عضویت

محتوای کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی
دوره آموزشی مباحث استاندارد کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی  Quality Standard Topics of IWA1 Health Centers E-learning   IWA1

دوره آموزشی مباحث استاندارد کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی Quality Standard Topics of IWA1 Health Centers E-learning IWA1

دوره آموزشی مباحث استاندارد کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی Quality Standard Topics of IWA1 Health Centers E-learning IWA1 سازمان‌های مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی که در زمینه مدیریت و ارائه خدمات و محصولات بهداشتی و درمانی فعالیت می‌کنند شامل مراکز آموزشی ...