مانند آنها .
 ۴) تشخیص کمیسیون معاملات مبنی بر تبانی بین انجام دهندگان خدمات .
 ۵) شرکت باید تجدید یا لغو مناقصه را به آگاهی پیشنهاد دهندگان برساند.

فصل پنجم : مقررات مناقصه

ماده ۲۱

 آگهی مناقصه عمومی :

آگهی مناقصه از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله به تشخیص واحد مناقصه گذار در یکی از جراید محلی ، روزنامه مرکز شهرستان یا استان مربوط یا روزنامه های سراسری منتشر خواهد شد .
تبصره ۴ : در صورتیکه شرایط مناقصه مفصل و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد باشد بهتر است نوع کالا و یا کار و خدمات مورد معامله و مقدار ومحل تحویل ومیزان پیش پرداخت و مدت قبول پیشنهادها در آگهی درج و تصریح گردد که نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید تائید مهر و امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.

ماده ۲۲

 مناقصه محدود :

دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ارسال می شود که صلاحیت آنها برای شرکت در معامله مورد نظر قبلاَ توسط کمیسیون معاملات تشخیص داده شده و نام آنها در فهرست واجدین شرایط درج شده باشد .
تشخیص صلاحیت بر اساس میزان سرمایه ، ماشین آلات، لوازم کار، کادر فنی و تخصصی ، سابقه عمل و سایر شرایط بعمل خواهد آمد که به اقتضای نوع معامله ازطرف کمیسیون معاملات صورت خواهد گرفت . ضمناَ در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی مدیر عامل و تائید هیئت مدیره میسر نباشد می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد در این صورت کمیسیون معاملات با رعایت صرفه وصلاح شرکت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد نمود.
 تبصره ۵ : برای تشخیص صلاحیت ، کمیته ای مرکب از سه نفر عضو که از طرف کمیسیون معاملات انتخاب خواهد شد ، تشکیل میشود . کمیته مذکور پس از رسیدگی به مدارک داوطلبان ، واجدین صلاحیت را برای هر رشته از معاملات انتخاب و در صورتیکه تعداد واجدین صلاحیت در هر رشته از سه نفر کمتر باشد ، نتیجه را پس از تائید کمیسیون معاملات به آنها ابلاغ و اسامی آنها را در لیست واجدین شرایط درج خواهد نمود که مدت اعتبار آن ۳ سال است .

ماده۲۳

در دعوتنامه مناقصه محدود و یا آگهی مناقصه عمومی حتی الامکان شرایط ونکات زیر باید بطور وضوح تعیین و قید گردد:
۱) نوع ومقدار کالا یا انجام کار با ذکر مشخصات
۲) مدت و محل تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل ومیزان خسارت در صورت تأخیر
۳) محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهاد
۴) محل و تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات
۵) مدت قبول پیشنهاد از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه
۶) ذکر مبلغ سپرده شرکت در مناقصه و اینکه باید بصورت وجه نقد یا ضمانت نامه مورد قبول شرکت بر اساس مبلغ مقطوع که در شرایط مناقصه ذکر گردیده حسب مورد به بانک مورد نظر تودیع و رسید یا لاشه ضمانت نامه پیشنهاد شود.( مبلغ مقطوع مذکور بر مبنای درصدهائی از میزان برآورد بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت مدیره محاسبه خواهد شد.)
۷) ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
۸) ذکر اینکه کمیسیون در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
۹) میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب در یافت و استردادآن.
۱۰) تصریح این نکته که دستگاه مناقصه گذار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست وپنج درصد افزایش یا کاهش دهد .
۱۱) تصریح اینکه مناقصه گذار مکلف است هر گونه مالیات، بیمه و عوارض که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیرد را از بهای کار کرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر کند .
۱۲) میزان پیش پرداخت (در صورتیکه به تشخیص دستگاه مناقصه گذار پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد) و ترتیب پرداخت آن در قبال ضمانت نامه مورد قبول و نحوه واریز آن .
۱۳) ذکر این نکته که ضمانت نامه و سپرده های نفرات اول و دوم برنده مناقصه به ترتیب پس از اعلام رسمی شرکت در صورتی که حاضر به عقد قرارداد نگردند به نفع شرکت ضبط خواهد گردید.
۱۴) ترتیب فروش اسناد مناقصه ( بر اساس روشی که در هر مورد از طرف شرکت تعیین می شود ).
۱۵) روش تعیین برنده مناقصه باید ذکر گردد .
۱۶) ذکر اینکه به پیشنهادی که فاقد امضاء و مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهائی که بعد از انقضاء مدت مقرر درآگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد وهمچنین هر گونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت کتبی و در مهلت مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
۱۷) کلیه هزینه های برگزاری و چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده خواهد بود.

فصل ششم : انعقاد پیمان

ماده ۲۴

چنانچه تحویل و یا انجام مورد معامله در مدتی بیش از ۱۵ روز میسر باشد عقد پیمان طبق قرارداد نمونه مصوب هیئت مدیره لازم خواهد شد و در مواردی مدت مذکور می تواند با توجیه مستند و بنا به تشخیص مدیر عامل تا دو برابر افزایش و مراتب به هیئت مدیره گزارش شود .
تبصره ۶ : در مورد قراردادهای غیر نمونه هر قرارداد باید با رعایت و حفظ حقوق شرکت به تائید کمیته ای که مرکب از سه نفر به انتخاب مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره باشد برسد .
فصل هفتم : ترتیب تحویل

 ماده ۲۵

الف ) کالا یا کار هر گاه مربوط به معاملات جزئی باشد. تحویل آن با گواهی انباردار یا متصدی مربوطه انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط با گواهی انباردار یا متصدی مربوطه و رئیس واحد تحویل گیرنده و یا نماینده او و در مورد معاملات عمده با گواهی کمیسیون که اعضاء آن به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین میگردد، انجام خواهد شد .
ب ) در معاملات عمده ، برای تحویل هرفقره کالا یا کار باید از طریق کمیسیون تحویل صورت مجلس تنظیم و در آن به طور صحیح قید گردد که کالای مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه با مشخصات مندرج در پیمان می باشد و ذیل آن را تمام اعضای کمیسیون تحویل وخریدار یا فروشنده و یا پیمانکار امضاء نماید و در مورد کالاهائی که تحویل انباردار نیز صورت مجلس را امضاء و بلافاصله رسید انبار صادر خواهد کرد. کمیسیون تحویل هنگام تحویل کالا یا کار موظف است گزارشها و تذکراتی را که از طریق نظارت کنندگان مسئول حین انجام کار یا ساخت کالا داده شده است در نظر بگیرد .
تبصره ۷ ) هرگاه بین اعضای کمیسیون در نوع و مشخصات کالا یا کار مورد تحویل اتفاق آرا نباشد . مراتب جهت اتخاذ تصمیم نهائی از طریق واحد اجرائی ذیربط به مدیرعامل گزارش خواهد شد.
تبصره ۸ ) نظر مهندس مشاور یا یک موسسه بازرسی فنی به نمایندگی از طرف شرکت به لحاظ تطبیق مشخصات کالا یا کار با نمونه یا مشخصات مندرج در پیمان قابل قبول خواهد بود.

فصل هشتم : مزایده

 ماده ۲۶

مزایده در معاملات شرکت به طریق زیر انجام می پذیرد :
الف ) در مورد معاملات جزئی ، به حداکثر قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش و مسئول واحد بازرگانی یا اداره تدارکات .
ب ) در مورد معاملات متوسط ،که بهای اموال از طرف کارشناس مورد اعتماد مدیرعامل ارزیابی شده ، باید از طریق حراج و آگهی در جراید کثیر الانتشار و در صورت ضرورت به وسیله رسانه های عمومی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون به اطلاع عموم برسد تا متقاضیان بتوانند با ملاحظه مشخصات کامل اموال که در آگهی مربوطه قید گردیده در حراج شرکت نمایند و نیز در آگهی باید قید شود که در مقابل فروش وجه آن نقداَ دریافت و هر گونه مالیات و عوارض به عهده خریدار است . حراج باید از بهای تعیین شده توسط کارشناس منتخب مدیرعامل شروع و به خریداری که بالاترین بهاء را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود اموال و اثاثیه مجدداَ باید ارزیابی شود .
ج ) در مورد معاملات عمده قبل از شروع ، اموال از طرف کارشناس مورد مدیرعامل مورد ارزیابی و از طریق انتشار آگهی مزایده به عمل خواهد آمد . ( شرایطی که طبق این آیین نامه برای آگهی مناقصه پیش بینی شده در صورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت گردد. همچنین مقرراتی که در این آیین نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون معاملات و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرا تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده ، در صورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد ، باید اجراء گردد.)
د ) میزان اجاره ساختمانها و ماشین آلات و وسایل نقلیه و امثال آن که از طرف شرکت و یا واحد مربوطه در اختیار پیمانکاران برای مدت انجام مورد قرارداد گذارده می شود به تراضی طرفین تعیین خواهد گردید .
ه ) روش مزایده در فروش کالا یا خدمات و شرکت در مناقصه و واگذاری کار به پیمانکاران دست دوم ، با توجه به موضوع فعالیتهای شرکت طبق اساسنامه و بر اساس دستورالعمل تعیین نرخ فروش کالا یا خدمات می باشد که با توجه به مفاد این آیین نامه تهیه و به تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد رسید.

ماده ۲۷

فروش اموال مازاد یا اسقاط فقط در صورتی ممکن است که لیست اموال و یا تجهیزات بلااستفاده ، قبلا به تصویب مدیرعامل یا هیئت مدیره رسیده باشد ، بعد از تصویب ایشان فروش مطابق تشریفات مذکور در ماده ۲۱ و سایر موارد مربوط در آیین نامه خواهد بود.

ماده ۲۸

فروش خدمات و انعقاد قراردادهای تعمیراتی یا ساخت قطعات با رعایت ضوابط دستورالعملهای ذیربط و با نظر مدیرعامل انجام خواهد شد و قیمت فروش و بهای ساخت کالا بر اساس قیمت تمام شده و نرخهای فروش انجام کار در هر مورد جداگانه بوسیله هیئت مدیره تعیین می گردد .

فصل نهم : امور غیر عملیاتی

 ماده ۲۹

اجاره املاک ، ساختمان ، ماشین آلات ، تجهیزات و وسایل نقلیه در صورتی که میزان اجاره سالیانه در هر مورد به نظر کارشناسان منتخب مدیرعامل کمتر از ۵۰ میلیون ریال باشد انجام معامله با تصویب مدیرعامل و برای بیش از ۵۰ میلیون ریال با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.
تبصره ۹ ) چنانچه اجاره املاک ، ساختمانها، ماشین آلات و وسائط نقلیه به پیمانکاران برای مدت انجام کار مورد قرارداد در نظر باشد . میزان اجاره بهاء به توافق طرفین و با نظر مدیرعامل تعیین خواهد شد .

ماده ۳۰

فروش کالا وخدمات وانعقاد قراردادهای تعمیراتی وساخت قطعات و شرکت در مناقصه و واگذاری کار به پیمانکاران دست دوم با رعایت ضوابط ودستورالعملهای ذیربط که به تصویب هیات مدیره رسیده باشد و با نظر مدیرعامل شرکت خواهد بود .
تبصره ۱۰) قیمت فروش خدمات و بهای ساخت کالا براساس قیمت تمام شده کالا و نرخهای فروش انجام کار که در مورد هر گروه از کالاها به تصویب هیات مدیره می رسد تعیین خواهد شد .
تبصره ۱۱) نرخ فروش ساعت کار خدمات در رده های مختلف و نرخ فروش ساعت کار ماشین آلات برای محاسبه قیمت تمام شده با تصویب هیات مدیره خواهد بود .
این آیین نامه در ۹ فصل و ۳۰ماده و ۱۱ تبصره و با رعایت اساسنامه شرکت تنظیم و در صورت تایید مدیرعامل به تصویب خواهد رسید و پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود .
 

منبع: modiriatmali.com

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *