0
021284284
محتوای ISO 17799
مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ایزو ۱۷۷۹۹   Topics of ISO 17799 Information Security Management E-learning

مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ایزو ۱۷۷۹۹ Topics of ISO 17799 Information Security Management E-learning

دوره آموزشی مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ایزو ISO 17799 Topics of ISO 17799 Information Security Management آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ایزو ISO 17799 : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ...