×

مقالات علمی و آموزشی مقاله های مدیریتی و حسابداری

مقاله مدیریت اجرایی EMBA

شما اینجا هستید : بنیاد آموزش مجازی ایرانیان > مقاله های مدیریتی و حسابداری > مقاله مدیریت اجرایی EMBA

مقاله مدیریت اجرایی EMBA

اقتصاد مديريت :

تعريف اقتصاد مديريت : كاربرد نظريه ها و روش هاي اقتصادي در بازرگاني و تعهدات اداري .

در فرآيند يا حذف بهترين عمل يا تصميم گيري ، مديران از ابزار مهيا شده توسط اقتصاد مديريت كمك مي گيرند . در اقتصاد مديريت فرض مي شود كه هدف اصلي مديريت حداكثر كردن ارزش بنگاه است .

وجود عدم اطمينان در مسائل تصميمات مديريتي و مخاطره (ريسك) توام با آن باعث مي شود كه مفهموم مخاطره و تحليل هاي مربوط به آن در اقشار مديريت مورد بحث قرار گيرد .

تفاوت اقتصاد مديريت با اقتصاد خرد : اقتصاد خرد به مقدار زيادي تشريحي است . يعني سعي آن تشريح چگونگي كاركرد اقتصاد است ، اقتصاد مديريت عمدتا تجويزي است . براي رسيدن به هدف خاصي سعي در ايجاد مقررات و تكنيكهايي مي كند .

گام هاي فرآيند تصميم گيري :

گام اول : مشخص كردن اهداف

گام دوم : تعريف مسائل

گام سوم : مشخص كردن راه حل هاي ممكن

گام چهارم : انتخاب بهترين راه حل ممكن

گام پنجم : اجراي تصميم

ارزش بنگاه : ارزش بنگاه را ارزش فعلي جريان نقدي انتظاري آن در آينده تعريف مي كنند .

سود چيست ؟ سود عبارتست از تفاوت بين درآمد كل و هزينه كل .

سود حسابداري يا بازرگاني : در واقع همان سود ثبت شده در يك بنگاه اقتصادي مي باشد .

سود اقتصادي : عبارتست از سود حسابداري يا بازرگاني منهاي هزينه هاي غير صريح (هزينه هاي فرصت از دست رفته در بنگاه)

 

نقش بنگاه هاي اقتصادي در جامعه :

1- كمك آنها به افزايش سطح رفاه جامعه

2- ارتباط مستقيم با رفاه اجتماعي

 

عوامل مؤثر بر قيمت ، مقدار و ارتباط بين آنها در يك بنگاه عبارتند از :

1- انتخاب توليداتي كه توسط بنگاه طراحي ، توليد و فروخته مي شود .                      2- سياست هاي تبليغاتي

3- روش هاي قيمت گذاري                                                                                      4- وضعيت عمومي اقتصاد

5- طبيعت رقابت موجود در بازار

 

عوامل مؤثر بر هزينه كل يك بنگاه عبارتند از:

1- قيمت عوامل توليد               2- وضعيت عرضه عوامل توليد                   3- سياست هاي مختلف توليد

4- گزينه هاي فني                  5- امكانات نهاده اي

 

ريسك در تحليل اقتصادي :

ريسك به معني احتمال وقوع واقعه اي ناخواسته است و يا خطر بالقوه اي تعريف مي شود كه زيانبار است و اين زيانبار بودن به معني متضرر شدن است . به معنا ي ديگر ريسك را احتمال وقوع واقعه اي ناخواسته نيز مي گويند . هر چه احتمال وقوع آن بيشتر باشد شانس بيشتر و هر چه احتمال وقوع نتيجه ناخواسته محتمل تر باشد تصميم مخاطره آميز تر خواهد بود.

پاداش خطر احتمالي :

تفاوت بين نرخ بازده انتظاري يك سرمايه گذاري به مخاطره و يك سرمايه گذاري بدون خطر پاداش خطر احتمالي سرمايه گذاري پر مخاطره خوانده مي شود .

 

مهمترين عامل تعيين كننده سود آوري يك بنگاه تقاضا براي كالاهاي آن است . يك بنگاه بايد اطلاعات مناسبي از تقاضا براي توليداتش داشته باشد تا بتواند تصميمات مؤثري در برنامه ريزي بلند مدت و تصميمات عملياتي كوتاه مدت بگيرد .

 

عوامل تعيين كننده تقاضاي انفرادي عبارتست از :

1- قيمت كالاهاي مورد نظر                                                                         2- قيمت كالاهاي مرتبط

3- درآمد مصرف كننده                                                                              4- سليقه و ترجيحات مصرف كننده

 

كالاهاي كم كنش : كالاهايي كه تغيير بزرگي در قيمت آنها منجر به تغيير كوچكي در مقدار تقاضاي آنها مي شود .

كالاهاي پر كشش : كالاهايي كه تغيير كوچكي در قيمت آنها منجر به تغيير بزرگي در مقدار تقاضاي آنها مي شود .

 

چند نكته :

  • در مقاديري كه تقاضا با كشش است درآمد نهايي مثبت است .
  • در مقاديري كه تقاضا كم كشش است درآمد نهايي منفي است .
  • در مقاديري كه تقاضا داراي كشش واحد است درآمد نهايي صفر است .
  • اگر محصولي داراي تعداد زيادي جانشين نزديك باشد . تقاضا براي آن كالا پر كشش خواهد بود . زيرا اگر قيمت آن كالا افزايش يابد ، تعداد زيادي از خريداران به كالاهاي جانشين آن رجوع خواهند كرد . همچنين اگر قيمت آن كاهش يابد ، تعداد زيادي از خريداران كالاهاي جانشين آن به خريد اين كالا روي مي آورند .

عوامل تعيين كننده كشش تقاضا براي كالا :

1- تعداد نزديكي كالاهاي جانشين و در دسترس بودن آنها

2- اهميت آن كالا در بودجه مصرف كنندگان

3- طول دوره اي از زماني كه تابع تقاضا شكل مي گيرد

 

مديريت تكنولوژي و نوآوري :

تعريف مديريت تكنولوژي : زمينه اي است كه مهندس و علوم را با علم مديريت و اداره بنگاه در جهت دستيابي به اهداف بنگاه مرتبط مي سازد .

 

سطوح سيستم جامع مديريت تكنولوژي :

سطح اول : فرآيند اصلي كسب و كار : در اين فرآيند ورودي هاي دستگاه (داده ها) توسط چهار عامل اصلي (سخت افزار ، اطلاعات افزار و سازمان افزار ) به خروجي يا ستانده ها كه همان محصول يا خدمات مورد نظر است تبديل مي گردند .

سطح دوم : سطح فعاليت هاي اصلي مديريت تكنولوژي : در اين سطح بنگاه بايستي قادر به جذب و بهبود تكنولوژي كسب شده باشد تا بدين وسيله هنگام با تحولات محيطي رقابت پذيري خود را حفظ نمايد . در واقع خروجي اين سطح مي تواند انتخاب ، ارزيابي ،شناخت ،جذب ، بهبود و كسب باشد .

سطح سوم : سطح توانمندي سازي درون سازماني : در اين سطح برخي عوامل كليدي كه محيط سازمان را براي فعاليت هاي تكنولوژيك تحت تأثير قرار مي دهند ، مورد توجه قرار گرفته است . اين عوامل شامل : تكنولوژي ، يادگيري و دانش سازماني ، نوآوري ،تحقيق و توسعه و مهارت هاي مذاكره و عقد قرارداد هاي انتقال تكنولوژي هستند .

سطح چهارم : توانمندي سازي هاي سطح ملي : در اين سطح چهار محدوده نقش مهمي در تحولات تكنولوژيك ايفا مي كنند كه عبارتند از : سياست هاي اقتصادي در سطح ملي ، آموزش و وجود افرادئ آموزش ديده در كشور ،سيستم نوآوري در سطح ملي ، تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات (فاوا)

سطح پنجم : سطح توانمندي سازي هاي جهاني : امروزه توسعه تكنولوژيهاي ارتباطي و اطلاعاتي باعث شده كه فرآيند جهاني شدن محدود به ارتباط بين دولت ها و شركت ها بوده و در فضاي مجازي فعلي افراد بدون توجه به مكان ، نژاد و با يكديگر در ارتباط قرار گيرند .

 

تعريفي ديگر از تكنولوژي : تكنولوژي را از طريق نتيجه و از آن به فعاليت ها توصيف مي كنند . در اين چارچوب تكنولوژي به عنوان عامل اصلي و غالبا بعنوان تنها عامل تلقي مي شود كه :

 

الف) باعث ايجاد تمايز در محصول مي شود

ب) باعث كاهش هزينه ها مي شود

ج) موجب ايجاد فرصت هاي جديد كسب و كار مي شود

د) موجب تسهيل يا پشتيباني تغييرات يك در فعاليت بنگاه ها مي شود .

 

تعريف تكنولوژي از ديدگاه مركز مطالعات انتقال تكنولوژي آسيا و اقيانوس آرام (Apctt) :

در اين ديدگاه تكنولوژي از چهار جزء تشكيل شده است : 1- تكنولوژي ماشين آلات و تجهيزات (ماشين افزار)

2- نيروي انساني جهت توليد محصول و يا ارائه خدمات ،استفاده از ماشين آلات و تجهيزات در اختيار (انسان افزار)

3- داشتن اطلاعات ، دستور العمل ها ، استاندارد ها و رويه هاي كاري جهت فعاليت و انجام كار نيروي انساني (اطلاعات افزار)

4- سازماندهي و مديريت امور كسب و كار (سازمان افزار)

طبقه بندي تكنولوژي از ديدگاه شركت آرنور دي لينل :

1- تكنولوژي پايه : تكنولوژيي است كه براي بنگاه ضروري بوده ولي مزيت رقابتي اصلي بنگاه از آن حاصل نمي شود

3- تكنولوژي كليدي : تكنولوژيي است كه مزيت رقابتي اصلي بنگاهع از آنها حاصل مي شود

3- تكنولوژي پيشگام : كه مراحل تحقيق و توسعه را پشت سر گذاشته و به تدريج در حال تجاري شدن است

4- تكنولوژي در حال ظهور : تكنولوژي است كه در مرحله تحقيق و توسعه هستند

خطر پذيري بالا ،دست آورد زياد – خطر پذيري ،دست آورد كم :

 

طبقه بندي شركت ها از بعد استفاده از تكنولوژي :

1- رهبران تكنولوژي : اين گروه شركت ها هزينه هاي زيادي بابت تحقيق و توسعه بازار داده اند. آنها خطر پذيري زيادي انجام داده و توقع دارند كه دست آورد خوبي در بازار داشته باشد . آنها همزمان تركيبي از چند تكنولوژي و محصولات را در دستور كار خود قرار مي دهند . مانند شركت سوني (خطر پذيري زياد)

2- دنباله روان تكنولوژي : مانند شركت LBM

3- بهره برداران از تكنولوژي : در حاشيه امن قرار دارند و از تكنولوژي بالغ شده بهره برداري مي كنند .

4- تداوم بخشان تكنولوژي : اين گروه در موقعيت تكنولوژي ضعيفي به سر مي برند .

 

تعريف جامع مديريت تكنولوژي : زمينه اي است كه ضمن ايجاد ارتباط بين علوم و مهندسي از يك طرف و علم اداري كسب و كار از طرف ديگر ، به فعاليت هاي مربوط به شناسايي ، ارزيابي ،انتخاب ، كسب ، جذب و بهبود تكنولوژي متناسب با اهداف كسب و كار مي پردازد . اين فعاليت ها در سايه تدوين استراتژي تكنولوژي ، اسجاد فضاي نوآورانه كه در آن بنگاه به فعاليت هاي تحقيق و توسعه پرداخته و توانايي مذاكره و انعقاد قرارداد هاي انتقال تكنولوژي را داشته باشد در فضاي جهاني شكل ميگيرد .

مكاتب فكري مديريت تكنولوژي :

1- مكتب مديريت تحقيق و توسعه

2- مكتب مديريت نوآوري

3- مكتب مديريت برنامه ريزي تكنولوژي

4- مكتب مدريريت استراتژيك تكنولوژي

 

پايه هاي رقابت بنگاه هاي اقتصادي :

– تنوع بيشتر                                                 – تحويل سريعتر

– پذيرش سلائق مشتري                                 – خدمات بهتر

– تغيير مدل                                                 – طراحي پيشرفته تر

– كيفيت برتر

 

نقش عوامل غير قيمتي در پايه هاي رقابتي بنگاه هاي اقتصادي :

– طراحي بر اساس نظرات مشتريان

– كيفيت مطمئن

– اطمينان از كاركرد

– تحويل به موقع

– خدمات پس از فروش

 

اصول شش گانه شدن (جامعه) صنفي (ديدگاه آلوين تافلر)

همسان سازي – تخصصي كردن – همزماني – تراكم – بيشينه سازي – تمركز

امروزه فضاي پر تحول تكنولوژي به ويژه تكنولوژي هاي جديد ، فعاليت بنگاه هاي اقتصادي را به طور عميقي تحت تأثير قرار داده است .در چنين فضايي مديريت تكنولوژي در سطح بنگاه هاي اقتصادي از اهميت چشمگيري برخوردار گرديده است . در رأس تحولات تكنولوژيك مي توان از تكنولوژي مواد ، بيوتكنولوژي ،نانوتكنولوژي و تكنولوژي اطلاعات نام برد .

در فضاي كنوني تكنولوژي به عنوان اصلي ترين عامل رقابت پذيري بنگاه درآمده است و ديگر نميتوان استراتژي بنگاه و يا استراتژي كسب و كار را مقوله اي مجزا از تكنولوژي دانست

مديريت بايد بتواند استراتژي تكنولوژي و استراتژي كسب و كار خود را به خوبي هماهنگ كند تا بتواند كاملا بر تحقق اهداف و آرمان هايش متمركز شود. در واقع پايه ميان مديران تكنولوژي و مديران كسب و كار بنگاه درك متقابل و توافقي جامع و حاكم است .(ميشل 1992)

 

استراتژي تكنولوژي :تصميم گيري متعهدانه در مورد تكنولوژي هاي مورد نظر بنگاه در چارچوب استراتژي كسب و كار بنگاه است .زيرا بنگاه هايي كه از استراتژي متمركز و همگن در زمينه تغييرات تكنولوژيك بهره مي برند ،احتمال موفقيت آنها در جهت دستيابي به مزيت رقابتي بيشتر است .

نيروي ديگري كه بنگاه ها را به سوي رويكرد استراتژيك در زمينه تغييرات تكنولوژيك سوق مي دهد ميزان در حال افزايش رقبا و تغيير مياني رقابت است و ديگر نمي توان صرفا به عرضه توليدات و خدماتي بسنده كرد كه مبناي قيمت را براي رقابت برگزيده اند . چون مبناي رقابت به عوامل غير قيمتي از قبيل : طراحي ،كيفيت ، تحويل ،‌خدمات و مشتري گرايي تقسيم شده اند .

استراتژي تكنولوژي بنگاه بر اساس قابليت محوري آن شكل مي گيرد . كه اين ويژگي همان نقطه قوت داخلي است كه استراتژي بروي آن بنا مي شود . مثلا ساخت محصول يا خدماتي كه براي مشتريان ارزش منحصر به فردي داسته باشد يك قابليت فني محوري است .

ممكن است قابليت محوري بنگاه در بازاريابي و توان آن در دسترسي و ارائه خدمات منحصر به فرد به بازار باشد .

تعريف قابليت هاي محوري :

مجموعه اي از دانش ، مهارت و تكنولوژي هايي است كه سازمان از آنها براي ايجاد ارزش براي مشتريان استفاده مي كند . اين همان چيزي است كه توان رقابتي شركت را تعيين مي كند . در واقع هر شركتي مي تواند با تبديل شدن به سازماني يادگيرنده توانايي رقابتي خود را افزايش دهد .اين يعني يادگيري مداوم و ايجاد توانمندي هاي كه اولا : به آساني توسط رقبا قابل تقليد نباشد و نهايتا : محصولات و خدمات جديدي را فراهم آورد و بدين وسيله مزيت هزينه اي و ارزش براي مشتريان خود فراهم آورد .

 

وجود اصل استراتژي تكنولوژي :

1- تجزيه و تحليل استراتژيك : ما چه كار مي توانيم بكنيم و چرا ؟

2- انتخاب استراتژيك : ما چه كاري را مي خواهيم انجام دهيم و چرا ؟

3- برنامه ريزي استراتژيك : چگونه مي خواهيم گزينه هاي مورد نظر را به صورت موقتي به مرحله اجرا در آوريم ؟

 

مزيت رقابتي بنگاه : مزيت رقابتي حاصل تجهيز محموعه اي از قابليت هاي داخلي و بيروني بنگاه است كه تقليد از آن براي سايرين دشوار باشد .

سه روش مهم تناسب سازي بين آنچه كه قصد انجام آن را داريم و قابليت هاي موجود به شرح ذيل است :

1- روش جدول محصول فرايند             2- روش مهمترين قابليت               3- مدل نقشه پرونده تكنولوژي

 

گام هاي اصلي جهت مهمترين قابليت دستيابي به گزينه هاي تكنولوژي جديد بنگاه :

اول :مشخص كنيم كه قابليت هاي محوري تكنولوژي بنگاه كدامند . مثلا بنگاه در اين زمينه چه دانشي دارد كه بقيه ندارند .

دوم : مشخص كنيم كه قابليت هاي موجود چگونه منجر به ارائه فرآيند ها و محصولات جديد مي شود .

سوم : مشخص كنيم چه چيزي به بازار عرضه كنيم و بدنبال فضاهايي باشيم كه منجر به توليد محصول جديد مي شود .

تقسيم بندي تكنولوژي هاي جديد :

1- عمومي و پايه اي       2- مالكيتي     3- پيشگام         4- در حال ظهور

 

فرآيند انتخاب استراتژيك با استفاده از جدول تصميم گيري :

گام اول : كليه گزينه هايي كه مي تواند به مزيت رقابتي كمك كند را فهرست مي كنيم

گام دوم : كليه معيار هايي كه براي كنترل گزينه ها تعريف كرده ايم را مي آوريم .

گام سوم : برآورد هزينه هاي پياده سازي و منافع حاصل از آن

كه به طور خلاصه عبارتند از : سازگاري با استراتژي –   سازگاري با پايه هاي قابليت – امكان پياده سازي پيش بيني هزينه ها – پيش بيني منافع

 

چهار استراتژي عمومي پورتر :

1- رهبري هزينه       2- تمايز محصول       3 – تمركز هزينه           4 تمايز هزينه

 

تدوين استراتژي مدل پورتر :

1- مشخص كردن كليه ي تكنولوژي هاي اصلي و زير تكنولوژي هاي مرتبط با زنجيره ارزش كسب و كار

2- ارزيابي محيط از نظر تكنولوژي هاي مشخص شده در حيطه فعاليت كسب و كار و ساير فعاليت هاي بخش ها

3- تحليل و مشخص كردن سير تحولات تكنولوژي هاي مشخص شده

4- تعيين تكنولوژي هايي كه بيشترين مزيت رقابتي را براي كسب و كار ايجاد مي كنند .

5- ارزيابي محيط دروني كسب و كار در جهت تعيين ميزان آمادگي كسب و كار براي پذيرش تغييرات تكنولوژي

6- تهيه فهرستي از تكنولوژي هاي مورد نظر كسب و كار كه كسب و كار توانايي خلق يا خريد آنها را دارد

7- ادغام كردن تكنولوژي هاي مشخص شده در كسب و كار هاي مختلف تحت پوشش بنگه به منظور مشخص كردن استراتژي تكنولوژي بنگاه

 

تدوين استراتژي تكنولوژي مدل ريك و ديكسون :

1- ترسيم افق دور دست (چشم انداز دراز مدت) 20 سال به بالا

2- پيش بيني صنعت (رقبا به كجا مي روند و ما مي خواهيم به كجا برويم) 20-10 سال

3- تعيين موقعيت تكنولوژي در محيط و درون بنگاه (تكنولوژي هاي محوري)10 – 5 سال

4- تعيين امكان دسترسي به تكنولوژي (كسب تكنولوژي) 5-2 سال

5- بكارگيري تكنولوژي (استفاده مؤثر از تكنولوژي كسب شده) 2-1 سال

6- مديريت تكنولوژي (مديريت استفاده و بهبود مستمر تكنولوژي) 1 سال

 

تدوين استراتژي تكنولوژي مدل آرتور دي لمتل :

1- شناخت پايه هاي رقابتي بنگاه (عواملي از قبيل : عملكرد محصول ، قيمت ، كيفيت ، قابليت اطمينان ،مشتري گرايي ،خدمات پس از فروش ،در دسترس بودن و تحويل به موقع)

2- تعيين عوامل كليدي موفقيت

3- تعيين تكنولوژي هاي مرتبط (تكنولوژي هاي پايه – تكنولوژي هاي كليدي – تكنولوژي هاي پيشگام – تكنولوژي هاي در حال ظهور)

 

نتيجه و جمع بندي :

– و هماهنگي استراتژي كسب وكار و استراتژي تكنولوژي رمز موفقيت بسيار از بنگاه ها بوده است

– قابليت هاب محوري تكنولوژي درون بنگاه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد

– شناخت تفاوت بين تكنولوژي هاي مختلف در رقابت پذيري بنگاه حائز اهميت است

– مقوله استراتژي تكنولوژي فرآيندي است كه از يك طرف موراد تكنيكي كسب و كار بنگاه داشته و از طرف ديگر مستلزم بهره گيري از خرد مديريتي در بنگاه است .

 

مسائل جاري مديريت اجرائي :

با توجه به افزايش سرعت تغيير در دنياي كنوني سازمان ها هم نيازمند رويكرد ها و پارادايم هاي نو مي باشند . با توجه به جهاني شدن و جامعه اي دانش محور و شبكه اي نيازمند نگاه جديدي به دنياي پيش رو هستيم كه اين نگاه مار را براي تغيير در سازمان غير فعلي و دائما در حال تغيير آماده مي كند

 

سازمان : گروهي سازمان يافته از افراد با يك هدف مشخص مثل دولت و سازمان هاي كسب و كار رويكرد هاي مختلف به سازمان :

  • رويكرد فرآيندي : تمركز روي هدفي مشخص
  • رويكرد كاركردي : مانند سازمان هاي كسب و كار يا غير انتفاعي
  • رويكرد نهادي : دريافت اجتماعي در نظر گرفته مي شود

 

مديريت علمي تيلور :بدانيد دقيقا از كاركنان چه مي خواهيد آنگاه خواهيد ديد كه آنها چگونه به بهترين و ارزانترين شكل آن را انجام مي دهند . برخي اصول تيلور عبارتند از :

1- تأكييد بر آموزش و تعليم كاركنان

2- همكاري بين مديريت و كاركنان براي اطمينان از اجراي اصول

3- تقسيم كار مساوي بين مديران و كاركنان

تعاريف سازمان ياد گيرنده :

1- به گروهي گفته مي شود كه به طور مستمر در پي افزايش قابليت هاي خود براي خلق چيز هايي است كه مي خواهد ايجاد كند . روش هاي يادگيري عبارتند از : مهرات فردي ، يادگيري تيمي ، تفكر سيستمي ، بصيرت مشترك و مدل هاي ذهني

2- سازماني است كه با قدرت ياد مي گيرد و دائما خودش را به نحوي تغيير مي دهد كه بتواند با هدف موقعيت مجموعه سازمان به نحو يهتري اطلاعات را جمع آوري كند

3- سازماني است كه با ايجاد ساختار ها و استراتژي ها به ارتقاي يادگيري سازماني كمك كند

 

راهبردهايي براي خلق سازمان يادگيرنده :

1- شناخت هدف

2- وجود رهبران انديشمند

3- وجود كاركنان يادگيرنده و خلاق

4- تفويض اختيار به كاركنان و آموزش آنها

5- مشاركت كامل در اطلاعات

6- برخورداري از الگويي پوينده

7- به كارگيري علم و تجربه

 

(نكات)

در سازمان هاي يادگيرنده ، افراد بايد به توانايي خود وقوف كامل داشته باشد وآنها را توسعه و بهبود بخشد .

زيرا هر فردي كه توانايي خود را بشناسد آن را درمسير توسعه و بهبود قرار مي دهد و در صورت دائم فراگير و خلاف مي شود .

آموزش كاركنان براي درك نوع فعاليت ها و تفويض اختيار در خصوص تصميم گيري باعث مي شود تا افراد سازمان احساس نوعي مالكيت كنند و از كاكردن در سازمان به خود ببالند

نتيجه و جمع بندي :

– سازمان ها بايد به سمت انعطاف پذيري و عدم تمركز بيشتري حركت كنند .

– بايستي در تقويت خرد و دانش جمعي كوشيده و كاركنان را به سمت دانشي شدن سوق داد .

– تأثيرات فناوري هاي نو ظهور بر سازمان ها را جدي تر گرفته و درباره فرصت ها و تهديد هاي آنها بررسي هاي لازم صورت گيرد .

– نوآوري را فراموش نكرده و كاركنان را تشويق به نوآوري مستمر كرد .

– از فرصت هاي بوجود آمده توسط فناوري اطلاعات و دانش محور براي ارتقاء و سطح دانش سازمان و تحكيم فرهنگ دانشي استفاده كرد.

 

سازمان هاي استراتژي محور :

سازمان ها مضمون مورد نظر خود را از منظر مشتري به صورت زير انتخاب مي كنند :

1- برتري عملياتي                                       2- رهبري محصول

3- صميميت با مشتري (رضايت مشتري ،وفاداري مشتري ،سهم بازار ، جذب و نگهداري مشتري)

 

در فرآيند هاي داخلي كسب و كار ،سازمان ها بروي موارد ذيل تأكيد دارند :

– توسعه محصولات و خدمات جديد                             – مهندسي مجدد

– خدمات پس از فروش                                             – ايجاد روابط با تأمين كنندگان مواد اوليه

دارايي هاي نامشهود سازمان ،شامل:

روابط مشتريان ،خدمات و محصولات بديع ،كيفيت بالا ،فرآيند هاي عملياتي پاسخگو ،فناوري اطلاعات ،بانكهاي اطلاعاتي ،توانمندي ،مهارت ،انگيزه كاركنان ،قابليت ها و روابط ايجاد شده بوسيله كاركنان

 

دارايي هاي مشهود سازمان :

روش هاي ارزشيابي و سنجش مالي براي انعكاس سرمايه گذاري در موجوديتها ، اموال ، ماشين آلات و تجهيزات

 

اصول سازمان استراتژي محور شامل زير است :

1- استراتي را به اصطلاحات عملياتي توجيه كنيد

2- سازمان را درجهت استراتژي همسو كنيد

3- استراتژي را كار هر روز هر كس سازيد

4- استراتژي را يك فرآيند مستمر سازيد

5- سازمان را از طريق رهبري مديريت ارشد براي تحول بسيج كنيدژ

 

نكته : اگر سازمان ها بتوانند روي رابطه با مشتري ، بهبود فرآيند ها ،توسعه محصولات جديد و قابليت كاركنان سرمايه گذاري كنند ،خواهند توانست جايگاه خود را در مقايسه با رقبا بهبود بخشند

 

چهار منظر روش ارزيابي متوازن جهت هم افزايي :

1- منظر يادگيري و رشد : به اشتراك گذاري تجربه هاي موفق مثل توسعه قابليت هاي محوري

2- منظر فرآيندهاي داخلي : بهينه سازي فرآيند هاي مشترك صرفه مقياس ، بهاي تمام شده ،سهم بازار

3- منظر مشتري : ايجاد تمركز به مشتري ، رضايت و نگهداري مشتري

4- منظر مالي : بهينه سازي تخصيص سرمايه : ارزش مورد نظر مشتري

دو عنصر از استراتژي سطح كلان شركت توسط معيار هاي ارزيابي سطح شركت :

1- مضامين استراتژيك در سطح يك شركت ،ارزش ها ،اعتقادات و افكاري كه شخصيت يك شركت را منعكس مي سازد

2- نقش شركت :عملياتي كه در سطح شركت انجام مي شود

 

نكته : گاه مي خواهيم استراتژي واقعا براي كاركنان با معني باشد ، اهداف و آرمان هاي فردي بايد با اهداف سازماني در يك راستا قرار گيرد

 

استفاده مديران از بودجه براي فعاليت هاي سازماني به شرح ذيل است :

– برپايي اهداف عملكرد

– تخصيص منابه جهت امكان پذير ساختن تحقق اهداف عملكرد

– ارزابي عملكرد در قياس با اهداف تعيين شده

– بروز رساني اهداف بر اساس اطلاعات جديد كسب شده

 

بودجه سالانه شامل دو جزء است :

1- بودجه استراتژيك جهت اداره كردن برنامه هاي استراتژيك

2- بودجه عملياتي براي اداره كردن كارايي واحد ها ،عمليات و امور اجرايي

 

چهار مضمون استراتژيك در شركت AT8T :

1- كسب و كار جديد و رشد                                                         3- فرآيند هاي كسب و كار

2- توسعه حرفه اي                                                                   4- مديريت استراتژيك

فرآيند هاي استفاده شده جهت آزمون و به روز رساني استراتژي :

1- روش هاي تحليلي : آزمون فرضيه و شبيه سازي پويا

2- امتحان تأثير عدم تداوم عوامل بيروني

3- تشخيص و حمايت از استراتژي هاي خود جوش

 

در سازمان هاي استراتژي محور يك سيستم گزارشگري باز به مراتب بهتر است . گزارشگري باز حول محور روش ارزيابي متوازن ، موجب مي شود سازمان هاي بزرگ از مزيت بزرگي اندازه ي خود براي به اشتراك گذاردن پايگاه هاي اطلاعاتي وسيع در زمينه دانش و تجربه افرادشان سود جويند ،براي تحقق اين امر آنها بايد فرهنگ مشاركت در اطلاعات را ترويج دهند

 

نتيجه : شركت هايي كه با استفاده از روش ارزيابي متوازن مديريت مي شوند داراي مزاياي زير هستند :

1- در رأس هرم سازماني خود كار گروهي بهتري دارند

2- در سراسر سازمان ارتباطات بهتري دارند

3- در كف هرم سازمان خود مديريتي بيشتري دارند

4- همسويي بهتر به نتايج بهتر تبديل شده است

 

مديريت منابع انساني :

1- هدف اجتماعي                                     3- هدف وظيفه اي

2- هدف سازماني                                     4- هدف اختصاصي

تعريف تجزيه شغل : عبارت است از جمع آوري اطلاعات به منظور پي بردن به ماهيت مشاغل در يك سازمان هدف از انجام تجزيه و تحليل تهيه و تنظيم شرح شغل و شرايط احراز مشاغل مي باشد.

معيارهاي سازمان ها براي گزينش افراد :

1- ميعار هاي سازماني :ويژگي هاي لازم براي انجام موفقيت آميز شغل در سازمان

2- معيار هاي اخلاقي : رفتار هاي قابل قبول مانند : اخلاق ، نزاكت ، رعايت حقوق ديگران و…….

3- معيار هاي ارزشي : زير بنايي مي باشد . مانند اعتقاد به زندگي پس از مرگ

 

تعريف انضباط يا ديسيپلين : عبارت است از ايجاد موقعيتي است كه كاركنان يك سازمان ، رفتار خود را با قوانين ، مقررات و استاندارد هاي سازماني هماهنگ مي نمايند .

 

استراتژي هاي اعمال انضباط :

1- روش هاي غير كلامي

2- اخطار شناسي در خلوت

3- اخطار شناسي در برابر ديگران

4- انتشار كتبي بدون درج در پرونده

5- انتشار كتبي با درج در پرونده

6- توبيخ كتبي

7- انفصال موقت با كسر حقوق

8- انتقال به مراكز بد آب و هوا

9- تنزيل درجه يا تغيير شغل

10- تعقيب قانوني و اخراج

نویسنده :ر _سیفی

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

فرم درخواست مشاوره رایگان :

اهدافی که تمایل دارید بنیاد در راه رسیدن به آن ها مشاور شما باشد :

ویدئوهای آموزشی رایگان

لحظات حساس و لحظه گل بازی ایران و مراکش جام جهانی ۲۰۱۸

چگونه موز سیاه شده را زرد کنیم

کلید موفقیت چیست؟ ثابت قدمی

چرا مدرسه ای بر روی ابر ها باید ساخته شود؟

ایا ضریب هوشی ما بیشتر از نیاکانمان است؟

چگونه از مغز ها یاد بگیریم؟

چگونه پس انداز کنیم؟

چگونه گاز طبیعی را به انرژی تبدیل کنیم؟

چگونه به گرسنگی پایان دهیم؟

چگونه سیاره ای شاد داشته باشیم؟

جرا ما به اکتشاف نیاز داریم؟

جگونه درک متفاوتی ازخوشبختی داشته باشیم؟

چگونه یک چنگل بسازیم؟

پیشرفت در عصر تصاویر سه بعدی

چگونه فناوری تغییر شکل اینده را تغییر میدهد؟

چگونه به کودکان کار با کامپیوتر را اموزش دهیم؟

چگونه جرم ها با هواپیما جابجا میشوند؟

چگونه بچه ها را به یاد گیری تشویق کنیم؟

چگونه طراحی بهتری داشته باشیم؟

چرا طراحی پرچم ها طاحی بدی دارند؟

چگونگی رفتن به درون کامپیوتر و برداشتن یک پیکسل

چگونه فقر را کاهش دهیم؟

چگونه اینده ای بدون ترافیک داشته باشیم؟

اثر معماری که حس میکند و پاسخ میدهد

چگونه وسایل دور ریختنی را به اسباب بازی تبدیل کنیم؟

چگونه میتوان از مواد خام توستر ساخت؟

چگونه مسایل پیچیده را اسان کنیم؟

ساخت گوش مصنوعی

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۶ :

۰۹۱۹۶۷۷۷۹۱۳

کارشناس آموزش ۷ :

۰۹۱۹۶۷۷۷۹۱۴

کارشناس آموزش ۸ :

۰۹۱۹۶۷۷۷۹۱۵

کارشناس آموزش ۹ :

۰۹۱۹۶۷۷۷۹۱۶

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

کارت ویزیت

آموزش رایگان صوتی و PDF

عادات افراد موفق که همین امروز باید بدانید

با این تمرین هوش هیجانی خود را ارتقا دهید

۲۱ اصل کلیدی موفقیت در کسب و کارهای امروزی

۱۲ قانون کارما که زندگی‌تان را کاملا تغییر می‌دهد

کتاب الکترونیکی PDF دانشکده کسب‌وکار رابرت کیوساکی

کتاب الکترونیکی PDF چگونه با آرامش و بدون نگرانی زندگی کنیم از جول اوستین

کتاب الکترونیکی PDF مغزتان را رام کنید از جن تینچر

کتاب صوتی اسرار ذهن ثروتمند از تی هارو اکر

کتاب الکترونیکی PDF کشف توانمندی ها مارکوس باکینگهام و دونالد کلیفتون

کتاب الکترونیکی PDF معجزه گفت و گو از سوزان هیت لر

کتاب الکترونیکی PDF بخواهید تا به شما داده شود از جری هیکس

کتاب الکترونیکی PDF قدرت عادت از چارلز داهیگ

کتاب الکترونیکی PDF مسلخ باور از بهرام باعزت

دانلود کتاب صوتی و PDF چهار میثاق از دون میگوئل روئیز

کتاب صوتی جادوی جهت دار کردن زندگی از برایان تریسی

کتاب صوتی زندگی با عشق چه زیباست از لئو بوسگالیا

دانلود کتاب صوتی قطار سرعت به سوی ثروت از دارن هاردی

کتاب صوتی احساس بهتر ،بهتر شدن و بهتر ماندن از آلبرت آلیس

کتاب صوتی گامهای بلند برای کسب مهارت در زندگی از آنتونی رابینز

کتاب الکترونیکی PDF رسیدن به استقلال مالی از برایان تریسی

در هر کسب و کاری که هستید ما به شما کمک می کنیم تا رزومه فردی و رزومه بنگاه اقتصادی خود را تقویت نمایید و فروش خود را افزایش دهید:

مزایای اخذ مدرک ایزو معتبر :

تسهیل شرایط اخذ مجوزهای گوناگون

ارتقاء سطح سازمان و افزایش رضایت

کسب امتیاز در مناقصه و مزایده ها

افزایش نفوذ تبلیغات و تقویت برند

فروش و مشتریان خود را افزایش دهید

اولین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل دارای مجوز در کشور

اطلاعات مشاغل بیش از ۲ میلیون بنگاه اقتصادی

جستجوی پیشرفته | امکان سفارشی سازی | امکان ارسال پیامک