عضویت

محتوای کالا
قوانین و مقررات صادرات و واردات

قوانین و مقررات صادرات و واردات

ماده -۱ مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهاییکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو میگردد. ماده -۲ ...