0
021284284
محتوای ISO 22320
مباحث مدیریت بحران

مباحث مدیریت بحران

مقدمه: این استاندارد تحت عنوان مدیریت پاسخ به حوادث و یا مدیریت بحران نامگذاری شده است ودر تمامی سازمان ها، کارخانجات دولتی و خصوصی می تواند پیاده سازی شود، به طورکلی اجرای الزامات این استاندارد می تواند باعث کاهش خطرات ...
مباحث مدیریت بحران با استاندارد  Crisis management with ISO 22320 standard E-learning  22320

مباحث مدیریت بحران با استاندارد Crisis management with ISO 22320 standard E-learning 22320

این استاندارد که تحت شماره ایزو ۲۲۳۲۰ شماره گذاری شده است ، الزامات مرتبط با آمادگی در شرایط بحران را تعیین نموده است .این استاندارد ارائه خدمات توسط سازمانهای تامین کننده غذا ، آب ، خدمات ایمنی و بهداشت و ...