0
021284284
محتوای ISO 29990
مباحث کیفیت مراکز آموزشی Topics of ISO 29990 educational centers Quality E-learning  ISO 29990

مباحث کیفیت مراکز آموزشی Topics of ISO 29990 educational centers Quality E-learning ISO 29990

جدید ترین استانداردی که تاکنون در زمینه آموزش تدوین شده است  استاندارد ۲۹۹۹۰  هست که در سال ۲۰۱۰ توسط BSI (موسسه استاندارد بریتانیا) تدوین شده است.ویژگی های اصلی‌ این که این استاندارد را از سایر استاندارد های حوزه آموزش متمایز ...