0
021284284
محتوای InDesign
کار با نرم افزار ایندیزاین

کار با نرم افزار ایندیزاین

مقدمه: وقتی صحبت از تایپ و صفحه بندی به میان می آید معمولا نرم افزاری که در ذهن همه ما تداعی می شود نرم افزار Word از مجموعه Microsoft Office است؛ اما وقتی بخواهیم صفحه بندی یک مجله یا کتابی ...