0
021284284

آموزش مبتنی بر سیستم

 بررسی (رویکرد) سیستمی در آموزش و پرورش:
برای سنجش اهمیت رویکرد سیستمی در آموزش و پرورش ابتدا باید معین کنیم که آیا آموزش و پرورش واقعاً یک سیستم است؟ از آنجا که آموزش و پرورش یک نهاد ترکیبی با هدفی خاص است و هدف آن با فرا سیستم خود، یعنی جامعه آمیخته است و تحت تاثیر آن قرار دارد؛ داده ها منابع محدودیت ها و ارزشیابی کارایی خود را از جامعه دریافت می کند؛ تعدادی سیستم های جزئی دارد. هر یک از سیستم های جزئی برای خود هدفی دارند که آن هدف در خدمت هدف کلی است روی سیستم های همتای خود اثر می گذارند، تولید کننده هستند، اقتصاد را رعایت می کنند؛ پس یک سیستم است. با توجه به ماهیت سیستم ها در آموزش و پرورش و قابلیت بالقوه بی نظیری که رویکرد سیستمی می تواند در برخورد با مسائل پیچیده داشته باشد، پس آموزش و پرورش از رویکرد سیستمی بهره مند است.
*    سیستم ها برای یادگیری:
یادگیری: تغییر نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه.
بارزترین جنبه های رویکرد سیستمی عبارت است از:
تعریف واضح هدف سیستمی انتظارات اجرایی با توجه به ایجاد معیار های اندازه گیری مشخص بودن درجه دستیابی به بازده مطلوب سیستم
آزمودن مشخصات داده
در نظر گرفتن موارد جایگزینی، ضمناً نوع عمل شامل، عمل چگونه، به وسیله چه کسی و چه چیزی، چه وقت و کجا، باید انجام بگیرد.
اجرا کردن سیستم و آزمایش بازده آن به منظور سنجش میزان کارایی عملیات سیستم
مشخص کردن و به اجرا در آوردن هر گونه تبیین و اصلاحات لازم
 *   انتقال استراتژی های سیستم به حیطه آموزش و پرورش ما را ملزم می سازد که :
هدف های یادگیری را دسته بندی کنیم و آنچه انتظار داریم فراگیر در انتهای آموزش بداند و انجام دهد و همچنین احساس کند را بیان نماید.
آزمون هایی تهیه کنیم که میزان دستیابی فراگیر به هدف های آموزشی را بسنجد.
خصوصیات و توانایی های خود را در بدو شروع یادگیری بیازماید.
آنچه را که فراگیر باید بیاموزد، مشخص سازد.
راه های جایگزین برای محتوا منابع و اجزا را مورد توجه قرار دهد.
اطلاعات بدست آمده از یافته های مربوط به آزمون اجرایی و ارزشیابی را جمع آوری کند.
بر مبنای بازخورد حاصل از آزمون ارزشیابی، سیستم تغییر داده شده و تنظیم کند.
*    تحقیق نشان می دهد نارسایی های در استراتژی های بالا وجود دارد که عبارتند از :
در بین یا عبارت پردازی هدف های آموزشی
در آزمون و ارزشیابی هدف ها …
در سنجش قابلیت داده ها
عملی کردن هدف های آموزشی از طریق یک برنامه درسی مناسب.
ارزشیابی آموزشی
استفاده از بازخورد برای اصلاح مداوم و کار کردن سیستمی.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *