0
021284284
محتوای ISO 2848
مباحث استاندارد ساخت ابنیه ایزو ISO 2848 Standard Topics for Building construction E-learning 2848

مباحث استاندارد ساخت ابنیه ایزو ISO 2848 Standard Topics for Building construction E-learning 2848

استاندارد ساخت ابنیه ISO 2848، اهداف هماهنگی مقیاسی را بیان کرده و قوانین کلی مورد کاربرد در تعیین ابعاد ساختمان، جایگزاری و اندازه اجزای سازنده، تجهیزات و اتصالات را مشخص می کند. هماهنگی مقیاسی در طراحی انواع ساختمان، طراحی و ...