×

مقالات علمی و آموزشی شرکتها

قرارداد استخدام مسئول فنی

شما اینجا هستید : بنیاد آموزش مجازی ایرانیان > شرکتها > قرارداد استخدام مسئول فنی

قرارداد استخدام مسئول فنی

نمونه قرارداد استخدام

ویژه مسئولين فني كارگاهها وكارخانجات صنايع غذايي ،آرايشي وبهداشتي

با استناد به قانون كار جمهوري اسلامي ايران اين قرارداد بين خانم / آقاي……………………….. كه از اين پس به عنوان  موسس / مدير عامل شركت / موسسه………………………. كه ازاين پس كارفرما ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد مي گردد وطرفين مستند به ماده 10 قانون مدني اجراي مفاد آن را تعهد ومورد تاييد قرارمي دهند .

تذكر : انعقاد اين قرارداد الزامي به عضويت اجباري مسئولين فني در اين جامعه نمي نمايد .

– مشخصات مسئول فني :

نام ………………….. نام خانوادگي …………….. فرزند ……… شماره شناسنامه ……….  صادره از ……….. داراي مدرك تحصيلي ………………..از دانشگاه ………………………… وضعيت نظام وظيفه : ………… ساكن:………………………………………….تلفن …………………. فاكس …………………….. همراه                                      Email:

وضعيت تاهل : مجرد          متاهل               تعداد فرزند ……وضعيت سابقه كار : ………… وضعيت بيمه :……..

– مشخصات كارفرما:

نام………………..نام خانوادگي……………..فرزند  ………………..شماره شناسنامه ……… صادره از………………..داراي مدرك تحصيلي ………..  ساكن:………………………….. تلفن                          فاكس                             همراه                                 Email:

– موضوع قرارداد : اجراي تبصره ماده 7 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي

نظارت وقبول مسئوليت فني كارخانجات وكارگاههاي توليدي مواد غذايي وآرايشي وبهداشتي به منظور ايجاد وارتقاء ايمني وسلامت توليدات واحدهاي فوق الذكر .

ماده 1- مدت قرارداد :

اين قرارداد به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون كار در تاريخ                   با توافق طرفين منعقد مي گردد

ماده 2 – محل انجام كار:

 نشاني كارخانه :………………………..تلفن : ………….. فاكس : ……………………..

ماده 3:

 شرح وظايف ومقررات مربوطه به مسئولين فني وصاحبان مراكز توليدي مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي مشمول قانون به پيوست مي باشد .

ماده 4 :

الف – انجام هر گونه فعاليتي خارج از شرح وظايف مصرح در ماده 3 مشمول اين قرارداد نبوده وبا توافق بين طرفين قرارداد خواهد بود .

ب- اخذ هر گونه مجوز بهداشتي وكيفي خارج از قوانين ودستورالعملهاي اداره نظارت برمواد غذايي بر عهده مسئول فني نبوده وانجام امور اداري در داخل ويا خارج از کارخانه نيز بر عهده مسئول فني
نمي باشد .

ج- شركت در جلسه توجيهي كه توسط جامعه صنفي مسئولين فني قبل از انعقاد قرارداد از سوي طرفين قرارداد الزامي است .

د- جامعه مسئولين فني صنايع غذايي تعهدي در قبال ساير قراردادهاي منعقده بين طرفين جهت پذيرش ساير مسئوليتها ندارد .

ماده 5- ساعات كار :

ساعت كار مسئول فني طبق قانون كار برابر با 44 ساعت در هفته و با تعيين شيفت مي باشد .

شيفت صبح  ساعت   …………… شيفت عصر …………………  شيفت شب …………………………

تبصره : ساعات ونحوه محاسبه اضافه كاري مطابق قانون كار مي باشد .

ماده 6- مدت مرخصي وضوابط مربوط به آن مطابق قانون كار مي باشد .

 تبصره : كارفرما موظف است در زمان مرخصي يا بيماري يا مسافرت طولاني مدت مسئول فني مطابق ضوابط فرد واجد شرايط را به عنوان جانشين مسئول فني با هماهنگي وي به اداره نظارت برمواد غذايي دانشگاه معرفي نمايند

ماده7:

 مسئول فني تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار مي گيرد ومراتب با توجه به اعلام كارفرما توسط جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي نيز به سازمان مذكور اعلام مي گردد .

 ماده 8:

حداقل حقوق ومزاياي مسئول فني بر اساس رتبه تعيين شده از سوي وزارت كار وامور اجتماعي با شماره بخشنامه 6836 مورخ 1/2/82 رعايت شرايط عمومي وخصوصي زير مي باشد وبا درنظر گرفتن شرايط زير

– شرايط عمومي ( هر سال طبق آئين نامه داخلي هيئت مديره جامعه مسئولين فني با هماهنگي وزارت كار تعيين مي گردد ) :

– مبلغ اياب وذهاب:

– شرايط خصوصي : ( هر شرطي كه مورد توافق طرفين قرارداد مي باشد )

مبلغ کل آن برابر………………ریال می باشد.

تبصره 1_ پس از انعقاد اين قرارداد حقوق مسئول فني مي بايست ماهانه پرداخت گردد .

تبصره 2_ افزايش حقوق با رعايت حداقل ضريب افزايش حقوق اعلام شده از سوي وزارت كار وامور اجتماعي بوده كه در شروع اولين ماه ، سال شمسي اعلام مي گردد وربطي به زمان انعقاد قرارداد ندارد . كه البته با توافق مسئول فني وكارفرما بيشتر از حداقل قانوني قابل اجراء مي باشد .

ماده9:

 با توجه به ضوابط فوق حقوق ماهانه مسئول فني از طرف كارفرما پس از كسر حق بيمه وماليات به حساب پس انداز قرض الحسنه مسئول فني از طريق يكي از شعب بانكي معتبر كشور واريز ويا نقدا با صدور رسيد پرداخت مي گردد .

ماده 10 – شرايط فسخ :

الف : در صورت انحلال يا ورشكستگي ومواد قهري ديگر منجر به تعطيل شدن ويا عدم توليد واحد گردد مراتب مي بايست پس از اطلاع اداره نظارت ودانشگاه علوم پزشكي مربوطه به جامعه صنفي مسئولين فني اعلام كه همزمان با اطلاع به اداره كار وضعيت ادامه فعاليت مسئول فني در اسرع وقت روشن گردد .

ب: در صورت استعفاي مسئول فني به هر دليل ، لازم است مراتب حداقل يك ماه قبل به صورت كتبي به كارفرما اعلام ونامبرده پس از انتقال كليه وظايف ووسايل به مسئول فني بعدي واعلام به جامعه صنفي مسئولين فني مستعفي تلقي مي گردد .

تبصره : رونوشت استعفاي مسئول فني مي بايست براي اداره نظارت برمواد غذايي ، آرايشي وبهداشتي ارسال گردد .

ج_ در صورت اخراج مسئول فني ارائه مدارك موجه از سوي كارفرما دال بر تخلف وعدم كارايي ويا تسامح در انجام وظايف شغلي به اداره نظارت برمواد غذايي وجامعه مسئولين فني صنايع غذايي الزامي مي باشد .

د: در صورت ترك محل كار توسط مسئول فني كارفرما موظف است مراتب را به اداره نظارت بر مواد غذايي دانشگاه اعلام ورونوشت آن را به جامعه مسئولين فني ويك نسخه به اداره كار محل جهت اطلاع ارسال نمايند .

ماده 11 – تسويه حساب :

تسويه حساب جهت استعفاء يا فسخ قرارداد مطابق ضوابط قانوني كار انجام مي شود ( پرداخت حق سنوات ، مرخصي هاي استفاده نشده و…… )

كه كپي آن جهت صدور پروانه مسئوليت فني بعدي الزامي است وبا توجه به مواد 27 و24 قانون كار سنوات خدمت پرداخت مي گردد .

ماده 12 _ اختلاف در قرارداد :

در صورت بروز هر گونه اختلاف بين طرفين قرارداد مراتب مي بايست كتبا از سوي آنان به اطلاع جامعه صنفي مسئولين صنايع غذايي كشور رسيده تا در سه مرحله پيگيري شود :

الف : تا حد امكان حل اختلاف بين طرفين قرارداد .

ب_ حل اختلاف با حضور طرفين ونماينده جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي

ج_ رسيدگي ازطريق مراجع حل اختلاف وزارت كار ويا اداره كار محل با حضور طرفين

ماده 13 _ اين قرارداد بايد به تاييد جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي برسد .

تبصره : با موارد پيش بيني نشده در اين قرارداد بر طبق قانون كار ومقررات مربوطه عمل خواهد شد . اين قرارداد در 13 بند و6 تبصره در 5 نسخه كه هر كدام حكم واحد دارند تنظيم گرديده است كه يك نسخه آن نزد كارفرما ويك نسخه نزد مسئول فني ويك نسخه نزد جامعه مسئولين فني ويك نسخه به اداره نظارت برمواد غذايي دانشگاه مربوطه ويك نسخه آن به اداره كار محل ارسال
مي گردد .

براي سالهاي دوم به بعد ضمن اعلام تغييرات در قرارداد مربوطه تغييرات طرفين قرارداد
مي بايست اين محل را مهر وامضاء نمايد .

شرايط تغيير يافته عبارتند از :

1-

2-

3–

قرارداد مربوط به سال گذشته با تغييرات فوق ( …….. بند ) مورد پذيرش مي باشد .

مهر وامضاء مسئول فني                         مهر وامضاء كارفرما                                                مهر وامضاء جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

فرم درخواست مشاوره رایگان :

اهدافی که تمایل دارید بنیاد در راه رسیدن به آن ها مشاور شما باشد :

سایرمقاله های استخدام :

ویدئوهای آموزشی رایگان

چگونه موز سیاه شده را زرد کنیم

کلید موفقیت چیست؟ ثابت قدمی

چرا مدرسه ای بر روی ابر ها باید ساخته شود؟

ایا ضریب هوشی ما بیشتر از نیاکانمان است؟

چگونه از مغز ها یاد بگیریم؟

چگونه پس انداز کنیم؟

چگونه گاز طبیعی را به انرژی تبدیل کنیم؟

چگونه به گرسنگی پایان دهیم؟

چگونه سیاره ای شاد داشته باشیم؟

جرا ما به اکتشاف نیاز داریم؟

جگونه درک متفاوتی ازخوشبختی داشته باشیم؟

چگونه یک چنگل بسازیم؟

پیشرفت در عصر تصاویر سه بعدی

چگونه فناوری تغییر شکل اینده را تغییر میدهد؟

چگونه به کودکان کار با کامپیوتر را اموزش دهیم؟

چگونه جرم ها با هواپیما جابجا میشوند؟

چگونه بچه ها را به یاد گیری تشویق کنیم؟

چگونه طراحی بهتری داشته باشیم؟

چرا طراحی پرچم ها طاحی بدی دارند؟

چگونگی رفتن به درون کامپیوتر و برداشتن یک پیکسل

چگونه فقر را کاهش دهیم؟

چگونه اینده ای بدون ترافیک داشته باشیم؟

اثر معماری که حس میکند و پاسخ میدهد

چگونه وسایل دور ریختنی را به اسباب بازی تبدیل کنیم؟

چگونه میتوان از مواد خام توستر ساخت؟

چگونه مسایل پیچیده را اسان کنیم؟

ساخت گوش مصنوعی

چگونه خلاقیت جمعی را مدیریت کنیم؟

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

کارت ویزیت

آموزش رایگان صوتی و PDF

کتاب الکترونیکی PDF کشف توانمندی ها مارکوس باکینگهام و دونالد کلیفتون

کتاب الکترونیکی PDF معجزه گفت و گو از سوزان هیت لر

کتاب الکترونیکی PDF بخواهید تا به شما داده شود از جری هیکس

کتاب الکترونیکی PDF قدرت عادت از چارلز داهیگ

کتاب الکترونیکی PDF مسلخ باور از بهرام باعزت

دانلود کتاب صوتی و PDF چهار میثاق از دون میگوئل روئیز

کتاب صوتی جادوی جهت دار کردن زندگی از برایان تریسی

کتاب صوتی زندگی با عشق چه زیباست از لئو بوسگالیا

دانلود کتاب صوتی قطار سرعت به سوی ثروت از دارن هاردی

کتاب صوتی احساس بهتر ،بهتر شدن و بهتر ماندن از آلبرت آلیس

کتاب صوتی گامهای بلند برای کسب مهارت در زندگی از آنتونی رابینز

کتاب الکترونیکی PDF رسیدن به استقلال مالی از برایان تریسی

کتاب الکترونیکی PDF سلامت روحی و عاطفی برای خانم های جوان از سید علی ناصری

کتاب صوتی و PDF راز موفقیت از آنتونی رابینز

کتاب الکترونیکی PDF چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

کتاب صوتی و PDF رازهایی درباره زنان از باربارا دی آنجلیس

کتاب صوتی فروشنده یک دقیقه ای از اسپنسر جانسون

کتاب صوتی به سوی کامیابی از آنتونی رابینز

کتاب الکترونیکی PDF مطلع مهر از امیر حسین بانکی‌پورفرد

کتاب الکترونیکی PDF کاش قبل از ازدواج می دانستم از گری چپمن

در هر کسب و کاری که هستید ما به شما کمک می کنیم تا رزومه فردی و رزومه بنگاه اقتصادی خود را تقویت نمایید و فروش خود را افزایش دهید:

مزایای اخذ مدرک ایزو معتبر :

تسهیل شرایط اخذ مجوزهای گوناگون

ارتقاء سطح سازمان و افزایش رضایت

کسب امتیاز در مناقصه و مزایده ها

افزایش نفوذ تبلیغات و تقویت برند

فروش و مشتریان خود را افزایش دهید

اولین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل دارای مجوز در کشور

اطلاعات مشاغل بیش از ۲ میلیون بنگاه اقتصادی

جستجوی پیشرفته | امکان سفارشی سازی | امکان ارسال پیامک