عضویت

محتوای MVC
MVCچیست؟

MVCچیست؟

MVCچیست؟ مخفف سه کلمه Model (مدل ) و View(نمایشگر) و controller( کنترلگر) است. برخی از برنامه نویسان، همچنان از ASP.NET که بر مبنای فرم های وب و Postback است، استفاده می کنند، برخی از ویژگی های MVC سود می برند ...