0
021284284
محتوای ISO 13613
مباحث شماره حسابهای بانکی استاندارد   Topics of Standard Bank accounts   ISO 13613  E-learning ISO 13613

مباحث شماره حسابهای بانکی استاندارد Topics of Standard Bank accounts ISO 13613 E-learning ISO 13613

یک سیستم شماره حساب بانکی استاندارد مهمترین بخش از محیط بانکداری بهینه در هر کشوری میباشد.لذا درخصوص تسهیل پردازش پرداختهای برون مرزی در راستای افزایش فعالیت پردازش مستقیم ،سرعت بخشیدن به انتقالات پرداختی و ایجاد هزینه های سرویس دهی کمتر ...