0
021284284
محتوای Hysys
آموزش

آموزش

دوره آموزشی های سیس HYSYS Software E-learningA معرفی کلی نرم افزار HYSYS : تعداد نرم‌افزار‌های شبیه‌سازی فرایند، بسیار زیاد است. اما اگر بخواهیم برای فراگیری فن شبیه‌سازی، از یک نرم‌افزار که هم به روز و هم ساده باشد شروع کنیم ، بی شک ...