0
021284284
محتوای ISO 15408
مباحث مدیریت امنیت اطلاعات  ISO 15408 Information Security management E-learning  ISO 15408

مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ISO 15408 Information Security management E-learning ISO 15408

امروزه مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان‌ها با توجه به تنوع فناوری‌ها و گسترش نفوذ کاربردهای فناوری اطلاعات در تمامی عرصه‌های کسب و کار به امری پیچیده و غامض تبدیل شده ‌است. از طرفی جایگاه و اهمیت فناوری اطلاعات در سازمان‌ها ...